Skip to content
Yr olygfa o Garn Llidi dros Fae Porth Mawr, Sir Benfro, Cymru, gydag Ynys Dewi yn y pellter.
Yr olygfa o Garn Llidi dros Fae Porth Mawr gydag Ynys Dewi yn y pellter. | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Taith gerdded arfordirol Penmaen Dewi

Darganfyddwch bentir arfordirol mwyaf dramatig Sir Benfro ar y daith gerdded gylchol arw hon, dafliad carreg o Dyddewi, dinas leiaf Cymru. Rhyfeddwch at forlun sy’n frith o ynysoedd wrth i chi ymlwybro ar hyd tirwedd wyllt o greigiau, henebion cynhanesyddol ac amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt arfordirol.

Cymerwch ofal o gwmpas ymylon clogwyni

Byddwch yn ofalus iawn wrth ymylon clogwyni. Wrth i chi fynd i lawr tua’r arfordir, cadwch at y llwybr sydd wedi’i farcio. Does dim angen croesi unrhyw waliau na ffensys sydd heb eu marcio.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio Porth Mawr, cyfeirnod grid: SM734272

Cam 1

O faes parcio Porth Mawr, ewch drwy dwll yn y wal wrth basio safle Capel San Padrig. Dringwch lethr tywodlyd i’r llwybr clogwyn. Ar ôl tua ½ milltir (0.8km) fe ddewch at gât fochyn ac arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ewch yn eich blaenau i grib y bryn.

Cam 2

O’r fan yma fe welwch Goetan Arthur, gweddillion siambr gladdu Neolithig, yn gysgod ar yr wybren. Mae’r prif lwybr yn glynu wrth yr arfordir, gan ddisgyn i mewn i ddyffryn ar hyd grisiau llydan at ffynnon uwchben cildraeth pitw Porthmelgan. Mae llwybr arall yn arwain i fyny’r rhiw yn raddol, o gwmpas cefn Carn Llidi, gyda golygfeydd trawiadol i’r dwyrain, neu gall yr anturiaethwyr yn eich mysg sgramblo i’r copa.

Cam 3

Croeswch y nant ger y bont a throwch i’r dde (tua’r gogledd-ddwyrain) a cherdded i fyny’r dyffryn. Gall yr ardal hon fod yn llithrig a mwdlyd yn y gaeaf.

Cam 4

I’r dde ohonoch mae ardal gorsiog gyda siapiau ‘wy deinosor’ nodweddiadol glaswellt y gweunydd, neu ‘borfa rhos’. Mae’r ardal hon yn wyrdd yn yr haf ac yn briddlyd yn y gaeaf. Yn uwch i fyny, ar lethrau Carn Llidi, fe welwch batrymau cae hynafol.

Cam 5

Ar y pwynt uchaf yma, gallwch weld copa Pen Beri ac ehangder Bae Ceredigion yn y pellter. Dau bentir i ffwrdd, fe welwch oleudy Pen Strwmbl yn fflachio, gyda chopa Garn Fawr uwch ei ben. Ewch i lawr i ailymuno â llwybr yr arfordir, a throwch i’r chwith tua Phenmaen Dewi.

Cam 6

Ar y gwastadedd, mae tirwedd greigiog anhygoel yn dod i’r amlwg. Mae meini crwydr (neu feini dyfod) danheddog wedi’u hadlewyrchu ym mhroffil garw Ynys Dewi allan ar y môr. I’r gogledd o Ynys Dewi mae grŵp bach o ynysoedd o’r enw ‘Bishops & Clerks’, y mae un ohonynt yn gartref i oleudy mawr. Oddi ar y lan, fe allech weld llamidyddion neu ddolffiniaid yn chwarae yn y tonnau.

Cam 7

Cyn hir, mae’r llwybr yn pasio Coetan Arthur ac yn arwain i lawr at gaer arfordirol o’r Oes Haearn ym mhen pellaf y penrhyn. Dilynwch lwybr yr arfordir, gan ddychwelyd i Borthmelgan. Aildroediwch eich llwybr o’r fan hon yn ôl i draeth Porth Mawr.

Man gorffen

Maes parcio Porth Mawr, cyfeirnod grid: SM734272

Map llwybr

Map o daith gerdded arfordirol Penmaen Dewi
Taith gerdded arfordirol Penmaen Dewi | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Cerddwyr ar lwybr yr arfordir yn Nhreginnis yn Sir Benfro, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Treginnis 

Taith gerdded 6 milltir o gwmpas pentir Treginnis yn Sir Benfro sy’n cynnwys rhai o greigiau hynaf Cymru, caer o oes yr haearn a gwaith copr o’r 19eg ganrif.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)

Cysylltwch

St David's Peninsula, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Clustog Fair yn blodeuo ar ben clogwyn wrth iddi fachlud yn Pentire
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Phenrhyn Dewi 

Darganfyddwch fflora a ffawna Penrhyn Dewi. Cadwch olwg am blanhigion arfordirol, campau’r cudyllod a’r mulfrain llwyd fry uwchben, neu glochdar y cerrig yn clwydo ar lwyni eithin.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Two walkers and one person using an all-terrain mobility vehicle look out from a grassy hill, across the sea and to a coastal town
Erthygl
Erthygl

Cyngor ar gerdded ar yr arfordir 

Darllenwch gyngor ar gerdded ar yr arfordir, gan gynnwys y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch a beth i'w wneud cyn dechrau arni. (Saesneg yn unig)