Skip to content
Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.
Castell Powis a’r terasau oddi tano â’r yw anferth wedi eu tocio | © National Trust Images/Carole Drake
Wales

Taith hydref Castell Powis

Ar y llwybr cerdded hydrefol hwn fe welwch chi’r ardd yn dod yn fyw mewn cymysgedd o goch, melyn, oren tywyll ac aur. Mwynhewch y blodau tymhorol ar hyd y borderi ar y terasau, mwynhewch grensian y dail dan eich traed yn y Gwyllt, a mwynhau aroglau melys y coed afalau yn yr Ardd Ffurfiol.

Angen tocyn mynediad

Er mwyn dod i mewn i’r ardd, bydd angen i chi gasglu tocyn mynediad o’r Swyddfa Docynnau ym Mhowis.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Ciosg Gardd Castell Powis, cyfeirnod grid: SJ2152106369

Cam 1

Casglwch eich tocyn mynediad o’r Swyddfa Docynnau ac ewch i mewn i’r ardd. Dilynwch y llwybr a throi i’r chwith i’r Teras Uchaf. Arhoswch i edmygu’r aeron coch llachar ar y Cotoneaster ar y dde i chi cyn mynd ymlaen ar hyd y llwybr sy’n cynnig golygfeydd gwych ar draws yr ardd, Dyffryn Hafren a Bryn Breiddin.

Cam 2

Ar ben y teras, ewch i lawr y grisiau ar y dde i chi i Deras y Tŷ Adar. Ar y dde, cymrwch eiliad i edmygu’r cerfluniau o’r 18fed Ganrif o fugeiliaid yn dawnsio sy’n addurno’r balwstrad cyn mynd i lawr y grisiau nesaf i Deras yr Orendy. Ar waelod y grisiau, ewch ar draws tu blaen yr Orendy ac ymlaen rhwng y borderi cyfochrog sydd o’ch blaen.

Cam 3

Ewch ymlaen trwy’r bwlch yn y gwrych pren bocs ar ben y border a dilyn y llwybr cyntaf ar y chwith, gyferbyn â’r cerflun paun. Wrth i chi wneud hynny, sylwch ar y coed Sumac (Rhus typhina) ar y chwith sydd â dail sy’n trawsnewid i sioe lachar o goch, oren a melyn yr amser yma o’r flwyddyn.

Cam 4

Ar ben y teras, ewch i lawr y grisiau ar y dde ac ar y gwaelod trowch i’r chwith i’r Ardd Ffurfiol. Dilynwch y llwybr yn syth ymlaen ac ar y pen trowch i’r dde i ddal i fynd heibio ein bwthyn gwyliau du a gwyn ffrâm bren, Y Bwthyn, oedd yn gartref i lawer o arddwyr Powis yn y cyfnod Edwardaidd. Ewch yn eich blaen yn syth a chymryd y llwybr nesaf ar y dde. Wrth i chi wneud hynny cymrwch eiliad i sylwi ar y gwahanol winwydd yn dringo’r bwa sy’n llawn o liwiau’r hydref.

Cam 5

Ar ben y llwybr, fe welwch Siop Goffi’r Ardd o’ch blaen, perffaith os ydych am gynhesu gyda diod boeth a thamaid o gacen cyn mynd ymlaen i’r Gwyllt, coetir ffurfiol Powis. Cadwch Siop Goffi’r Ardd ar y chwith i chi ac ewch ar hyd y llwybr am ychydig fetrau cyn dringo’r grisiau tuag at y Lawnt Fawr. Ar ben y grisiau dilynwch y llwybr ar y chwith ac ewch ymlaen i’r coetir ar y set o risiau bas. Wrth i chi fynd ymlaen at yr olygfan, sylwch ar y goeden geirios gyda’i dail hydrefol ar y dde.

Cam 6

Rhowch funud neu ddau i fwynhau’r olygfa eiconig o’r castell ar draws y Lawnt Fawr, a fydd, ar yr adeg yma o’r flwyddyn ag arddangosfa o liwiau’r hydref ar y llechwedd dan y Teras Isaf. Wedyn, cerddwch ar draws yr ardal o laswellt tu ôl i chi a heibio’r fâs carreg anferth cyn troi i’r dde. Ewch ymlaen trwy’r coetir ar y llwybr hwn, gan ddilyn cyrion yr ardd.

Cam 7

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr o gwmpas cyrion yr ardd, gan gymryd y llwybr i’r chwith yn unrhyw fan lle mae’r llwybr yn fforchio. Wrth i chi gerdded, arhoswch i fwynhau’r golygfeydd hydrefol ar draws dyffryn Hafren tua Cornatyn a Chefn Hirfynydd tu ôl iddo.

Cam 8

Wrth i chi gyrraedd cornel yr ardd, dilynwch y llwybr i’r dde. Sylwch ar ddail llachar yr hydref ar y coed bedw amrywiol gyda’u boncyffion gwyn ac ymhellach ar hyd y llwybr, boncyff anarferol y fasarnen rhisgl neidr. Cyn troi i’r chwith yn y fforch, sylwch ar y gochwydden arfor (Sequoia sempervirens) yn ymestyn tua’r nefoedd.

Cam 9

Wrth i chi nesu at y Tŷ Rhew, rhowch eiliad i edrych i fyny ar ddail oren tywyll y goeden ffawydd ddeheuol (Nothofagus alpina). Ewch o gwmpas y pwll a mwynhau’r adlewyrchiadau hydrefol ar wyneb y dŵr. Ar yr ochr bellaf ger y ffens, chwiliwch am y Cryptomeria japonica ‘Elegans’ y mae ei dail yn newid i liw efydd tywyll. Daliwch i fynd o gwmpas y pwll ac i fyny’r llethr bychan nes y gwelwch chi giât fawr ar y chwith. Yma mae’r llwybr yn rhannu a bydd y mwyaf serth yn eich arwain heibio’r goeden Ginkgo felyn danbaid gyda’i dail anarferol. Daliwch i fynd yn ôl at Giosg yr Ardd y byddwch yn ei weld ar y chwith.

Man gorffen

Ciosg Gardd Castell Powis, cyfeirnod grid: SJ2152106369

Map llwybr

Map yn dangos llwybr a grisiau taith hydref Castell Powis
Taith hydref Castell Powis | © National Trust/Robert Polley

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa ar draws tirwedd hydrefol
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Darganfyddwch ardd restredig Gradd I a chastell canoloesol gyda chasgliad eang o arteffactau De Asiaidd yng Nghastell a Gardd Powis yng Nghanolbarth Cymru.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw
Teras yr Orendy a Chastell Powys uwchlaw, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded hanesyddol Castell Powis 

Dewch i archwilio haenau hanes yng ngardd Castell Powis ar y daith gerdded rwydd hon. Byddwch yn ymlwybro ar hyd terasau Eidalaidd, o gwmpas yr ardd ffurfiol a thrwy goetir y Gwyllt, cyn rhoi cwpaned braf o de yn wobr i chi eich hun.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.