Skip to content
Golygfa o barcdir gwyrdd gyda choed mawr yn eu dail
Y parcdir yn Nolaucothi yn yr haf | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Taith gerdded Parcdir Dolaucothi

Cylchdaith rwydd o gwmpas tiroedd plasty Dolaucothi. Mae’r llwybr yn eich tywys ar lan afon ac ar hyd y brif rodfa i’r plasty. Yn y gwanwyn mae’r gerddi o dan garped o glychau’r gog ac yn yr hydref mae’n lle gwych i ddod o hyd i ffyngau.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio Coetir Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN66240

Cam 1

Dechreuwch ym maes parcio’r Coetir (gyferbyn â maes parcio’r mwyngloddiau aur). Ym mhen pellaf y maes parcio, dilynwch y llwybr troed.

Cam 2

Dilynwch y llwybr. I’r dde fe welwch Barc Carafannau tawel Ystâd Dolaucothi.

Cam 3

Dilynwch y llwybr ar hyd Afon Cothi a chadwch olwg am las y dorlan a dyfrgwn sydd weithiau i’w gweld ar y rhan hon o’r daith. Ewch drwy’r gât i’r trac a throi i’r chwith, i lawr at y bont.

Cam 4

Croeswch y bont a throi i’r dde i’r trac. Cadwch olwg am y gât i’r chwith ohonoch yng nghornel yr ardd furiog.

Cam 5

Dilynwch y llwybr, gyda’r ardd i’r dde ohonoch. Mae pob math o lwyni a chonifferau yn tyfu yma; dyma weddillion yr ardd oedd yma yn yr 1800au. Ewch drwy’r gât i mewn i’r cae. Edrychwch i’r dde, ac fe welwch lawnt fflat lle’r oedd plasty Dolaucothi yn sefyll.

Cam 6

Wrth i chi groesi’r llwybr pren, allwch chi weld y groto ymysg gwreiddiau’r coed? Roedd hwn hefyd yn rhan o ddyluniad yr ardd. Dringwch y grisiau yna trowch i’r chwith oddi ar y trac i lwybr cul drwy’r coed, uwchben glan yr afon.

Cam 7

Dilynwch y llwybr i’r fan lle mae’n ymuno â’r brif rodfa wrth y fynedfa i’r ffordd. Mae’r ganolfan ymwelwyr (a’r toiled) i fyny’r ffordd ar y dde. Yma gallwch ddysgu mwy am yr ardal, ac am Ystâd Dolaucothi. Trowch i’r chwith wrth y gyffordd i ddychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Coetir Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN66240

Map llwybr

Map Arolwg Ordnans o daith gerdded Parcdir Dolaucothi
Map o daith gerdded Parcdir Dolaucothi | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Ymwelwyr yn paratoi i fynd i’r pwll ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Pull on your boots and discover the UK’s only known Roman Gold Mine | Ewch i wisgo eich bŵts a darganfod unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw
Golygfa o’r awyr o gefn gwlad, caeau a choedwigoedd gyda’r coed yn dechrau dangos lliwiau’r hydref
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ystâd Dolaucothi 

Dilynwch ôl traed hynafol y Rhufeiniaid ar hyd glannau Afon Cothi a dringwch i bwynt uchaf Ystâd Dolaucothi am olygfeydd trawiadol dros Bumsaint a’r dyffryn ehangach.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4.4 (km: 7.04)
Buwch yn sefyll ar ochr bryn yn edrych tua’r camera, gyda choed, bryniau a haul yn machlud yn y cefndir ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Llwybr
Llwybr

Ffordd y Cloddiwr yn Nolaucothi 

Profwch hanes ar y llwybr cymedrol hwn yn Nolaucothi, lle byddwch yn cerdded yn ôl traed cloddwyr aur drwy’r oesoedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o lwybr coetir priddlyd yn Nolaucothi, wedi’i amgylchynu gan goed llawn dail yn Sir Gâr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Coetir Dolaucothi 

Cerddwch drwy goetiroedd hyfryd, gan ddilyn llwybrau a ddefnyddiwyd ‘slawer dydd gan geffylau’n llusgo pren. Darganfyddwch hanes Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, pentref Pumsaint a’r hen blas wrth fynd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Llwybr coetir wedi’i orchuddio gan ddail, gyda choed yn hongian drosto ar y naill ochr yn creu twnnel o ganghennau coed ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci 

Mae gan Ddolaucothi sgôr o un bawen. Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r teithiau o’r gloddfa aur Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n cris-croesi’r ystâd ehangach.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.