Skip to content
Golygfa o barcdir gwyrdd gyda choed mawr yn eu dail
Y parcdir yn Nolaucothi yn yr haf | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Taith gerdded Parcdir Dolaucothi

Cylchdaith rwydd o gwmpas tiroedd plasty Dolaucothi. Mae’r llwybr yn eich tywys ar lan afon ac ar hyd y brif rodfa i’r plasty. Yn y gwanwyn mae’r gerddi o dan garped o glychau’r gog ac yn yr hydref mae’n lle gwych i ddod o hyd i ffyngau.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio Coetir Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN66240

Cam 1

Dechreuwch ym maes parcio’r Coetir (gyferbyn â maes parcio’r mwyngloddiau aur). Ym mhen pellaf y maes parcio, dilynwch y llwybr troed.

Cam 2

Dilynwch y llwybr. I’r dde fe welwch Barc Carafannau tawel Ystâd Dolaucothi.

Cam 3

Dilynwch y llwybr ar hyd Afon Cothi a chadwch olwg am las y dorlan a dyfrgwn sydd weithiau i’w gweld ar y rhan hon o’r daith. Ewch drwy’r gât i’r trac a throi i’r chwith, i lawr at y bont.

Cam 4

Croeswch y bont a throi i’r dde i’r trac. Cadwch olwg am y gât i’r chwith ohonoch yng nghornel yr ardd furiog.

Cam 5

Dilynwch y llwybr, gyda’r ardd i’r dde ohonoch. Mae pob math o lwyni a chonifferau yn tyfu yma; dyma weddillion yr ardd oedd yma yn yr 1800au. Ewch drwy’r gât i mewn i’r cae. Edrychwch i’r dde, ac fe welwch lawnt fflat lle’r oedd plasty Dolaucothi yn sefyll.

Cam 6

Wrth i chi groesi’r llwybr pren, allwch chi weld y groto ymysg gwreiddiau’r coed? Roedd hwn hefyd yn rhan o ddyluniad yr ardd. Dringwch y grisiau yna trowch i’r chwith oddi ar y trac i lwybr cul drwy’r coed, uwchben glan yr afon.

Cam 7

Dilynwch y llwybr i’r fan lle mae’n ymuno â’r brif rodfa wrth y fynedfa i’r ffordd. Mae’r ganolfan ymwelwyr (a’r toiled) i fyny’r ffordd ar y dde. Yma gallwch ddysgu mwy am yr ardal, ac am Ystâd Dolaucothi. Trowch i’r chwith wrth y gyffordd i ddychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Coetir Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN66240

Map llwybr

Map Arolwg Ordnans o daith gerdded Parcdir Dolaucothi
Map o daith gerdded Parcdir Dolaucothi | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Ymwelwyr yn paratoi i fynd i’r pwll ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Pull on your boots and discover the UK’s only known Roman Gold Mine | Ewch i wisgo eich bŵts a darganfod unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o’r awyr o gefn gwlad, caeau a choedwigoedd gyda’r coed yn dechrau dangos lliwiau’r hydref
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ystâd Dolaucothi 

Dilynwch ôl traed hynafol y Rhufeiniaid ar hyd glannau Afon Cothi a dringwch i bwynt uchaf Ystâd Dolaucothi am olygfeydd trawiadol dros Bumsaint a’r dyffryn ehangach.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4.4 (km: 7.04)
Buwch yn sefyll ar ochr bryn yn edrych tua’r camera, gyda choed, bryniau a haul yn machlud yn y cefndir ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Llwybr
Llwybr

Iard Gloddio a Llwybr y Mwynwyr 

Profwch hanes ar y llwybr cymedrol hwn yn Nolaucothi, lle byddwch yn cerdded yn ôl traed cloddwyr aur drwy’r oesoedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o lwybr coetir priddlyd yn Nolaucothi, wedi’i amgylchynu gan goed llawn dail yn Sir Gâr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Coetir Dolaucothi 

Cerddwch drwy goetiroedd hyfryd, gan ddilyn llwybrau a ddefnyddiwyd ‘slawer dydd gan geffylau’n llusgo pren. Darganfyddwch hanes Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, pentref Pumsaint a’r hen blas wrth fynd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

clychau'r gog, Dolaucothi, Sir gaerfyrddin
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci 

Mae gan Ddolaucothi sgôr o un bawen. Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r teithiau o’r gloddfa aur Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n cris-croesi’r ystâd ehangach.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.