Skip to content
Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro.
Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro. | © National Trust Images
Wales

Llwybr golygfan Garn Fawr

Dringwch y brigiad folcanig creigiog hwn am olygfeydd trawiadol o arfordir Gogledd Sir Benfro. Cewch gyfle hefyd i ymweld â chaer o Oes yr Haearn, a ddaeth yn wylfan 3,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio Garn Fawr, cyfeirnod grid: SM8989438830

Cam 1

Dilynwch y llwybr gwair gyferbyn â mynedfa’r maes parcio, lan y rhiw rhwng y cloddiau.

Cam 2

Yn y fan lle mae’r llwybr yn gwahanu, daliwch i fynd lan y rhiw ar hyd y llwybr i’r dde. Cyn bo hir fe welwch bwynt triongli’r AO o’ch blaen.

Cam 3

Ewch drwy fwlch yn y wal gerrig ar y dde a sgramblo i fyny’r creigiau at y copa am olygfeydd trawiadol.

Cam 4

Ychydig islaw’r copa fe welwch wylfan o’r Rhyfel Byd Cyntaf gydag enwau wedi eu naddu yn y concrid. Ceir golygfeydd gwefreiddiol i bob cyfeiriad o’r fan hon. Mae gwartheg a merlod yn pori yn yr ardal, felly cadwch eich cŵn ar dennyn, os gwelwch yn dda.

Cam 5

Ewch i lawr y stepiau o’r wylfan i ymuno eto â’r llwybr ychydig ymhellach ymlaen. O’ch cwmpas mae cloddiau ac amddiffynfeydd y gaer o Oes yr Haearn. Ewch yn eich blaen i’r dde.

Cam 6

Mae’r llwybr yn cwympo’n serth tuag at hostel ieuenctid Pwll Deri. Trowch i’r chwith yn y fan lle mae’r llwybr yn rhannu, gan ddilyn y llwybr wrth iddo fynd o amgylch y bryn yn ôl tuag at y maes parcio.

Cam 7

Dilynwch y llwybr dros ddwy gamfa a rhai stepiau carreg. Peidiwch â mynd dros y drydedd gamfa; arhoswch uwchben y wal. Mae’r llwybr yn dringo am ychydig y tu ôl i fwthyn bach cyn dychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Garn Fawr, cyfeirnod grid: SM8989438830

Map llwybr

Map o lwybr golygfan Garn Fawr
Map o lwybr golygfan Garn Fawr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Pen Dinas 

Crwydrwch trwy ran syfrdanol o Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan gael golygfeydd o Fae Ceredigion a mynd heibio safleoedd llongddrylliadau ac eglwys a chwalwyd gan storm wrth i chi ddilyn y llwybr garw.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o bentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro, Cymru. Mae creigiau wedi’u gorchuddio â chen yn y blaendir, tra bod y pentir yn y pellter gyda'r môr i’w weld rhyngddynt.
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch Ddaeareg Pen Strwmbl i Aberteifi 

Wedi’i llunio gan natur dros filiynau o flynyddoedd, mae’r dirwedd rhwng Pen Strwmbl ac Aberteifi yn greigiog ac anghysbell.