Skip to content
Cerddwyr ar lwybr yr arfordir yn Nhreginnis yn Sir Benfro, Cymru
Cerddwyr ar lwybr yr arfordir yn Nhreginnis yn Sir Benfro, Cymru | © National Trust Images/John Miller
Wales

Taith Treginnis

Mae’r llwybr 6 milltir hwn o gwmpas pentiroedd serth, creigiog Treginnis yn cynnig golygfeydd gwych o ynysoedd Sgomer a Dewi. Fe welwch rai o greigiau hynaf Cymru – a grëwyd dros 600 miliwn o flynyddoedd yn ôl – ac ymweld â chaer o oes yr haearn ac adfeilion gwaith copr o’r 19eg ganrif.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Harbwr Porth Clais, cyfeirnod grid: SM741242

Cam 1

Trowch i’r dde wrth adael y maes parcio, a cherdded i fyny’r ffordd, heibio perthi drain duon tal.

Cam 2

Wrth y groesffordd, trowch i’r chwith (arwydd Treginnis). Mae brigiadau igneaidd Carn Llidi, Carn Trefeiddan a Phen Beri yn codi’n amlwg uwchben y dirwedd fflat. Wrth i chi fynd heibio Treginnis Lodge, daw Ynys Sgomer i’r golwg tua’r de ar draws Bae San Ffraid.

Cam 3

Wrth yr arwydd ar gyfer fferm Pencnwc, trowch i’r dde oddi ar y ffordd ac yna’n syth i’r chwith, gan ddilyn arwyddion i Borthstinian. Cerddwch drwy batshyn o goetir gwrychog a heibio arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Treheinif (Treginnis). Ar ôl tua 55 llath (50m), ewch drwy gât fetel a dilynwch yr arwyddion llwybr ceffylau o gwmpas ymyl y cae.

Cam 4

Daliwch i ddilyn y llwybr allan o gornel bella’r cae, yna’n syth i’r dde drwy gât fetel. Daw Carn Rhoson (gyda pholyn gwyn ar ei gopa) a’r North Bishop i’r golwg wrth i chi gerdded tua’r môr ac Ynys Dewi. Trowch i’r dde drwy gât fetel, ar hyd trac a thrwy gât fetel arall i’r darn byr o ffordd i Borthstinian.

Cam 5

O Borthstinian mae teithiau cwch yn mynd i Ynys Dewi. Trowch i’r chwith i lwybr yr arfordir; hwn fyddwch chi’n ei ddilyn am weddill y daith.

Cam 6

Ar hyd llwybr yr arfordir fe welwch bentir bychan; caer arfordirol yw hwn o Oes yr Haearn, a’i enw yw Castell Heinif. Edrychwch yn ofalus ac mae modd gweld gweddillion hen gloddiau. Daliwch i fynd tua’r de drwy ddwy gât fochyn arall. Ar ôl yr ail, mae’r llwybr yn troi i’r dde heibio Bae’r Morloi – cadwch olwg am forloi bach ar ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref.

Cam 7

Ar ôl disgynfa serth heibio darn o glogwyn wedi ei ffensio fe ddewch at ardal fechan o laswellt agored ac adfeilion gwaith copr o’r 19eg ganrif. Dilynwch lwybr yr arfordir tua’r de ac yna’r dwyrain. Wrth i chi fynd tua’r chwith fe welwch Ynys Sgomer, Ynys Ganol a Phenrhyn Marloes yn y pellter.

Cam 8

Rownd y gornel cerddwch drwy rostir arfordirol prydferth ac i lawr i gildraeth creigiog Porthlysgi, ardal sy’n enwog am ei llongddrylliadau. Ychydig i’r dwyrain o Borthlysgi, ceisiwch ddod o hyd i’r maen mawr picrit; maen dyfod rhewlifol a gludwyd yma gan iâ yr holl ffordd o’r Alban yn ôl y gred. Dilynwch lwybr yr arfordir rownd i Harbwr Porth Clais ac yn ôl i’r maes parcio.

Man gorffen

Harbwr Porth Clais, cyfeirnod grid: SM741242

Map llwybr

Map o daith Treginnis
Map o daith Treginnis | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa o Garn Llidi dros Fae Porth Mawr, Sir Benfro, Cymru, gydag Ynys Dewi yn y pellter.
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded arfordirol Penmaen Dewi 

Dilynwch lwybr ar hyd pentir arfordirol mwyaf dramatig Sir Benfro, dafliad carreg o Dyddewi, i ddarganfod henebion cynhanesyddol ac adar amrywiol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.75 (km: 6)

Cysylltwch

St David's Peninsula, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o Fae San Ffraid ar draws harbwr Porth Clais yn Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â harbwr Porth Clais 

Datgelwch dreftadaeth ddiwydiannol yr harbwr bach prydferth, rhyfeddwch at y golygfeydd glan môr a mwynhewch weithgareddau awyr agored ar dir sych ac ar y dŵr.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Visitors walking with their dog on the beach at Lindisfarne Castle, Northumberland

Llwybrau arfordirol gwych a gwyllt 

Darganfyddwch amrywiaeth eang o lwybrau arfordirol yn cynnig golygfeydd o ben clogwyn, tywod euraidd, bywyd gwyllt a hanes lleol yn rhai o dirnodau naturiol mwyaf eiconig y DU. (Saesneg yn unig)