Skip to content
Ymwelydd yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro yn Nhraeth Marloes, Sir Benfro
Ymwelydd yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro yn Nhraeth Marloes, Sir Benfro | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Taith gerdded arfordirol Penrhyn Marloes

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o rostir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamidyddion. Mae’r llwybr cylchol hwn yn eich tywys dros dir amaeth, ar hyd Llwybr Arfordir Cymru a thrwy weddillion caerau o Oes yr Haearn.

Beth yw’r parc ceirw?

Mae’r ardal ym mhen pellaf y penrhyn wedi’i henwi ar ôl ymgais aflwyddiannus i greu parc ceirw ar ddiwedd y 18fed ganrif a throad y 19eg ganrif. Mae’n gartref i gaer bwysig o Oes yr Haearn, a dyma’r lle gorau i weld morloi bach ar ddiwedd yr haf.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio Traeth Marloes, cyfeirnod grid: SM789082

Cam 1

O ben deheuol maes parcio Traeth Marloes trowch i’r dde ger y ffôn argyfwng, a dilynwch yr arwyddion i’r toiledau. Ewch ymlaen ar hyd y lôn ac, wrth i chi basio Cors Marloes, cadwch lygad am adar y gwlyptir. Wedi pasio’r Gors, trowch i’r chwith tuag at lwybr yr arfordir. Mae traeth poblogaidd Marloes wedi’i guddio’n llwyr pan mae’r llanw’n uchel. Mae Ynys Gateholm, i’ch dde ohonoch, yn anheddiad cynhanesyddol, a dim ond pan mae’r llanw’n isel y gellir croesi iddi.

Cam 2

Wrth gyrraedd llwybr yr arfordir fe welwch Draeth Marloes i’r chwith ohonoch. Trowch i’r dde, fodd bynnag, a pharhau tuag at Ynys Gateholm. Pan fyddwch gyferbyn â’r ynys, fe welwch Ynys Sgogwm o’ch blaen ac Ynys Sgomer yn dod i’r golwg ar y dde.

Cam 3

Ewch ymlaen ar hyd llwybr yr arfordir a thrwy’r gaer Oes yr Haearn. Mwynhewch ffurfiau dramatig y creigiau gwaddodol ar hyd y glannau. Daw Ynys Sgomer ac Ynys Ganol i’r golwg yn raddol. O’r gaer Oes yr Haearn, gellir gweld Ynys Gwales ar y gorwel, sy’n wyn gyda huganod (neu fulfrain llwyd) yn yr haf.

Cam 4

Parhewch ar hyd llwybr yr arfordir o gwmpas y parc ceirw (ym mhen pellaf Penrhyn Marloes). Dilynwch y llwybr i fyny i Bwynt Wooltack am olygfeydd o Sgomer a Phenrhyn Dewi.

Cam 5

Ewch drwy’r gât i’r heol a throwch i’r chwith tuag at Martin’s Haven, lle mae pobl yn dal y cwch i fynd i Sgomer. Ychydig cyn y traeth dilynwch lwybr yr arfordir i’r dde ac i fyny’r stepiau. Mae’r llwybr yn mynd yn ei flaen tua’r dwyrain, gyda Bae Sant Ffraid i’r chwith ohonoch a fferm West Hook i’r dde. Mwynhewch y golygfeydd gwych ar draws Bae Sant Ffraid tuag at Niwgwl, arfordir Solfach, Penrhyn Dewi ac Ynys Dewi.

Cam 6

Ar ôl ychydig dros filltir (1.6km), gadewch lwybr yr arfordir, a throwch i’r dde drwy gât sy’n cau ei hun a heibio i arwydd fferm West Hook yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyn croesi tri chae i’r heol.

Cam 7

Trowch i’r chwith a cherddwch ar hyd yr heol heibio i fferm Trehill. Ychydig dros 400 llath (400m) heibio’r fferm, trowch i’r dde ger dau fwthyn sydd wedi eu huno ac ewch i lawr y trac sy’n arwain yn ôl i’r maes parcio. (Ychydig dros 100 llath (100m) heibio’r troad, mae trac ar y dde’n arwain at guddfan arall sy’n edrych dros Gors Marloes.)

Man gorffen

Maes parcio Traeth Marloes, cyfeirnod grid: SM789082

Map llwybr

Map taith gerdded Penrhyn Marloes.
Map taith gerdded Penrhyn Marloes | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Parc Ceirw Penrhyn Marloes, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Martin’s Haven – llwybr y parc ceirw 

Llwybr byr ond trawiadol o gwmpas Penrhyn Marloes gyda llawer o forloi (rhai bach yn yr hydref), grug a blodau gwyllt, creigiau campus a golygfeydd o’r môr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Marloes Peninsula, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa eang o Draeth Marloes, Sir Benfro. Mae nifer o bobl ar y tywod euraidd, ac ar ymyl y traeth mae clogwyni geirwon yn codi.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thraeth a Chors Marloes 

Dewch yn nes at natur drwy wylio’r adar ar y Gors a rhyfeddwch at y golygfeydd glan môr godidog ar draeth Marloes. Neu mentrwch ymhellach a darganfod yr ynysoedd oddi ar y Penrhyn.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.