Llwybr Glan Llyn Tŷ Tredegar

Llwybr cerdded

Mae llwybr y llyn yn daith gylchol fer sy’n eich tywys o amgylch perimedr y parcdir yn Nhŷ Tredegar. Bydd y llwybr milltir o hyd yn cymryd tua 30 i 40 munud i’w gwblhau, ac mae’n ddihangfa hyfryd a hamddenol o’r ddinas. Yn ystod y gaeaf, dewch â welîs!

Dod â’ch ci

Mae hwn yn llwybr poblogaidd ymysg perchnogion cŵn, felly gallwch ddisgwyl gweld llond parc o’n cyfeillion bach blewog! Gofynnwn i bobl sy’n cerdded eu cŵn barchu defnyddwyr eraill y parc a chodi baw eu cŵn.

Ymwelwyr yn mwynhau cerdded ar lan y llyn yn y parcdir yn Nhŷ Tredegar

Map

Tredegar trail map

Dechrau:

Maes parcio Tŷ Tredegar, cyfeirnod grid: S T288850

1

Dechreuwch eich taith ym maes parcio Tŷ Tredegar. Sefwch yn wynebu Derbynfa’r Ymwelwyr a throwch i’r dde tuag at y gât 5-bar ger y llyfrgell gyhoeddus. Ewch drwy’r gât a byddwch yn ardal Hen Fferm ystâd Tŷ Tredegar.

2

Ewch yn syth heibio i Ystafelloedd Te’r Bragdy – stopiwch yma am baned a thamaid o fwyd – a phasiwch drwy’r gatiau dwbl wrth gefn y plasty. Byddwch nawr wrth y fynedfa Fictoraidd gyda chylch troi i’r chwith.

3

Cerddwch o gwmpas y cylch troi a dilynwch y llwybr ar y dde. Byddwch yn pasio’r ardd Eidalaidd i’r dde ac yn cyrraedd llwybr y llyn gyda’r hen Gwch-dy i’r chwith.

4

Dilynwch y llwybr dros bont fechan ac i mewn i’r coetir, gan gadw’r llyn i’r chwith. Yn fuan ar ôl cyrraedd y coetir fe welwch fainc wedi’i cherfio allan o hen goeden sy’n edrych allan dros y llyn tua’r plasty. Mae hwn yn lle gwych i stopio a mwynhau’r hyn sydd o’ch cwmpas.

5

Wrth i chi symud drwy’r coetir fe welwch raniad yn y llwybr. Mae’r holl lwybrau’n arwain i’r un lle, ond y llwybr canol yw’r un lleiaf mwdlyd a’r mwyaf hygyrch. Dilynwch hwn i’r chwith ac fe ddewch at nant fach.

6

Ewch dros y bont a stopiwch am gêm o ffyn Pooh os oes digon o amser gennych. Wrth i chi ddod allan o’r coetir dilynwch y llwybr i’r dde a cherddwch heibio i’r Porthdy sy’n dyddio o’r 17eg ganrif. Nid yw’r rhan hon o’r llwybr mor amlwg, ac mae braidd yn fwdlyd yn ystod tywydd gwlyb, felly gwyliwch eich cam.

7

Cadwch y wal i’r dde a dilynwch y llwybr o amgylch y parcdir. Cofiwch stopio ar hyd y daith i ryfeddu at yr olygfa o’r plasty a Rhodfa’r Dderwen. Ers talwm roedd yna saith o Rodfeydd Derw hyfryd yn arwain at y plasty, ac mae’r olaf o’r llwybrau coediog hanesyddol hyn yn arwain y tu hwnt i’r M4 a dros gribyn y bryn tuag at Gastell Rhiwperra.

8

Ewch i mewn i’r darn bach o goetir yng nghornel y parcdir ac fe welwch ardal chwarae fechan. Ceisiwch ffeindio’ch cydbwysedd ar y boncyffion a neidio o fonyn i fonyn, neu adeiladwch dden allan o’r holl frigau, canghennau a dail sy’n gorwedd o gwmpas.

