Skip to content

Dyddiau i’r teulu yn Stagbwll

Grŵp teulu ar lwybr yn y Lakes Stackpole, Sir Benfro
Grŵp teulu ar lwybr yn y Lakes Stackpole, Sir Benfro | © Mark Saunders

Mae ymweliad â Stagbwll yn unigryw iawn, gyda thraethau, llwybrau, hanes a 3,000 erw i’r teulu cyfan ei archwilio. Dysgwch pa ryfeddodau i’w disgwyl yn ystod eich ymweliad â’r lle arbennig hwn.

Cynllunio eich ymweliad ar gyfer y teulu.

Dyma ychydig o wybodaeth allweddol i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod ymlaen llaw.

  • Ar droed yn unig y gellir cyrraedd Bae Barafundle, ar hyd llwybr yr arfordir o Gei Stagbwll neu o Ganolfan Stagbwll dros y bont wyth bwa a thrwy Hen Barc Ceirw. Gallwch hefyd gerdded o draeth Broad Haven South ar hyd llwybr yr arfordir.
  • Cymerwch ran yn ein digwyddiadau drwy gydol y tymor. Cymerwch gip ar ddigwyddiadau ar y gweill yma.
  • Mae croeso ichi ddod â’ch ci gyda chi, ond rhaid ichi ei gadw dan reolaeth agos oherwydd y bywyd gwyllt helaeth ar yr ystâd. Darllenwch fwy am ymweld â ni gyda’ch cyfaill pedair coes yma
  • Mae toiledau ar gael yn y lleoliadau canlynol. Traeth Broad Haven South, Cei Stagbwll, Canolfan Stagbwll, yr Ardd Furiog, maes parcio Pyllau Lili Llanfihangel-clogwyn-gofan a maes parcio Iard Stagbwll. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael, yn ogystal â chyfleusterau toiled hygyrch yng Nghanolfan Stagbwll.
  • Mae rhagor o wybodaeth am hygyrchedd ar gael yma, neu gofynnwch i aelod o’n tîm cyfeillgar wrth y dderbynfa yng Nghanolfan Stagbwll.
  • Cymerwch gip ar ein tudalen ddigwyddiadau yma i weld beth sydd ar y gweill.

Maes Parcio

Mae 5 maes parcio ar gael ar yr ystâd ehangach, wedi’u rhestru isod yn ôl maint:

  • Mae gan faes parcio clogwyn Broad Haven South le ar gyfer 750 o geir uwchben y traeth euraidd, enwog. Mae hefyd toiledau a threlar lluniaeth ar gael yn ystod misoedd yr haf.
  • Gyda 250 o leoedd parcio, maes parcio Cei Stagbwll yw un o’n meysydd parcio mwyaf poblogaidd (wedi’i leoli’n gyfagos) i’r Cei hanesyddol, a thaith gerdded 20 munud o Fae Barafundle. Mae cyfleusterau toiled ar gael yn ystafelloedd te y Tŷ Cychod cyfagos.
  • Mae maes parcio Pyllau Lili Llanfihangel-clogwyn-gofan wedi’i leoli ym mhentref Llanfihangel-clogwyn-gofan, a hwn yw’r maes parcio agosaf at y llwybrau at y pyllau. Mae’n cynnwys bloc toiledau a lle ar gyfer 100 o geir.
  • Mae mynediad at faes parcio Iard Stagbwll ar gael o’r ffordd i bentref Stagbwll, a dyma’r lle gorau i barcio er mwyn cael mynediad at Goedwig Lodge Park, yr Ardd Furiog ac Iard Stagbwll, lle’r oedd tŷ crand yn arfer sefyll. Mae’r maes parcio’n cynnwys toiledau a lle i 45 o geir.
Ymwelwyr yn y pellter ar draeth De Aber Llydan yn Stagbwll
Grŵp ysgol ar draeth De Aber Llydan yn Stagbwll, Sir Benfro, Cymru | © National Trust Images/Trevor Ray Hart

Stagbwll yw’r lle gorau yr haf hwn i bawb yn y teulu ei archwilio. Mae’r mannau agored, y llwybrau di-ri ar lan y llyn, a’r coedwigoedd â’u cuddfannau’n berffaith ar gyfer chwarae, neidio, sgipio, ymchwilio i fyd natur a mwynhau diwrnod llawn hwyl.

Dewch o hyd i’r coetir sy’n arwain at fae Barafundle, neu ganfod blodau gwyllt a glöynnod byw cynhenid o amgylch y llynnoedd. Ymwelwch â choedwig Lodge Park a’r ardd furiog neu cerddwch i lawr at dywod euraidd traeth De Aberllydan. Fel arall, trefnwch weithgareddau chwaraeon dŵr i chi a’r plant- mae digonedd i bawb i’w wneud.

Haf o Hwyl

1 – 30 Awst

Rhowch gynnig ar saethyddiaeth, pêl foli, neu welly wanging yn ein sesiynau wythnosol yn ystod mis Awst. Cwrdd ar y lawnt yn Stackpole Court. Parc ym maes parcio'r Llys.

Digwyddiadau’r haf

Mwynhewch daith dywys i weld ystlumod fin nos gyda Haydn y prif geidwad, neu gall y plant roi cynnig ar un o’r 50 gweithgaredd i’w wneud cyn eich bod yn 11 ¾. Casglwch bamffled o’r dderbynfa yng Nghanolfan Stagbwll. Edrychwch o dan bethau i’w gweld a’u gwneud am ragor o wybodaeth.

