Darganfyddwch lwybr y Cymin

Llwybr cerdded

Crwydrwch yn ôl troed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma dros 200 mlynedd nôl, i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru a Lloegr, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.

Edmygwch y tŷ gwledda yn y Cymin

Mae’r llwybr yn cwmpasu dau adeilad Sioraidd diddorol – Teml y Llynges, cofadail i’r Arglwydd Nelson, a’r Tŷ Crwn, sef tŷ gwledda crwn, castellog.

Tŷ crwn y Cymin, Trefynwy

Map

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Dechrau:

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: S0528125

1

O'r maes parcio ewch tuag at yr adeilad gwyn y gwelwch i'r gogledd. Dyma Deml y Llynges.

Darllen mwy

2

Cerddwch i'r Tŷ Crwn. Codwyd yr adeilad Sioraidd hynod hwn gan grŵp o foneddigion lleol a gyfarfu yma i giniawa. I’r chwith mae golygfa ysblennydd dros Fynwy a thu hwnt. Efallai y byddwch yn gweld bwncath a hebog tramor yn esgyn yma. Byddwch hefyd yn gweld Mynydd Pen-y-fâl, sy'n edrych fel llosgfynydd o’r cyfeiriad hwn. Ar ddiwrnod clir fe welwch Pen y Fan yn y pellter, pwynt uchaf Bannau Brycheiniog.

Darllen mwy

3

O'r Tŷ Crwn, ewch ymlaen ar hyd y dreif. O'ch blaen mae Beaulieu Grove, coetir hynafol a arferai gael ei ddefnyddio'n arbennig ar gyfer llosgi siarcol. Ewch i mewn i'r coetir hwn a dilynwch y trac hyd ben y grib nes i chi gyrraedd y man gwylio gyda mainc a bwrdd gwybodaeth i'r chwith o'r llwybr. Ewch ymlaen am oddeutu 150m a chymryd y llwybr troellog serth i lawr yr allt ar y chwith, ychydig cyn diwedd y grib. Gall yr ardal yma fod yn llithrig ac yn anodd ei ddarganfod ar rai adegau o'r flwyddyn. Dilynwch y llwybr hwn i lawr yr allt am oddeutu 250m nes iddo ymuno â thrac cerbydau. Trowch i'r dde gan ddilyn y trac am 600m nes i chi gyrraedd giât mochyn gydag arwydd 'Cymin'. Ewch trwy'r giât a dilynwch y llwybr trwy ganol y cae. Ewch ymlaen i fyny'r bryn trwy ychydig o goed, yna croeswch trwy’r ail gae at y giât mochyn i ailymuno â thir Cymin.

Darllen mwy

4

Cyn y gatiau i’r Hen Stabl, trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr am rai llathenni at y giât mochyn. Ewch drwy’r giât a chymryd y llwybr llai tua’r chwith, at y ffens rhwng y cae a Choedlan Beaulieu. Dilynwch linell y ffens – a cadwch lygad ar agor am nythod morgrug go fawr. Dyma gartref Formica rufa, morgrugyn coch y coed. Os yw’n ddiwrnod clir, fe welwch hefyd Fryniau Malvern trwy fwlch yn y coed o’ch blaen.

Darllen mwy

5

Unwaith i chi gyrraedd cornel chwith bellaf y cae, trowch i’r dde a dilyn y llwybr bach nes cyrraedd y gornel gyferbyn. Yma, trowch i’r dde, a dilyn y llwybr amlwg, lletach sy’n mynd ar letraws nôl dros y cae at y giât mochyn lle daethoch chi mewn i’r cae. Yn union cyn i chi gyrraedd y giât mochyn, os edrychwch yn fras i gyfeiriad y chwith tuag at Ddyffryn Gwy, fe welwch chi Eglwys Newland, neu Gadeirlan y Goedwig, sef yr enw arall arni.

6

Ewch yn ôl trwy'r giât mochyn, gan gadw’r Hen Stabl i’ch chwith, cerddwch yn syth ymlaen nes i chi ddod i'r Lawnt Fowlio. Tirluniwyd hwn gan yr un bobl a adeiladodd y Tŷ Crwn ac mae'n lle hyfryd ar gyfer picnic neu gêm o groce. Os nad ydych am stopio, mae'n daith fer yn ôl ar hyd y dreif i'r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio’r Cymin, cyfeirnod grid: S0528125

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Tirwedd

Cau

Llwybrau cadarn a llwybrau gwair, gall fod yn fwdlyd ar ôl glaw. Giât mochyn yn anaddas i goetshis plant a chadeiriau olwyn.

Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw ar dennyn.

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Cysylltwch â ni

Cau
Darganfyddwch lwybr y Cymin

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
The Kymin, Monmouth, NP25 3SE
Ar drên

Gorsaf Lydney 10 milltir (16km); gorsaf Y Fenni 13 milltir (21km); gorsaf Cas-gwent 12 milltir (19km)

Ar y ffordd

2 filltir (3.2 km)  i’r dwyrain o Drefynwy, wedi ei arwyddo oddi ar yr A4136. Mae’r lôn i’r Cymin yn serth a throellog, felly ni fyddem yn argymell hwn i gerbyd mwy na bws-mini.

Ar fws

Cas-gwent i Drefynwy rhif 69, arosfan agosaf Wyesham, Trefynwy, 1.5 milltir (2.5km) ar droed i’r Cymin. Gwybodaeth o Traveline Cymru