Darganfyddwch lwybr y Cymin

Llwybr cerdded

Crwydrwch yn ôl troed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma dros 200 mlynedd nôl, i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru a Lloegr, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.

Edmygwch y tŷ gwledda yn y Cymin

Mae’r llwybr yn cwmpasu dau adeilad Sioraidd diddorol – Teml y Llynges, cofadail i’r Arglwydd Nelson, a’r Tŷ Crwn, sef tŷ gwledda crwn, castellog.

Tŷ crwn y Cymin, Trefynwy

Map

Discover The Kymin walk

Dechrau:

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: S0528125

1

O’r maes parcio, anelwch am yr adeilad gwyn sydd i’w weld i’r gogledd. Dyma Deml y Llynges.

Darllen mwy

2

Cerddwch i’r Tŷ Crwn, 33 llath (30m) i ffwrdd. Adeiladwyd yr adeilad anarferol Sioraidd hwn gan grŵp o fonheddwyr lleol fyddai’n cyfarfod yno i giniawa. Ar y chwith i chi daw golygfa odidog dros Drefynwy a thu hwnt i’r golwg. Efallai y gwelwch chi fwncathod yn esgyn a hedfan yn araf ar awelon. Mae’n siŵr y gwelwch chi fynydd Pen-y-Fâl, sy’n edrych fel llosgfynydd pwyntiog o’r cyfeiriad hwn. Ar ddiwrnod clir fe welwch Ben-y-Fan yn y pellter, copa uchaf Bannau Brycheiniog.

Darllen mwy

3

O’r Tŷ Crwn, daliwch i fynd ar hyd y rhodfa. O’ch blaen mae Coedlan Beaulieu, darn o dir coediog hynafol a ddefnyddiwyd yn arbennig ar gyfer llosgi golosg neu siarcol ar un adeg. Yn union cyn cyrraedd y coed, trowch i’r dde a dilyn y rhodfa lawr tuag at fwthyn carreg. Dyma’r Hen Stabl, a godwyd yr un pryd â’r Tŷ Crwn i stablu ceffylau’r ciniawyr. Gwarchodwyr y Cymin sy’n byw yno bellach.

4

Cyn y gatiau i’r Hen Stabl, trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr am rai llathenni at y giât mochyn. Ewch drwy’r giât a chymryd y llwybr llai tua’r chwith, at y ffens rhwng y cae a Choedlan Beaulieu. Dilynwch linell y ffens – a cadwch lygad ar agor am nythod morgrug go fawr. Dyma gartref Formica rufa, morgrugyn coch y coed. Os yw’n ddiwrnod clir, fe welwch hefyd Fryniau Malvern trwy fwlch yn y coed o’ch blaen.

Darllen mwy

5

Unwaith i chi gyrraedd cornel chwith bellaf y cae, trowch i’r dde a dilyn y llwybr bach nes cyrraedd y gornel gyferbyn. Yma, trowch i’r dde, a dilyn y llwybr amlwg, lletach sy’n mynd ar letraws nôl dros y cae at y giât mochyn lle daethoch chi mewn i’r cae. Yn union cyn i chi gyrraedd y giât mochyn, os edrychwch yn fras i gyfeiriad y chwith tuag at Ddyffryn Gwy, fe welwch chi Eglwys Newland, neu Gadeirlan y Goedwig, sef yr enw arall arni.

6

Ewch nôl drwy’r giât mochyn, gan gadw’r Hen Stabl ar y chwith i chi, a cherddwch yn syth yn eich blaen nes dod at y Maes Bowlio. Tirluniwyd hwn gan yr un bobl a adeiladodd y Tŷ Crwn, ac mae’n fan bach hyfryd i gael picnic neu gêm o croquet. Os nad y’ch chi am oedi, yna ‘dyw hi ddim yn bell i gerdded nôl i’r maes parcio ar hyd y rhodfa.

Diwedd:

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: S0528125

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Tirwedd

Cau

Llwybrau cadarn a llwybrau gwair, gall fod yn fwdlyd ar ôl glaw. Giât mochyn yn anaddas i goetshis plant a chadeiriau olwyn.

Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw ar dennyn.

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Cysylltwch â ni

Cau
Darganfyddwch lwybr y Cymin

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
The Kymin, Monmouth, NP25 3SE
Ar drên

Gorsaf Lydney 10 milltir (16km); gorsaf Y Fenni 13 milltir (21km); gorsaf Cas-gwent 12 milltir (19km)

Ar y ffordd

2 filltir (3.2 km)  i’r dwyrain o Drefynwy, wedi ei arwyddo oddi ar yr A4136. Mae’r lôn i’r Cymin yn serth a throellog, felly ni fyddem yn argymell hwn i gerbyd mwy na bws-mini.

Ar fws

Cas-gwent i Drefynwy rhif 69, arosfan agosaf Wyesham, Trefynwy, 1.5 milltir (2.5km) ar droed i’r Cymin. Gwybodaeth o Traveline Cymru

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae’r Tŷ Crwn ar agor yn dymhorol, o fis Mawrth i fis Hydref. Mae’r toiled ar gael i ymwelwyr pan fydd ar agor.
  • Ar gyfer rhai digwyddiadau yn Y Cymin mae lluniaeth gennym i ymwelwyr. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o fanylion - https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/y-cymin
  • Mae croeso mawr i gŵn ar dennyn ar y daith gerdded hon ac yn y Tŷ Crwn hefyd. Os yw’r Tŷ Crwn ar agor pan ymwelwch, gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio i gael trît ar gyfer ein ffrindiau pedair coes.