Skip to content
Golygfa o'r gwrychoedd yw 30 troedfedd o uchder a'r Ardd Ffurfiol, Castell a Gardd Powis
Golygfa o'r gwrychoedd yw 30 troedfedd o uchder a'r Ardd Ffurfiol, Castell a Gardd Powis | © Edwin Van Hulzen
Wales

Taith aeaf Castell Powis

Gwisgwch yn gynnes i grwydro Powis y gaeaf hwn ar y llwybr cerdded hardd hwn. Ymlwybrwch ar hyd terasau Eidalaidd, o gwmpas yr ardd ffurfiol a thrwy goetir y Gwyllt. Mae digon o fannau i chi orffwys ar hyd y ffordd, a gallwch gael diod boeth a thamaid o gacen fel gwobr ym Mwyty’r Cwrt ar y diwedd.

Angen tocyn mynediad

Er mwyn dod i mewn i’r ardd, bydd angen i chi gasglu tocyn mynediad o’r Swyddfa Docynnau ym Mhowis.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Ciosg Gardd Castell Powis, cyfeirnod grid: SJ2152106369

Cam 1

Casglwch eich tocyn mynediad o’r swyddfa docynnau ac ewch i mewn i’r ardd. Dilynwch y llwybr, gan droi i’r chwith ar y pen. Ewch ymlaen ar y llwybr hwn ar y Teras Uchaf sy’n cynnig golygfeydd gwych ar draws yr ardd, Dyffryn Hafren a Bryn Breiddin.

Cam 2

Ar ben y teras, ewch i lawr y grisiau ar y dde i chi i Deras y Tŷ Adar. Gofalwch sylwi ar y cerfluniau o’r 18fed Ganrif o fugeiliaid yn dawnsio sy’n addurno’r balwstrad cyn mynd i lawr y grisiau nesaf i Deras yr Orendy. Ar y gwaelod, dilynwch y llwybr ar y chwith sy’n eich arwain trwy’r gwrych yw anferth.

Golygfa o’r coed yw o’r teras yng Nghastell Powis, Powys, Cymru
Golygfa o’r coed yw yng Nghastell Powis | © National Trust Images/Paul Harris

Cam 3

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr sy’n mynd ar i lawr rhwng dau wrych yw. Ar y gwaelod, trowch i’r chwith i’r Ardd Ffurfiol. Dilynwch y llwybr yn syth ymlaen, yna trowch i’r dde ar ben draw’r llwybr. Bydd hyn yn eich arwain heibio ein cartref gwyliau Y Bwthyn, adeilad du a gwyn ffrâm bren oedd yn gartref i arddwyr Powis yn y cyfnod Edwardaidd. Daliwch i fynd ar hyd y llwybr gan edmygu’r coed afalau 100 mlwydd oed wrth i chi fynd heibio iddyn nhw. Trowch i’r dde ac yna i’r dde eto i gwblhau eich taith o gwmpas yr ardd ffurfiol.

Cam 4

Wrth i chi adael yr ardd ffurfiol, trowch i’r chwith i ddilyn y llwybr syth rhwng dau wrych pren bocs tal. Ar y pen, trowch i’r dde ac yna i’r chwith yn union wedyn. Ar y dde fe welwch risiau bas fydd yn eich arwain i’r Gwyllt, coetir ffurfiol Powis. Ewch ymlaen ar hyd y llwybr hwn, gan aros yn y llannerch ar y dde i edmygu’r olygfa hardd o’r castell, terasau a’r Lawnt Fawr.

Cam 5

Daliwch i fynd hyd y llwybr, gan droi i’r dde yn y fforch. Dilynwch y llwybr hwn trwy goetir y Gwyllt, gan sylwi ar y golygfeydd o’r castell wrth fynd.

Cam 6

Wrth i chi gyrraedd Pwll y Stabl, ewch ymlaen gan gadw’r pwll ar y chwith i chi. Pan gyrhaeddwch chi’r groesffordd, cymrwch y llwybr mwyaf serth a fydd yn eich arwain yn ôl at y fynedfa i’r ardd. Ar ôl eich taith, mae croeso i chi wobrwyo chi eich hun gyda bwyd poeth a diod o Fwyty’r Cwrt.

Man gorffen

Ciosg Gardd Castell Powis, cyfeirnod grid: SJ2152106369

Map llwybr

Map yn dangos llwybr a grisiau taith y gaeaf yng Nghastell Powis
Taith y gaeaf yng Nghastell Powis | © National Trust/Robert Polley

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa ar draws tirwedd hydrefol
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Darganfyddwch ardd restredig Gradd I a chastell canoloesol gyda chasgliad eang o arteffactau De Asiaidd yng Nghastell a Gardd Powis yng Nghanolbarth Cymru.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw
Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hydref Castell Powis 

Wrth i’r aer oeri, daw’r ardd, y coetir a’r terasau yng Nghastell Powis yn fyw o liwiau’r hydref. Mwynhewch y dail yn crensian ac aroglau’r coed afalau ar y daith gerdded hawdd hon.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Coesau cerflun ar Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis. Cerfluniau defaid yn gorwedd wrth eu traed. Wedi’u gorchuddio gan rew yn y gaeaf.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

A small white dog sat at a café table
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell a Gardd Powis gyda'ch ci 

Mae gan Gastell a Gardd Powis sgôr o un bawen. Dysgwch ragor am ddod â’ch ci i Gastell a Gardd Powis. Gallwch aros yn y Cwrt i weld y castell a chael diod a thamaid i’w fwyta hefo’ch ci wrth eich ochr. Dysgwch yr ardd 4 Medi - 28 Chwefror.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.