Skip to content
Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Edrych tua’r de o ochr orllewinol Pen Dinas, tua Mynydd Dinas | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Taith gylchol Pen Dinas

Taith gylchol serth i fyny ac i lawr yn rhoi rhai o’r golygfeydd gorau ar arfordir Sir Benfro. Nid yw’n daith hir, ond yn sicr mae’n un wnaiff brofi eich ffitrwydd, gyda digonedd o resymau i aros ac edmygu’r olygfa.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Pwllgwaelod, cyfeirnod grid: SN005398

Cam 1

O draeth Pwllgwaelod, trowch i’r dde i fyny’r bryn gan ddilyn arwyddion llwybr yr arfordir. Wrth y grid gwartheg, trowch i’r chwith trwy gât mochyn.

Cam 2

Mae’r llwybr yn dechrau codi’n serth ac mae’n cynnwys 40 o risiau. Byddwch yn mynd trwy rug ac eithin y naill ochr a’r llall. Ar ôl dringo’n galed byddwch yn cyrraedd sticill a bydd y llwybr yn mynd yn haws. Eich gwobr fydd golygfeydd gwych ar draws Bae Abergwaun.

Cam 3

Bydd y llwybr yn mynd yn serth yn glou eto ac wrth i chi fynd o gwmpas cornel, fe welwch ran uchaf Pen Dinas, Pen-y-Fan o’ch blaen. Daw Trefdraeth i’r golwg ar y llaw dde.

Cam 4

Oedwch wrth biler triongli’r Arolwg Ordnans i orffwys a mwynhau’r golygfeydd tua’r gogledd hyd glogwyni Pen-yr-Afr a thua mynyddoedd y Preseli.

Cam 5

Bydd y daith ar i lawr yn bennaf o’r fan hon, ond yn serth. Dilynwch y llwybr lawr y bryn. Tua 55 llath (50m) tu hwnt i gât mochyn mae’r llwybr yn rhannu. Mae prif lwybr yr arfordir yn plymio i’r chwith – gallwch ei weld yn dolennu o gwmpas yr arfordir. Os bydd hynny’n edrych yn rhy fentrus gallwch ddilyn llwybr llydan ar hyd y ffens ar y dde i chi. Bydd y ddau lwybr yn uno eto yn nes ymlaen.

Cam 6

Tua hanner milltir (0.75 km) ar ôl i’r llwybrau rannu, gwyliwch am Garreg y Nodwydd oddi tanoch. Bydd adar môr, gan gynnwys gwylogod, yn magu yma yn gynnar yn yr haf.

Cam 7

Daw bae Cwm-yr-Eglwys i’r golwg. Ewch trwy’r gât mochyn, sy’n arwain at ran gysgodol o’r llwybr, ond byddwch yn ofalus: mae’n garegog gyda gwreiddiau coed.

Cam 8

Mae pont droed bren yn arwain i’r ffordd. Dilynwch y ffordd i lawr i Gwm-yr-Eglwys a heibio’r toiledau ar y dde.

Cam 9

Dilynwch y llwybr ar hyd ochr dde’r iard gychod, gyda’r arwydd ‘Pwyllgwaelod 2/3 mile’, a cherdded yn syth ymlaen trwy’r maes parcio ac ar hyd carafanau sydd ar y dde. Fe welwch y llwybr troed wrth ymyl ffens o baneli pren yn y gornel dde bellaf.

Cam 10

Cerddwch yn ôl i Bwllgwaelod trwy’r cwm ar hyd llwybr tarmac. Wrth i lefel y môr godi, gall Pen Dinas fod yn ynys eto un diwrnod.

Man gorffen

Maes parcio Pwllgwaelod, cyfeirnod grid: SN005398

Map llwybr

Map taith gylchol Pen Dinas, Sir Benfro
Map taith gylchol Pen Dinas | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro.
Llwybr
Llwybr

Llwybr golygfan Garn Fawr 

Dilynwch lwybr golygfan Garn Fawr yng Nghymru i ryfeddu at y golygfeydd godidog o arfordir Gogledd Sir Benfro ac ymweld â chaer o Oes yr Haearn a ddaeth yn wylfan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o bentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro, Cymru. Mae creigiau wedi’u gorchuddio â chen yn y blaendir, tra bod y pentir yn y pellter gyda'r môr i’w weld rhyngddynt.
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch Ddaeareg Pen Strwmbl i Aberteifi 

Wedi’i llunio gan natur dros filiynau o flynyddoedd, mae’r dirwedd rhwng Pen Strwmbl ac Aberteifi yn greigiog ac anghysbell.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Two walkers and one person using an all-terrain mobility vehicle look out from a grassy hill, across the sea and to a coastal town
Erthygl
Erthygl

Cyngor ar gerdded ar yr arfordir 

Darllenwch gyngor ar gerdded ar yr arfordir, gan gynnwys y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch a beth i'w wneud cyn dechrau arni. (Saesneg yn unig)

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)