9

Wrth i chi ddod allan ar yr ochr arall fe welwch y parc chwarae a Chiosg y Parc o’ch blaen. Mae tai bach Ciosg y Parc ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae lluniaeth ar gael ym misoedd yr haf. Mae hefyd yn ardal wych ar gyfer ymlacio gyda phicnic a mwynhau pelydrau’r haul.

10

Cadwch at y llwybr nes i chi gyrraedd y ffordd a dilynwch hi i’r chwith. Byddwch yn cerdded heibio i’r bloc stablau a’r plasty sy’n dyddio o’r 17eg ganrif – y lle perffaith i stopio i edrych ar y bensaernïaeth drawiadol. Dilynwch y ffordd i’r chwith a phasio drwy set o gilbyst hyfryd a byddwch yn ôl wrth y fynedfa Fictoraidd i’r plasty.

11

Ewch yn ôl drwy’r gatiau dwbl a galwch draw yn Ystafelloedd Te’r Bragdy am sleisen o gacen Fictoria neu ein te hufen enwog.

Diwedd:

Maes parcio Tŷ Tredegar, cyfeirnod grid: S T288850

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Glan Llyn Tŷ Tredegar

Tirwedd

Cau

Mae’r daith yn dilyn llwybr graean cyn mynd i mewn i’r parcdir lle gall y tir fod yn fwdlyd iawn.

Gallech gael problemau gyda bygi, cadair olwyn neu offer symudedd arall ar ddiwrnodau gwlyb.

Llwybr Glan Llyn Tŷ Tredegar

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn: 01633815880

E-bost: tredegar@nationaltrust.org.uk

Llwybr Glan Llyn Tŷ Tredegar

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Tŷ Tredegar, Pencarn Way, Casnewydd, NP10 8YW
Ar drên

Yr orsaf agosaf yw Casnewydd: 2 filltir

Ar y ffordd

Mae arwyddion yn arwain at Dŷ Tredegar o’r A48 a’r M4. Wrth yrru ar hyd yr M4 gallwch ddilyn symbol deilen dderwen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar yr arwyddion brown tan i chi adael wrth gyffordd 28. O gyffordd 28 a’r A48,  cadwch lygad allan am y symbol ‘tŷ hanesyddol’ yn hytrach na deilen dderwen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym wedi penderfynu aros tan fod gwaith ffordd yn yr ardal wedi’i gwblhau cyn buddsoddi mewn arwyddion newydd a disodli’r symbol ‘tŷ hanesyddol’ â deilen dderwen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Bydd yr arian rydym yn ei arbed yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwaith cadwraeth hanfodol, megis y gwaith o drwsio’r to sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd. Cofiwch fod gwaith ffordd parhaus wrth Gyffordd 28 yr M4 ar hyn o bryd, a allai achosi oedi.

Parcio: Talu ac arddangos ar y safle.

Llywiwr Lloeren: Wrth ddefnyddio Llywiwr Lloeren, peidiwch â rhoi cod post i mewn – bydd yn mynd â chi i bob math o lefydd! Yn hytrach, defnyddiwch enw’r ffordd ‘Pencarn Way’. Dilynwch y ffordd i’r gylchfan a byddwch wrth fynedfa Tŷ Tredegar.

Ar fws

Mae’r llwybrau bysus lleol 30 a 36 yn stopio o fewn 5 munud ar droed i Dŷ Tredegar.

Llwybr Glan Llyn Tŷ Tredegar

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae tai bach yn y maes parcio, yn Ystafelloedd Te’r Bragdy ac yng nghiosg y parc. Mae yna dai bach hygyrch ym mhob lleoliad.
  • Mae Ystafelloedd Te’r Bragdy a’r siop roddion ar ddechrau a diwedd y llwybr. Mae’r amseroedd agor yn fyrrach yn ystod misoedd y gaeaf felly edrychwch ar wefan Tŷ Tredegar cyn dechrau arni.
  • Codir ffi am barcio car. Gall aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol barcio am ddim.
  • Gallech gael problemau â bygi, cadair olwyn ac offer symudedd arall ar y llwybr graean a thrwy’r parcdir, yn arbennig ar ddiwrnodau gwlyb.