Skip to content
Tŷ gwyn o dan goed yr hydref gyda goleuni hydrefol yn goleuo’r olygfa gyda bryniau tu draw
Y Cymin, Sir Fynwy | © National Trust Images/M Hallett
Wales

Llwybr Darganfod y Cymin

Cerddwch yn ôl traed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma i fwynhau’r golygfeydd godidog dros Gymru a Lloegr dros 200 mlynedd yn ôl. Mae’r llwybr hwn yn cynnwys dau adeilad Sioraidd hynod ddiddorol: Teml y Llynges, cofeb i’r Llyngesydd Arglwydd Nelson; a’r Tŷ Crwn, tŷ gwledda castellaidd cylchol.

Cyfanswm y camau: 4

Cyfanswm y camau: 4

Man cychwyn

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: SO528125

Cam 1

O’r maes parcio, cerddwch tuag at yr adeilad gwyn y gallwch ei weld i’r gogledd. Dyma Deml y Llynges.

Cam 2

Cerddwch i’r Tŷ Crwn. I’r chwith ohonoch mae golygfa odidog dros Drefynwy a thu hwnt. Fe allech weld boda neu hebog tramor yn hedfan fyny fry. Rydych chi’n debygol o weld Mynydd Pen-y-fâl, sy’n edrych fel llosgfynydd o’r cyfeiriad hwn. Ac ar ddiwrnod clir fe welwch Ben y Fan ar y gorwel: pwynt uchaf Bannau Brycheiniog.

Cam 3

O’r Tŷ Crwn, cerddwch ar hyd y rhodfa. O’ch blaen mae Coed Beaulieu, coetir hynafol a ddefnyddiwyd ‘slawer dydd i losgi siarcol. Ewch i’r coetir a dilynwch y llwybr amlwg ar hyd pen uchaf y gefnen tan i chi gyrraedd yr olygfan, lle mae mainc a bwrdd gwybodaeth i’r chwith o’r llwybr. Cerddwch am ryw 150m a dilynwch y llwybr troellog serth i lawr i’r chwith, ychydig cyn pen y gefnen. Gall y llwybr hwn fod yn llithrig, a gall fod yn anodd dod o hyd iddo ar adegau penodol o’r flwyddyn. Dilynwch y llwybr i lawr y bryn am ryw 250m tan iddo ymuno â thrac cerbydau llydan. Trowch i’r dde gan ddilyn y trac am 600m tan i chi gyrraedd gât mochyn ag arwydd ‘Y Cymin’. Ewch drwy’r gât a dilynwch y llwybr drwy ganol y cae. Ewch i fyny’r bryn drwy rai coed, yna croeswch ail gae yn lletraws at gât mochyn a dychwelyd i diroedd y Cymin.

Cam 4

Ewch drwy’r gât mochyn a, chan gadw’r Hen Stabl i’r chwith ohonoch, cerddwch yn syth ymlaen tan i chi ddod at y Lawnt Fowlio. Cafodd y lawnt ei thirlunio gan yr un bobl ag a adeiladodd y Tŷ Crwn ac mae’n lle hyfryd am bicnic neu gêm o groce. Os nad ydych chi’n bwriadu stopio, dydych chi ddim yn bell o gwbl o’r maes parcio – dilynwch y rhodfa.

Man gorffen

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: SO528125

Map llwybr

Map o lwybr Darganfod y Cymin
Map o lwybr Darganfod y Cymin | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o gopa Ysgyryd Fawr yn Sir Fynwy, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ysgyryd Fawr ym Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Heriwch fynydd o chwedlau ar y llwybr heriol hwn a fydd yn eich tywys i gopa Ysgyryd Fawr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Grŵp bach o ymwelwyr yn sefyll o flaen y tŷ gwledda gwyn, deulawr, cylchol, castellaidd Sioraidd yn y Cymin, Sir Fynwy, wrth iddi fachlud.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â’r Cymin 

Darganfyddwch fyd o olygfeydd godidog a choetiroedd heddychlon, wedi'u cyfuno â thiroedd hamdden prydferth i'w mwynhau gyda phicnic neu daith gerdded ling-di-long.

Ystlum lleiaf cyffredin
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch fywyd gwyllt y Cymin 

Dysgwch am y bywyd gwyllt amrywiol y gallwch ei weld yn y Cymin. O foch daear i ystlumod a morgrugyn prinnaf Prydain.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.