Skip to content
Golygfa o’r awyr o gefn gwlad, caeau a choedwigoedd gyda’r coed yn dechrau dangos lliwiau’r hydref
Mwynhewch olygfeydd ysblennydd dros Ffermdy Dolaucothi a’r dyffryn o’r pwynt triongli | © National Trust Images/Andrew Butler
Wales

Llwybr Ystâd Dolaucothi

Dilynwch y gylchdaith hon i bwynt uchaf Ystâd Dolaucothi yn Sir Gâr. Mwynhewch y golygfeydd o Afon Cothi, Mwyngloddiau Aur Dolaucothi a phentref Pumsaint, cyn dychwelyd ar hyd hen reilffordd. Fe allech weld gwiwer goch neu fele’r coed yn y coetir.

Cyfanswm y camau: 12

Cyfanswm y camau: 12

Man cychwyn

Maes parcio Coetir Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyfeirnod grid: SN662403

Cam 1

Dechreuwch ym maes parcio’r coetir (gyferbyn â maes parcio’r Mwyngloddiau Aur). Ym mhen pellaf y maes parcio, dilynwch y llwybr troed.

Cam 2

Dilynwch y llwybr. I’r dde fe welwch Barc Carafannau heddychlon Ystâd Dolaucothi.

Cam 3

Croeswch y bont a throwch i’r dde.

Cam 4

Trowch i’r chwith oddi ar y trac a dilynwch y llwybr troed drwy’r coetir ac ar draws y cae.

Cam 5

Gadewch y cae drwy’r gât ac ewch yn syth ymlaen drwy’r goedwig, gan ymuno â’r trac fferm.

Cam 6

Ar ddiwedd y trac fferm, croeswch heol y goedwigaeth ac ewch drwy’r gât i mewn i’r cae, yna dilynwch y llwybr ar draws y cae gan fynd lan rhiw.

Cam 7

Dilynwch y trac i’r dde a dilynwch y llwybr drwy’r goedwig a’r tir amaeth i’r pwynt triongli, sy’n cynnig golygfeydd gogoneddus dros Ddyffryn Cothi. Dyma bwynt uchaf yr ystâd ar 925tr (282m), ac mae angen gwneud ychydig o ddringo i gyrraedd y brig.

Golygfa o ben mynydd gyda strwythur carreg a golygfeydd tu hwnt
Y pwynt triongli yn edrych tua’r gogledd ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr | © National Trust Images/Andrew Butler

Cam 8

O’r pwynt triongli, ewch tua’r gogledd-ddwyrain.

Cam 9

Trowch i’r dde i lawr darn serth iawn o’r llwybr, yna trowch i’r dde eto cyn dod at yr afon.

Cam 10

Dilynwch y llwybr ar hyd llawr y dyffryn gydag Afon Cothi yn ymdroelli i’r chwith ohonoch. Gall y rhan hon o’r llwybr fod yn fwdlyd yn y gaeaf.

Cam 11

Lle mae’r afon yn dechrau llifo i ffwrdd ohonoch, dilynwch ymyl y cae i ymuno â heol y goedwigaeth. Trowch i’r chwith i heol y goedwigaeth a’i dilyn yn syth i bentref Pumsaint.

Cam 12

Lle mae’r trac yn cwrdd â’r heol, gallwch droi i’r dde i grwydro pentref Pumsaint, neu droi i’r chwith ac ymuno’n ofalus â’r palmant ar ymyl y ffordd, lle mae’n croesi’r afon. Wrth yr arwydd ffordd ar gyfer Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, mae’r llwybr yn gwahanu – ewch i’r chwith a cherddwch yn ôl i’r maes parcio.

Cerbyty carreg gyda phyrth bwaog wedi’u fframio gan ddrysau caead pren coch
Y ganolfan ymwelwyr ger Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr | © National Trust Images/Andrew Butler

Man gorffen

Maes parcio Coetir Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyfeirnod grid: SN662403

Map llwybr

Map Arolwg Ordnans o lwybr Ystâd Dolaucothi yn Sir Gâr, Cymru
Map o lwybr Ystâd Dolaucothi, Sir Gâr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Ymwelwyr yn paratoi i fynd i’r pwll ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Pull on your boots and discover the UK’s only known Roman Gold Mine | Ewch i wisgo eich bŵts a darganfod unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw
Golygfa o lwybr coetir priddlyd yn Nolaucothi, wedi’i amgylchynu gan goed llawn dail yn Sir Gâr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Coetir Dolaucothi 

Cerddwch drwy goetiroedd hyfryd, gan ddilyn llwybrau a ddefnyddiwyd ‘slawer dydd gan geffylau’n llusgo pren. Darganfyddwch hanes Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, pentref Pumsaint a’r hen blas wrth fynd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Buwch yn sefyll ar ochr bryn yn edrych tua’r camera, gyda choed, bryniau a haul yn machlud yn y cefndir ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Llwybr
Llwybr

Ffordd y Cloddiwr yn Nolaucothi 

Profwch hanes ar y llwybr cymedrol hwn yn Nolaucothi, lle byddwch yn cerdded yn ôl traed cloddwyr aur drwy’r oesoedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o barcdir gwyrdd gyda choed mawr yn eu dail
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Parcdir Dolaucothi 

Crwydrwch y parcdir o gwmpas Dolaucothi ar y daith gerdded rwydd hon, gan fwynhau tiroedd y plasty a llwybrau glan afon, gyda chlychau’r gog yn y gwanwyn a ffyngau yn yr hydref.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Llwybr coetir wedi’i orchuddio gan ddail, gyda choed yn hongian drosto ar y naill ochr yn creu twnnel o ganghennau coed ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci 

Mae gan Ddolaucothi sgôr o un bawen. Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r teithiau o’r gloddfa aur Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n cris-croesi’r ystâd ehangach.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)