Skip to content
Golygfa o lwybr coetir priddlyd yn Nolaucothi, wedi’i amgylchynu gan goed llawn dail yn Sir Gâr, Cymru
Llwybrau’r coetir yn Nolaucothi yn yr haf, Sir Gâr | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Llwybr Coetir Dolaucothi

Mae’r gylchdaith gymedrol hon sy’n dilyn arwyddion glas yn dringo drwy goetiroedd hyfryd Sir Gâr, lle gallech fod yn ddigon lwcus i weld bywyd gwyllt fel moch daear a chnocellod y coed. O’r mwyngloddiau aur Rhufeinig yn Nolaucothi i garreg Pumsaint a gardd furiog yr hen blas, mae’r llwybr yn gyfoeth o hanes hefyd.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio Coetir Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyfeirnod grid: SN662403

Cam 1

Dechreuwch ym maes parcio’r Coetir (gyferbyn â maes parcio’r Mwyngloddiau Aur). Ym mhen pellaf y maes parcio, dilynwch y llwybr troed.

Cam 2

Ar ôl croesi’r bont bren, trowch i’r dde, gan gadw Afon Cothi i’r dde ohonoch.

Cam 3

Trowch i’r chwith oddi ar y trac drwy gât fach, a dilynwch wal yr hen Ardd Furiog. Croeswch y cae ac ewch drwy’r coed gan ddilyn yr arwyddion glas.

Golygfa o barcdir gwyrdd gyda choed mawr yn eu dail
Palalwyf yn y parc ar ystâd Dolaucothi | © National Trust Images/Chris Lacey

Cam 4

Croeswch yr heol goedwigaeth ac ewch i mewn i’r cae, yna ewch i fyny’r bryn tuag at y coetir.

Cam 5

Lle mae’r llwybr yn gwahanu, dilynwch y trac i’r chwith, gan fynd i fyny’r bryn ar hyd ymyl y coed.

Cam 6

Trowch i’r dde, gan fynd i fyny’r bryn. (Gallwch hefyd fynd yn syth ar hyd y ffens, gan ailymuno â’r llwybr yng Ngham 8, a ddangosir ar y llwybr isaf ar y map.)

Cam 7

Daliwch ati i ddilyn yr arwyddion glas ar hyd traciau’r coetir. Edrychwch a chlustfeiniwch am fywyd gwyllt toreithiog y coed.

Cam 8

Ewch allan o’r coed, croeswch yr heol goedwigaeth ac ewch i lawr y cae tuag at bentref Pumsaint. Gall y darn hwn fod yn fwdlyd iawn yn y gaeaf. (Yn lle hyn, gallech osgoi’r pentref a’r heol drwy droi i’r chwith i’r heol goedwigaeth a mynd yn syth ymlaen i gyrraedd Cam 6, lle gallwch aildroedio’r llwybr yn ôl i’r maes parcio.)

Cam 9

Gadewch y caeau ac ewch i faes parcio’r pentref. Yma fe welwch yr Hen Gerbyty gyda man gwybodaeth a thai bach. Ar ôl cyrraedd yr heol, trowch i’r chwith ac ymunwch yn ofalus â’r palmant ar ymyl yr heol, lle mae’n croesi’r afon. Wrth yr arwydd ffordd ar gyfer Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, mae’r llwybr yn gwahanu – ewch i’r chwith a cherddwch yn ôl i’r maes parcio.

Cerbyty carreg gyda phyrth bwaog wedi’u fframio gan ddrysau caead pren coch
Y ganolfan ymwelwyr ger Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr | © National Trust Images/Andrew Butler

Man gorffen

Maes parcio Coetir Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyfeirnod grid: SN662403

Map llwybr

Map Arolwg Ordnans o lwybr Coetir Dolaucothi yn Sir Gâr, Cymru
Map o lwybr Coetir Dolaucothi, Sir Gâr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Ymwelwyr yn paratoi i fynd i’r pwll ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Pull on your boots and discover the UK’s only known Roman Gold Mine | Ewch i wisgo eich bŵts a darganfod unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw
Buwch yn sefyll ar ochr bryn yn edrych tua’r camera, gyda choed, bryniau a haul yn machlud yn y cefndir ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Llwybr
Llwybr

Iard Gloddio a Llwybr y Mwynwyr 

Profwch hanes ar y llwybr cymedrol hwn yn Nolaucothi, lle byddwch yn cerdded yn ôl traed cloddwyr aur drwy’r oesoedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o barcdir gwyrdd gyda choed mawr yn eu dail
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Parcdir Dolaucothi 

Crwydrwch y parcdir o gwmpas Dolaucothi ar y daith gerdded rwydd hon, gan fwynhau tiroedd y plasty a llwybrau glan afon, gyda chlychau’r gog yn y gwanwyn a ffyngau yn yr hydref.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o’r awyr o gefn gwlad, caeau a choedwigoedd gyda’r coed yn dechrau dangos lliwiau’r hydref
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ystâd Dolaucothi 

Dilynwch ôl traed hynafol y Rhufeiniaid ar hyd glannau Afon Cothi a dringwch i bwynt uchaf Ystâd Dolaucothi am olygfeydd trawiadol dros Bumsaint a’r dyffryn ehangach.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4.4 (km: 7.04)

Cysylltwch

Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

clychau'r gog, Dolaucothi, Sir gaerfyrddin
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci 

Mae gan Ddolaucothi sgôr o un bawen. Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r teithiau o’r gloddfa aur Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n cris-croesi’r ystâd ehangach.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)