Skip to content
Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro.
Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro. | © National Trust Images
Wales

Llwybr golygfan Garn Fawr

Dringwch y brigiad folcanig creigiog hwn am olygfeydd trawiadol o arfordir Gogledd Sir Benfro. Cewch gyfle hefyd i ymweld â chaer o Oes yr Haearn, a ddaeth yn wylfan 3,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio Garn Fawr, cyfeirnod grid: SM8989438830

Cam 1

Dilynwch y llwybr gwair gyferbyn â mynedfa’r maes parcio, lan y rhiw rhwng y cloddiau.

Cam 2

Yn y fan lle mae’r llwybr yn gwahanu, daliwch i fynd lan y rhiw ar hyd y llwybr i’r dde. Cyn bo hir fe welwch bwynt triongli’r AO o’ch blaen.

Cam 3

Ewch drwy fwlch yn y wal gerrig ar y dde a sgramblo i fyny’r creigiau at y copa am olygfeydd trawiadol.

Cam 4

Ychydig islaw’r copa fe welwch wylfan o’r Rhyfel Byd Cyntaf gydag enwau wedi eu naddu yn y concrid. Ceir golygfeydd gwefreiddiol i bob cyfeiriad o’r fan hon. Mae gwartheg a merlod yn pori yn yr ardal, felly cadwch eich cŵn ar dennyn, os gwelwch yn dda.

Cam 5

Ewch i lawr y stepiau o’r wylfan i ymuno eto â’r llwybr ychydig ymhellach ymlaen. O’ch cwmpas mae cloddiau ac amddiffynfeydd y gaer o Oes yr Haearn. Ewch yn eich blaen i’r dde.

Cam 6

Mae’r llwybr yn cwympo’n serth tuag at hostel ieuenctid Pwll Deri. Trowch i’r chwith yn y fan lle mae’r llwybr yn rhannu, gan ddilyn y llwybr wrth iddo fynd o amgylch y bryn yn ôl tuag at y maes parcio.

Cam 7

Dilynwch y llwybr dros ddwy gamfa a rhai stepiau carreg. Peidiwch â mynd dros y drydedd gamfa; arhoswch uwchben y wal. Mae’r llwybr yn dringo am ychydig y tu ôl i fwthyn bach cyn dychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Garn Fawr, cyfeirnod grid: SM8989438830

Map llwybr

Map o lwybr golygfan Garn Fawr
Map o lwybr golygfan Garn Fawr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Pen Dinas 

Crwydrwch trwy ran syfrdanol o Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan gael golygfeydd o Fae Ceredigion a mynd heibio safleoedd llongddrylliadau ac eglwys a chwalwyd gan storm wrth i chi ddilyn y llwybr garw.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o bentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro, Cymru. Mae creigiau wedi’u gorchuddio â chen yn y blaendir, tra bod y pentir yn y pellter gyda'r môr i’w weld rhyngddynt.
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch Ddaeareg Pen Strwmbl i Aberteifi 

Wedi’i llunio gan natur dros filiynau o flynyddoedd, mae’r dirwedd rhwng Pen Strwmbl ac Aberteifi yn greigiog ac anghysbell.