Skip to content
Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.
Castell Powis a’r terasau oddi tano â’r yw anferth wedi eu tocio | © National Trust Images/Carole Drake
Wales

Taith hydref Castell Powis

Ar y llwybr cerdded hydrefol hwn fe welwch chi’r ardd yn dod yn fyw mewn cymysgedd o goch, melyn, oren tywyll ac aur. Mwynhewch y blodau tymhorol ar hyd y borderi ar y terasau, mwynhewch grensian y dail dan eich traed yn y Gwyllt, a mwynhau aroglau melys y coed afalau yn yr Ardd Ffurfiol.

Angen tocyn mynediad

Er mwyn dod i mewn i’r ardd, bydd angen i chi gasglu tocyn mynediad o’r Swyddfa Docynnau ym Mhowis.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Ciosg Gardd Castell Powis, cyfeirnod grid: SJ2152106369

Cam 1

Casglwch eich tocyn mynediad o’r Swyddfa Docynnau ac ewch i mewn i’r ardd. Dilynwch y llwybr a throi i’r chwith i’r Teras Uchaf. Arhoswch i edmygu’r aeron coch llachar ar y Cotoneaster ar y dde i chi cyn mynd ymlaen ar hyd y llwybr sy’n cynnig golygfeydd gwych ar draws yr ardd, Dyffryn Hafren a Bryn Breiddin.

Cam 2

Ar ben y teras, ewch i lawr y grisiau ar y dde i chi i Deras y Tŷ Adar. Ar y dde, cymrwch eiliad i edmygu’r cerfluniau o’r 18fed Ganrif o fugeiliaid yn dawnsio sy’n addurno’r balwstrad cyn mynd i lawr y grisiau nesaf i Deras yr Orendy. Ar waelod y grisiau, ewch ar draws tu blaen yr Orendy ac ymlaen rhwng y borderi cyfochrog sydd o’ch blaen.

Cam 3

Ewch ymlaen trwy’r bwlch yn y gwrych pren bocs ar ben y border a dilyn y llwybr cyntaf ar y chwith, gyferbyn â’r cerflun paun. Wrth i chi wneud hynny, sylwch ar y coed Sumac (Rhus typhina) ar y chwith sydd â dail sy’n trawsnewid i sioe lachar o goch, oren a melyn yr amser yma o’r flwyddyn.

Cam 4

Ar ben y teras, ewch i lawr y grisiau ar y dde ac ar y gwaelod trowch i’r chwith i’r Ardd Ffurfiol. Dilynwch y llwybr yn syth ymlaen ac ar y pen trowch i’r dde i ddal i fynd heibio ein bwthyn gwyliau du a gwyn ffrâm bren, Y Bwthyn, oedd yn gartref i lawer o arddwyr Powis yn y cyfnod Edwardaidd. Ewch yn eich blaen yn syth a chymryd y llwybr nesaf ar y dde. Wrth i chi wneud hynny cymrwch eiliad i sylwi ar y gwahanol winwydd yn dringo’r bwa sy’n llawn o liwiau’r hydref.

Cam 5

Ar ben y llwybr, fe welwch Siop Goffi’r Ardd o’ch blaen, perffaith os ydych am gynhesu gyda diod boeth a thamaid o gacen cyn mynd ymlaen i’r Gwyllt, coetir ffurfiol Powis. Cadwch Siop Goffi’r Ardd ar y chwith i chi ac ewch ar hyd y llwybr am ychydig fetrau cyn dringo’r grisiau tuag at y Lawnt Fawr. Ar ben y grisiau dilynwch y llwybr ar y chwith ac ewch ymlaen i’r coetir ar y set o risiau bas. Wrth i chi fynd ymlaen at yr olygfan, sylwch ar y goeden geirios gyda’i dail hydrefol ar y dde.

Cam 6

Rhowch funud neu ddau i fwynhau’r olygfa eiconig o’r castell ar draws y Lawnt Fawr, a fydd, ar yr adeg yma o’r flwyddyn ag arddangosfa o liwiau’r hydref ar y llechwedd dan y Teras Isaf. Wedyn, cerddwch ar draws yr ardal o laswellt tu ôl i chi a heibio’r fâs carreg anferth cyn troi i’r dde. Ewch ymlaen trwy’r coetir ar y llwybr hwn, gan ddilyn cyrion yr ardd.

Cam 7

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr o gwmpas cyrion yr ardd, gan gymryd y llwybr i’r chwith yn unrhyw fan lle mae’r llwybr yn fforchio. Wrth i chi gerdded, arhoswch i fwynhau’r golygfeydd hydrefol ar draws dyffryn Hafren tua Cornatyn a Chefn Hirfynydd tu ôl iddo.

Cam 8

Wrth i chi gyrraedd cornel yr ardd, dilynwch y llwybr i’r dde. Sylwch ar ddail llachar yr hydref ar y coed bedw amrywiol gyda’u boncyffion gwyn ac ymhellach ar hyd y llwybr, boncyff anarferol y fasarnen rhisgl neidr. Cyn troi i’r chwith yn y fforch, sylwch ar y gochwydden arfor (Sequoia sempervirens) yn ymestyn tua’r nefoedd.

Cam 9

Wrth i chi nesu at y Tŷ Rhew, rhowch eiliad i edrych i fyny ar ddail oren tywyll y goeden ffawydd ddeheuol (Nothofagus alpina). Ewch o gwmpas y pwll a mwynhau’r adlewyrchiadau hydrefol ar wyneb y dŵr. Ar yr ochr bellaf ger y ffens, chwiliwch am y Cryptomeria japonica ‘Elegans’ y mae ei dail yn newid i liw efydd tywyll. Daliwch i fynd o gwmpas y pwll ac i fyny’r llethr bychan nes y gwelwch chi giât fawr ar y chwith. Yma mae’r llwybr yn rhannu a bydd y mwyaf serth yn eich arwain heibio’r goeden Ginkgo felyn danbaid gyda’i dail anarferol. Daliwch i fynd yn ôl at Giosg yr Ardd y byddwch yn ei weld ar y chwith.

Man gorffen

Ciosg Gardd Castell Powis, cyfeirnod grid: SJ2152106369

Map llwybr

Map yn dangos llwybr a grisiau taith hydref Castell Powis
Taith hydref Castell Powis | © National Trust/Robert Polley

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa ar draws tirwedd hydrefol
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Darganfyddwch ardd restredig Gradd I a chastell canoloesol gyda chasgliad eang o arteffactau De Asiaidd yng Nghastell a Gardd Powis yng Nghanolbarth Cymru.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw
Teulu yn rhedeg mewn gardd lawn eira yn y gaeaf yng Nghastell Powis, Powys, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith aeaf Castell Powis 

Gwisgwch yn gynnes a mwynhau harddwch y gaeaf ym Mhowis ar y llwybr cerdded rhwydd yma. Byddwch yn ymlwybro ar hyd terasau Eidalaidd, o gwmpas yr ardd ffurfiol a thrwy goetir y Gwyllt, cyn rhoi cwpaned braf o de yn wobr i chi eich hun.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa hydrefol dros y Gerddi Ffurfiol at gefn gwlad yng Nghastell Powis, y Trallwng, Powys.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.