Skip to content
Tŷ gwyn o dan goed yr hydref gyda goleuni hydrefol yn goleuo’r olygfa gyda bryniau tu draw
Y Cymin, Sir Fynwy | © National Trust Images/M Hallett
Wales

Llwybr Darganfod y Cymin

Cerddwch yn ôl traed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma i fwynhau’r golygfeydd godidog dros Gymru a Lloegr dros 200 mlynedd yn ôl. Mae’r llwybr hwn yn cynnwys dau adeilad Sioraidd hynod ddiddorol: Teml y Llynges, cofeb i’r Llyngesydd Arglwydd Nelson; a’r Tŷ Crwn, tŷ gwledda castellaidd cylchol.

Cyfanswm y camau: 4

Cyfanswm y camau: 4

Man cychwyn

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: SO528125

Cam 1

O’r maes parcio, cerddwch tuag at yr adeilad gwyn y gallwch ei weld i’r gogledd. Dyma Deml y Llynges.

Cam 2

Cerddwch i’r Tŷ Crwn. I’r chwith ohonoch mae golygfa odidog dros Drefynwy a thu hwnt. Fe allech weld boda neu hebog tramor yn hedfan fyny fry. Rydych chi’n debygol o weld Mynydd Pen-y-fâl, sy’n edrych fel llosgfynydd o’r cyfeiriad hwn. Ac ar ddiwrnod clir fe welwch Ben y Fan ar y gorwel: pwynt uchaf Bannau Brycheiniog.

Cam 3

O’r Tŷ Crwn, cerddwch ar hyd y rhodfa. O’ch blaen mae Coed Beaulieu, coetir hynafol a ddefnyddiwyd ‘slawer dydd i losgi siarcol. Ewch i’r coetir a dilynwch y llwybr amlwg ar hyd pen uchaf y gefnen tan i chi gyrraedd yr olygfan, lle mae mainc a bwrdd gwybodaeth i’r chwith o’r llwybr. Cerddwch am ryw 150m a dilynwch y llwybr troellog serth i lawr i’r chwith, ychydig cyn pen y gefnen. Gall y llwybr hwn fod yn llithrig, a gall fod yn anodd dod o hyd iddo ar adegau penodol o’r flwyddyn. Dilynwch y llwybr i lawr y bryn am ryw 250m tan iddo ymuno â thrac cerbydau llydan. Trowch i’r dde gan ddilyn y trac am 600m tan i chi gyrraedd gât mochyn ag arwydd ‘Y Cymin’. Ewch drwy’r gât a dilynwch y llwybr drwy ganol y cae. Ewch i fyny’r bryn drwy rai coed, yna croeswch ail gae yn lletraws at gât mochyn a dychwelyd i diroedd y Cymin.

Cam 4

Ewch drwy’r gât mochyn a, chan gadw’r Hen Stabl i’r chwith ohonoch, cerddwch yn syth ymlaen tan i chi ddod at y Lawnt Fowlio. Cafodd y lawnt ei thirlunio gan yr un bobl ag a adeiladodd y Tŷ Crwn ac mae’n lle hyfryd am bicnic neu gêm o groce. Os nad ydych chi’n bwriadu stopio, dydych chi ddim yn bell o gwbl o’r maes parcio – dilynwch y rhodfa.

Man gorffen

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: SO528125

Map llwybr

Map o lwybr Darganfod y Cymin
Map o lwybr Darganfod y Cymin | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o gopa Ysgyryd Fawr yn Sir Fynwy, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ysgyryd Fawr ym Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Heriwch fynydd o chwedlau ar y llwybr heriol hwn a fydd yn eich tywys i gopa Ysgyryd Fawr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Grŵp bach o ymwelwyr yn sefyll o flaen y tŷ gwledda gwyn, deulawr, cylchol, castellaidd Sioraidd yn y Cymin, Sir Fynwy, wrth iddi fachlud.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â’r Cymin 

Darganfyddwch fyd o olygfeydd godidog a choetiroedd heddychlon, wedi'u cyfuno â thiroedd hamdden prydferth i'w mwynhau gyda phicnic neu daith gerdded ling-di-long.

Ystlum lleiaf cyffredin
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch fywyd gwyllt y Cymin 

Dysgwch am y bywyd gwyllt amrywiol y gallwch ei weld yn y Cymin. O foch daear i ystlumod a morgrugyn prinnaf Prydain.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.