Darganfod yr Ystâd

Mae ystâd Stagbwll yn 3,000 erw mewn maint, ac mae'n cynnwys sawl milltir o lwybrau cerdded sy’n croesi’r ystâd drwy goed a mannau agored yn ogystal ag o gwmpas y llynnoedd. Gallwch fynd am dro hir neu daith gerdded fer. Cymerwch gip ar ein map yma ac ewch ati i gynllunio eich diwrnod.

Anturwyr, a ydych chi’n Barod?

Mae’r llwybrau hunan-dywys rydym wedi’u creu yn berffaith ar gyfer plant llawn bywyd sy’n ymweld â’r ystâd. Mae mapiau a rhagor o wybodaeth ar gael yn ein derbynfa i Ymwelwyr sydd gyferbyn â Chanolfan Stagbwll.

Llwybr hunan-dywys Coedwig Lodge Park

Mae’n amser inni archwilio’r coed wrth arbrofi â chyfeiriadu. Dilynwch ein map cyfeiriadu a dewch o hyd i gyfrinachau cudd Coedwig Lodge Park, gan ganfod yr hen Dŷ Ia a Thŷ Haf. Gallwch ryfeddu at y goeden dal a chân fywiog yr adar wrth ichi grwydro drwy’r coetir hudolus hwn.

Cofiwch glipio'r rhif pan fyddwch yn dod o hyd i'r postyn cyfeiriannu! Gallwch fachu map am ddim o’r dderbynfa i Ymwelwyr

Yr Ardd Furiog

Mae’r werddon furiog hamddenol braf hon yn lle hyfryd i fwynhau paned o de a phryd cartref yn y caffi bach, a chrwydro drwy’r ardd furiog hanesyddol. Mae’r ardd wedi’i rheoli gan ymddiriedolwyr Mencap Sir Benfro, sy’n cynhyrchu ystod o blanhigion, ffrwythau a llysiau ffres, sydd ar gael i'w prynu yn eu siop ardd fechan. Dysgwch fwy am yr amseroedd agor a darllenwch am waith sylweddol yr oedolion a gefnogir gan Mencap yn yr ardd yma.

Y Traethau

Mae dau draeth byd-enwog yn ffurfio rhan o’r Ystâd

Bae Barafundle

Bae bychan, gyda thwyni a choedwig dawel braf y tu ôl iddi, ar droed yn unig y gellir cyrraedd Bae Barafundle. Bydd angen ichi gerdded hanner milltir un ai ar hyd y clogwyni o Gei Stagbwll, ar draws yr hen Barc Ceirw o ganolfan Stagbwll, neu ar hyd llwybr yr arfordir o Broad Haven South. Mae dŵr clir a thywod euraidd yn eich disgwyl chi ar ôl eich taith gerdded. Mae Barafundle yn draeth arbennig ac anghysbell, ac nid oes unrhyw gyfleusterau ar gael.

Broad Haven South

Mae hwn yn fae tywodlyd eang, gyda thwyni y tu ôl iddo sy’n arwain at Lynnoedd ystâd Stagbwll. Dyma’r lle perffaith i fwynhau diwrnod ar y traeth gyda’ch teulu. Mae maes parcio mawr, toiledau a threlar lluniaeth ar gael yn ystod misoedd yr haf. Byddwch yn ymwybodol bod cerrynt y môr yn gryf yn Broad Haven South.

Saffari Môr hunan-dywys Broadhaven South

Mae’n amser inni fynd ar saffari! Datgelwch ddirgelwch Cwm Mere Pool yn ardal hardd Broad Haven South. Concrwch ein heriau natur ar hyd y ffordd... a ydych chi’n ddigon dewr? Cofiwch eich llyfr lloffion 50 peth i’ch helpu i gwblhau eich heriau. Gallwch fachu map am ddim o’r dderbynfa ymwelwyr.

Ymwelwyr yn cerdded i lawr allt at draeth yn Stagbwll

Darganfyddwch fwy yn Stagbwll

Dysgwch sut i gyrraedd Stagbwll, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Planning your visit

Ymwelydd rhedeg gyda Monty, y ci da, ar hyd arfordir Cei Stagbwll, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Stagbwll gyda'ch ci 

Mae Stagbwll a’r ystâd ehangach yn lle sydd wedi ei raddio gan y system bawen. Mae rhagor o wybodaeth am ddod â’ch ci i Stagbwll. Archwiliwch y rhan brydferth hon o’r arfordir gyda’ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Ffotograff o’r awyr yn dangos Canolfan Ystagbwll ac Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweliadau grŵp ag Ystagbwll 

Ymwelwch ag Ystagbwll gyda'ch grŵp gan archwilio'r ystâd wrth eich pwysau. Darganfyddwch ganolfan Ystagbwll a sut i drefnu.

Tri ymwelydd ar y traeth yn Stagbwll ar ddiwrnod gwyntog
Erthygl
Erthygl

Hygyrchedd yn Stagbwll 

Darllenwch ganllaw hygyrchedd Stagbwll ar fenthyg cerbydau symudedd, llwybrau addas ac awgrymiadau defnyddiol ar symud o gwmpas, cyfleusterau a phethau i’w gweld a’u gwneud.