Skip to content
Llwybr cerdded wrth ochr afon ym Meddgelert, Eryri, Cymru
Ewch i gerdded ym Meddgelert, Cymru | © National Trust Images / Arnhel de Serra
Wales

Taith bedd Gelert

Bydd y daith gylchol ar hyd glan afon hon yn cyflwyno chwedl Gelert a’r Tywysog Llywelyn i chi, y chwedl a roddodd enw i’r pentref, ac yn dangos pam y daeth Beddgelert mor boblogaidd gydag awduron llyfrau taith cynnar fel Thomas Pennant ac artistiaid fel JMW Turner.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Pont droed dros Afon Glaslyn, i’r de o ganol y pentref. Cyfeirnod grid: SH592482

Cam 1

Trowch i’r dde cyn y bont droed dros Afon Glaslyn a dilyn y llwybr troed dynodedig. Ar y dde i chi mae eglwys y Santes Fair.

Cam 2

Dilynwch y llwybr ar hyd Afon Glaslyn a throi i’r dde ar y llwybr.

Cam 3

Trowch ar hyd y llwybr a chroesi’r cae. Byddwch yn cyrraedd y gofgolofn garreg sydd ar fedd Gelert.

Cam 4

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr at Feudy Buarth Gwyn lle mae cerflun o Gelert y tu mewn iddo. Bydd y llwybr yn awr yn eich arwain yn ôl at lan yr afon. Croeswch lednant dros bont droed fach ac fe welwch chi ynys goediog o’ch blaen yn Afon Glaslyn o’r enw Ynys Dol-leian.

Cam 5

Mae’r enw Ynys Dol-leian yn awgrymu presenoldeb cymuned Gristnogol hynafol ym Meddgelert yn y gorffennol. Mae Afon Glaslyn yn afon bwysig i eogiaid silio a darlunnir hynny gan y giât y byddwch yn mynd trwyddi yma. Dilynwch lan yr afon nes cyrhaeddwch chi bont droed yn croesi Afon Glaslyn.

Cam 6

Croeswch yr afon ar hyd y bont droed. Gosodwyd y bont droed yn lle hen bont y rheilffordd a gaeodd yn yr 1990au. Ychydig gannoedd o fetrau i lawr yr afon oddi yma mae Bwlch Aberglaslyn. Dilynwch yr afon ar i fyny. Ar y dde, uwch eich pen, mae Craig y Llan oedd wedi ei gorchuddio a’r Rhododendron ponticum ymledol hyd ychydig flynyddoedd yn ôl.

Cam 7

Wrth ddilyn yr afon yn ôl tuag at bentref Beddgelert dewch at giât arall mewn wal. Gan ddefnyddio coed lleol mae’r ddelwedd o drên stêm a wnaed o gopr yn adlewyrchu treftadaeth gwaith copr yr ardal a’r cysylltiad â Rheilffordd Ucheldir Cymru.

Cam 8

Byddwch yn awr yn nesu at ddiwedd y daith a byddwch yn mynd trwy’r giât olaf sydd eto wedi ei gwneud o bren lleol. Mae’r giât yn adlewyrchu’r cerfiadau y gellir eu gweld tu mewn i’r eglwys leol.

Man gorffen

Pont droed dros Afon Glaslyn, i’r de o ganol y pentref. Cyfeirnod grid: SH592482

Map llwybr

Map taith bedd Gelert yng Ngwynedd, Cymru
Map taith bedd Gelert | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Cerddwyr yn dilyn llwybr cul ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith Aberglaslyn, Llyn Dinas a Chwm Bychan 

Archwiliwch fwlch Aberglaslyn, dyfroedd Llyn Dinas, pentref hardd Beddgelert a gwaith copr Cwm Bychan ar y llwybr heriol hwn yn Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5.7 (km: 9.12)
Golygfa o Nant Gwynant o Ddinas Emrys, Beddgelert, Gogledd Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith chwedlonol Dinas Emrys 

Mwynhewch daith gerdded ddymunol heibio rhaeadrau a thrwy goetir derw hardd i gyrraedd copa’r bryn chwedlonol yma, lle bu Myrddin unwaith a lle mae draig yn dal i gysgu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.2 (km: 3.52)

Cysylltwch

near Beddgelert, Gwynedd, LL55 4NG

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Tri ymwelydd yn sefyll dan goeden gyda’r haul yn tywynnu trwy’r canghennau ar lwybr yn Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Dysgwch am hanes Gelert 

Dysgwch am hanes trist Gelert, y ci ffyddlon a roddodd ei enw i bentref Beddgelert. Cerddwch at y bedd coffa ar gyrion y pentref.

Grug a chreigiau ar fferm Hafod y Llan, gyda chopa’r Aran yn y pellter, Eryri, Cymru
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gweld a’u gwneud yn Hafod y Llan 

Darganfyddwch bethau i’w gwneud yn fferm Hafod y Llan, Eryri, Cymru ar lethrau’r Wyddfa, gan gynnwys llwybrau cerdded a’r bywyd gwyllt y gallwch ei weld.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

The exterior of Hen Dy, Gwynedd, Gwynedd
Erthygl
Erthygl

Bythynnod gwyliau yn Eryri 

Gyda’i fynyddoedd anferth, ceunentydd dwfn a llynnoedd hardd, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gyrchfan wyliau delfrydol i’r rhai sy’n mwynhau’r awyr agored a’r rhai sy’n caru natur. Arhoswch yn un o'n bythynnod gwyliau yn Eryri ac archwiliwch ardal arbennig hon o Gymru.