Taith Treginnis

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr hwn yn mynd â chi dros greigiau hynaf Cymru a grëwyd tua 600 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod y cyfnod cyn-Gambriaidd. Creigiau folcanig yw’r rhain, ond mae haenau o greigiau gwaddodol Cambriaidd mwy ifanc yn eu gorchuddio mewn mannau.

Penrhyn Treginnis ac Ynys Dewi

Map

Map route for Treginnis walk

Dechrau:

Harbwr Porth Clais, cyf grid: SM741242

1

Trowch i’r dde wrth adael y maes parcio, a cherdded lan yr hewl heibio perthi drain duon tal.

2

Wrth y groesffordd, trowch i’r chwith (arwydd Treginnis). Mae brigiadau igneaidd Carn Llidi, Carn Trefeiddan a Phen Beri yn codi’n amlwg uwchben y dirwedd fflat. Wrth i chi fynd heibio Lodge Treginnis, daw Ynys Sgomer i’r golwg tua’r de ar draws Bae Sant Ffraid.

3

Wrth yr arwydd am fferm Pencnwc, trowch i’r dde oddi ar y ffordd ac yna’n syth i’r chwith, gan ddilyn arwyddion llwybr troed i Borthstinian. Cerddwch drwy batshyn o lwyni a heibio arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am Dreheinif (Treginnis). Ar ôl tua 55 llath (50m), ewch drwy giât fetel a dilynwch arwyddion y llwybr ceffyl o gylch ymyl y cae.

4

Daliwch i ddilyn y llwybr allan o gornel bella’r cae, yna’n syth i’r dde drwy giât fetel. Daw Carn Rhoson (gyda pholyn gwyn ar ei gopa) a’r North Bishop i’r golwg wrth i chi gerdd tuag at y môr ac Ynys Dewi. Trowch i’r dde drwy giât fetel, ar hyd trac a thrwy giât fetel arall i’r rhan fer nesaf o’r hewl i Borthstinian.

Darllen mwy

5

Ym Mhorthstinian galwch heibio gorsaf yr RNLI os yw’n agored. Mae un newydd yn cael ei hadeiladu i’r de o’r hen un. O Borthstinian mae teithiau cwch yn mynd i Ynys Dewi. Trowch i’r chwith i lwybr yr arfordir; hwn fyddwch chi’n ei ddilyn am weddill y daith.

6

Ar hyd llwybr yr arfordir fe welwch bentir bychan; caer arfordirol yw hwn o Oes yr Haearn a’i enw yw Castell Heinif. Mae ei amddiffynfeydd wedi hen erydu. Daliwch i fynd tua’r de drwy ddwy giât fochyn arall. Ar ôl yr ail, mae’r llwybr yn troi tua’r dde heibio Bae’r Morloi - chwiliwch am forloi bach ar ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref.

Darllen mwy

7

Ar ôl dod lawr yn serth heibio darn o glogwyn wedi ei ffensio fe ddewch at ardal fach o laswellt agored gydag adfeilion gwaith copr o’r 19eg ganrif. Dilynwch lwybr yr arfordir tua’r de ac yna’r dwyrain. Wrth i chi droi tua’r chwith fe welwch ynys Sgomer, ynys Middleholm a Phenrhyn Marloes yn y pellter.

8

Rownd y gornel cerddwch drwy rostir arfordirol prydferth ac i lawr i gildraeth creigiog Porthlysgi, ardal sy’n enwog am ei llongddrylliadau. Ychydig i’r dwyrain o Borthlysgi, ceisiwch ddod o hyd i’r maen mawr picrit; maen dyfod rhewlifol a gludwyd yma gan iâ o’r Alban yn ôl y gred. Dilynwch lwybr yr arfordir rownd i Harbwr Porth Clais ac yn ôl i’r maes parcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Harbwr Porth Clais, cyf grid: SM741242

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith Treginnis

Tirwedd

Cau

Llwybrau cymedrol i arw gyda rhai darnau creigiog.

Rhaid i gŵn fod ar dennyn gan fod defaid ar y llwybr arfordirol yn aml.

Taith Treginnis

Cysylltwch â ni

Cau
Taith Treginnis

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Porth Clais Harbour, Pembrokeshire, SA62 6RR
Ar drên

Hwlffordd, 20 milltir (32km); Abergwaun, 19 milltir (30km).

Ar y ffordd

1.5 milltir (2.4km) i’r de orllewin o Dŷ Ddewi; dilynwch arwyddion Porth Clais. Cod post SA62 6RR.

Ar fws

Llwybrau 342 a 411, Hwlffordd i Dŷ Ddewi; Puffin Shuttle 400, Solfach, Marloes ac Aberdaugleddau i Dŷ Ddewi; Gwennol Strwmbwl 404, Abergwaun a Threfdraeth i Dŷ Ddewi. Yna daliwch y bws gwennol Celtic Coaster o Dŷ Ddewi i Borth Clais.

Taith Treginnis

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn, ond ar dennyn gan fod da byw yn pori