Ffermio er budd byd natur ar Llŷn

Mae’r pwysau sydd ar ein hamgylchedd naturiol yn cynyddu’n barhaus ac felly rydym am gydweithio â’n tenantiaid ar drefn newydd i geisio cywiro’r sefyllfa.

Beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol?

Mae cynlluniau amaeth-amgylcheddol wedi’u defnyddio’n aml i annog ffermwyr a rheolwyr tir i gynnal a chynyddu bywyd gwyllt, ond gallant fod yn eithaf awdurdodol.

Er eu bod wedi llwyddo’n rhannol, rydym yn dal i golli bywyd gwyllt ac mae yna deimlad cyffredinol ymhlith ffermwyr nad ydynt yn cael cyfle i ddefnyddio’u dealltwriaeth o’r tir yn effeithiol ac nad yw’r grym ganddynt i gamu ymlaen i helpu byd natur. 

Trefn wahanol

Mae rhai o’n cymdogion yn Ewrop wedi profi mwy o lwyddiant trwy fabwysiadu system a elwir yn gyffredin yn 'taliadau am ganlyniadau'. 

Mae cynlluniau fel hyn yn rhoi’r penderfyniad yn nwylo’r ffermwr, ac yn cynnig taliadau ar sail llwyddiant. 

Yn syml, po fwyaf a gynigir ac a gyflawnir, mwyaf yw’r taliadau a wneir.  Un cynllun arbennig sy’n dangos llwyddiant y dull hwn yw’r un yn y Burren yn Iwerddon.  

Treialu taliadau ar gyfer canlyniadau

Credwn y gall menter o dan arweiniad ffermwyr fod yn werthfawr iawn yn ein helpu i sicrhau tirweddau iach, gwydn sy’n llawn bywyd gwyllt.

Mae ardaloedd Llŷn yng ngogledd-orllewin Cymru a Malham yn yr Yorkshire Dales yn treialu’r drefn hon. Trwy gydweithio â’n tenantiaid i ddatblygu model ‘taliadau am ganlyniadau’, ein nod yw cyfrannu at bolisïau llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig ym maes cefnogi amaethyddiaeth.

Y ‘canlyniad’ yn Llŷn  

Yma, byddwn yn canolbwyntio ar ffyrdd o wneud y llethrau arfordirol a’r pentiroedd yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig yn iachach. Hoffem weld mwy o gyfoeth o fywyd gwyllt yn y caeau cyfagos, gan newid yn fwy graddol i dir cynhyrchiol.  

Mae yna gyfleoedd cyffrous i gydweithio’n agos â’n tenantiaid i ennill cynefinoedd, ac i edrych ar gyfleoedd i fusnesau ffermio arallgyfeirio.

Bydd y cynllun yn dechrau tua diwedd yr haf 2018 a bydd yn para am dair blynedd. Erbyn hynny disgwylir y byddwn wedi mynd yn bell ar y ffordd i helpu i adfer byd natur.