Skip to content
Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Edrych tua’r de o ochr orllewinol Pen Dinas, tua Mynydd Dinas | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Taith gylchol Pen Dinas

Taith gylchol serth i fyny ac i lawr yn rhoi rhai o’r golygfeydd gorau ar arfordir Sir Benfro. Nid yw’n daith hir, ond yn sicr mae’n un wnaiff brofi eich ffitrwydd, gyda digonedd o resymau i aros ac edmygu’r olygfa.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Pwllgwaelod, cyfeirnod grid: SN005398

Cam 1

O draeth Pwllgwaelod, trowch i’r dde i fyny’r bryn gan ddilyn arwyddion llwybr yr arfordir. Wrth y grid gwartheg, trowch i’r chwith trwy gât mochyn.

Cam 2

Mae’r llwybr yn dechrau codi’n serth ac mae’n cynnwys 40 o risiau. Byddwch yn mynd trwy rug ac eithin y naill ochr a’r llall. Ar ôl dringo’n galed byddwch yn cyrraedd sticill a bydd y llwybr yn mynd yn haws. Eich gwobr fydd golygfeydd gwych ar draws Bae Abergwaun.

Cam 3

Bydd y llwybr yn mynd yn serth yn glou eto ac wrth i chi fynd o gwmpas cornel, fe welwch ran uchaf Pen Dinas, Pen-y-Fan o’ch blaen. Daw Trefdraeth i’r golwg ar y llaw dde.

Cam 4

Oedwch wrth biler triongli’r Arolwg Ordnans i orffwys a mwynhau’r golygfeydd tua’r gogledd hyd glogwyni Pen-yr-Afr a thua mynyddoedd y Preseli.

Cam 5

Bydd y daith ar i lawr yn bennaf o’r fan hon, ond yn serth. Dilynwch y llwybr lawr y bryn. Tua 55 llath (50m) tu hwnt i gât mochyn mae’r llwybr yn rhannu. Mae prif lwybr yr arfordir yn plymio i’r chwith – gallwch ei weld yn dolennu o gwmpas yr arfordir. Os bydd hynny’n edrych yn rhy fentrus gallwch ddilyn llwybr llydan ar hyd y ffens ar y dde i chi. Bydd y ddau lwybr yn uno eto yn nes ymlaen.

Cam 6

Tua hanner milltir (0.75 km) ar ôl i’r llwybrau rannu, gwyliwch am Garreg y Nodwydd oddi tanoch. Bydd adar môr, gan gynnwys gwylogod, yn magu yma yn gynnar yn yr haf.

Cam 7

Daw bae Cwm-yr-Eglwys i’r golwg. Ewch trwy’r gât mochyn, sy’n arwain at ran gysgodol o’r llwybr, ond byddwch yn ofalus: mae’n garegog gyda gwreiddiau coed.

Cam 8

Mae pont droed bren yn arwain i’r ffordd. Dilynwch y ffordd i lawr i Gwm-yr-Eglwys a heibio’r toiledau ar y dde.

Cam 9

Dilynwch y llwybr ar hyd ochr dde’r iard gychod, gyda’r arwydd ‘Pwyllgwaelod 2/3 mile’, a cherdded yn syth ymlaen trwy’r maes parcio ac ar hyd carafanau sydd ar y dde. Fe welwch y llwybr troed wrth ymyl ffens o baneli pren yn y gornel dde bellaf.

Cam 10

Cerddwch yn ôl i Bwllgwaelod trwy’r cwm ar hyd llwybr tarmac. Wrth i lefel y môr godi, gall Pen Dinas fod yn ynys eto un diwrnod.

Man gorffen

Maes parcio Pwllgwaelod, cyfeirnod grid: SN005398

Map llwybr

Map taith gylchol Pen Dinas, Sir Benfro
Map taith gylchol Pen Dinas | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro.
Llwybr
Llwybr

Llwybr golygfan Garn Fawr 

Dilynwch lwybr golygfan Garn Fawr yng Nghymru i ryfeddu at y golygfeydd godidog o arfordir Gogledd Sir Benfro ac ymweld â chaer o Oes yr Haearn a ddaeth yn wylfan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o bentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro, Cymru. Mae creigiau wedi’u gorchuddio â chen yn y blaendir, tra bod y pentir yn y pellter gyda'r môr i’w weld rhyngddynt.
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch Ddaeareg Pen Strwmbl i Aberteifi 

Wedi’i llunio gan natur dros filiynau o flynyddoedd, mae’r dirwedd rhwng Pen Strwmbl ac Aberteifi yn greigiog ac anghysbell.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Two walkers and one person using an all-terrain mobility vehicle look out from a grassy hill, across the sea and to a coastal town
Erthygl
Erthygl

Cyngor ar gerdded ar yr arfordir 

Darllenwch gyngor ar gerdded ar yr arfordir, gan gynnwys y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch a beth i'w wneud cyn dechrau arni. (Saesneg yn unig)

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)