Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Llwybr cerdded

Mae bron i 300 o goed hynafol yn Ninefwr, eu hanner yn y parc ceirw. Cynlluniwyd y llwybr y byddwch yn ei ddilyn ar y daith hon gan Lancelot ‘Capability’ Brown pan ymwelodd â Dinefwr yn 1775.

Darganfyddwch goed deri hynafol a bywyd gwyllt yn y parc ceirw.

Yn ogystal â gweld golygfeydd o’r parcdir a’r tŷ wedi eu fframio gan goed enghreifftiol, efallai y cewch gipolwg ar rai o’r danasod sy’n byw yma. Yr hydref yw tymor y rhidio pan fydd gan y gwrywod (y bychod) gyrn go drawiadol y maen nhw’n eu defnyddio i frwydro dros y benywod.

Map

Map route for 'Capability' Brown walk, Carmarthenshire

Dechrau:

Maes parcio Canolfan Groeso Parc Dinefwr, cyf grid: SN615224

1

O’r Ganolfan Groeso dilynwch y dreif lan heibio gatiau blaen Tŷ Newton. Ewch drwy’r giât fetel ar draws y dreif. Ar eich llaw dde, yn ôl i gyfeiriad tref Llandeilo, fe welwch y parc allanol lle mae gwartheg Gwyn y Parc yn pori am y rhan fwyaf o’r flwyddyn. Sefydlwyd y patshys o goed a’r rhodfeydd o goed tua1770 gan George a Cecil Rice. Ar eich llaw chwith mae’r parc ceirw, a edmygwyd yn fawr gan ddilynwyr y Symudiad Pictwrésg, a oedd yn ffasiynol yn yr 1790au.

Darllen mwy

2

Daliwch i fynd lan y dreif a thrwy’r giât bren, yna trowch i’r chwith. Yn hytrach na dilyn yr arwydd i’r rhewdy, ewch yn syth ymlaen a thrwy’r giât i mewn i’r parc ceirw. Dilynwch y llwybr brown drwy’r coed, gan aros wrth y bylchau yn y coed oddi tanoch i edmygu’r gwahanol olygfeydd o’r parc. Awgrymwyd y daith hon gan Lancelot ‘Capability’ Brown, a fe hefyd wnaeth awgrymu pa goed sbesimen ddylai gael eu plannu ar ei hyd i nodi’r llwybr, pan ddaeth ar ymweliad â Dinefwr yn 1775.

Darllen mwy
A red kite soaring high in the sky

3

Dilynwch y llwybr drwy’r coed i lawr at bwll y felin. Chwiliwch am y danasod, sef math o geirw, sy’n crwydro’r parc. Yn yr haf mae smotiau ar eu crwyn ac mae’r gwrywod yn tyfu cyrn mawr fel rhawiau ar gyfer y tymor rhidio yn yr hydref. Maen nhw’n bwrw’r rhain yn y gwanwyn ac efallai y cewch hyd i rai ar eich taith.

Darllen mwy
Mae danasod yn pori tir stad Dinefwr

4

Ewch drwy’r giât fetel a throwch ar draws y bont rhwng pwll y felin a’r tŷ pwmpio islaw. Defnyddiwyd yr olwyn ddŵr yn y tŷ pwmpio i yrru dŵr yfed o ffynnon ar orlifdir yr Afon Tywi i fyny i Dŷ Newton.

Darllen mwy

5

Dilynwch y trac o amgylch pwll y felin ac allan i gae’r Castell. Rydym yn rheoli’r cae fel gweirglodd sy’n llawn blodau gwyllt. Mae nifer uchel o flodau’r gribell felen yn dangos bod y cynefin yn dda ar gyfer bywyd gwyllt.

Darllen mwy

6

Roedd y daith a awgrymwyd gan ‘Capability’ Brown yn dilyn y grib uwchben y cae ac yn mynd heibio’r castell. Gallwch ddilyn gwyriad yma er mwyn dringo lan at y castell ac edmygu’r golygfeydd o Gwm Tywi. Fel arall, dilynwch y trac i’r chwith, drwy ddwy giât, ac yn ôl i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Canolfan Groeso Parc Dinefwr, cyf grid: SN615224

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Tirwedd

Cau

Mae’r daith hon yn dilyn llethrau coediog ar lethrau gwahanol. Ceir mynediad drwy sawl giât. Mae’r daith yn ôl i’r dechrau ar drac llydan, ond yn dringo rhiw.

Dim cŵn yn y parc ceirw oherwydd bod yno geirw; maen nhw’n gorwedd yn aml yn agos at y llwybrau.

Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Cysylltwch â ni

Cau
Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dinefwr Park, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT
Ar drên

Mae Gorsaf Llandeilo (llinell Calon Cymru) 2 filltir (3.2km) i ffwrdd, 30 munud ar droed. Gweler Traveline-Cymu am fanylion

Ar y ffordd

Ar gyrion gorllewinol Llandeilo A40(T); o Abertawe dilynwch yr M4 i Bont Abraham, yna’r A48(T) i Gross Hands a’r A476 i Landeilo. Mae’r fynedfa ar Heol Caerfyrddin gyferbyn â’r gorsafoedd tân ac ambiwlans. Cod post i sat naf: SA19 6RT.

Ar droed

Llwybrau caniatad ar hyd a lled yr ystâd gyda’r brif fynedfa o dref Llandudno, gyferbyn â’r gorsafoedd tân ac ambiwlans.

Ar fws

Gwasanaethau amrywiol o’r trefi a’r pentrefi o gwmpas. Y bws yn aros ½ milltir (0.8km) o’r Ganolfan Groeso. Gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

Llwybr Beicio Cenedlaethol Taith 47 y Llwybr Celtaidd, yn pasio o fewn rhai milltiroedd i Barc Dinefwr.

Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Ni chaniateir cŵn yn y parc ceirw gan fod y ceirw’n agos