Skip to content
Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Yr olygfa tuag Ynys Weryn | © National Trust Images/John Millar
Wales

Taith gerdded pentir Rhosili

Mae’r llwybr hwn ar draws y pentir yn cynnig golygfeydd o Fae Rhosili ac allan i Ynys Weryn, cyn eich tywys yn ôl drwy’r Vile, gweddillion tirwedd hynafol.

Da byw ar hyd y llwybr

Mae merlod a gwartheg yn bresennol ar hyd y llwybr drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS414881

Cam 1

O faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gyda thraeth Rhosili a Gwesty Worm’s Head i’r dde ohonoch, cerddwch tuag at siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (ar eich chwith). Y siop yw un o hen fythynnod gwylwyr y glannau.

Cam 2

Pan gyrhaeddwch y siop, fe welwch draeth 3-milltir Rhosili i’r dde ohonoch.

Yr olygfa dros draeth Rhosili ar daith gerdded pentir Rhosili, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Yr olygfa dros draeth Rhosili | © National Trust

Cam 3

Ewch heibio’r siop a thrwy’r gât i gerddwyr i barhau ar hyd y trac, gyda’r clogwyni i’r dde ohonoch.

Cam 4

I’r dde o’r llwybr fe welwch gyfres o dwmpathau. Dyma weddillion un o’r 32 (o leiaf) o gaerau Oes Haearn sydd i’w gweld ym Mhenrhyn Gŵyr. Roedd y golygfeydd godidog o’r llecyn hwn yn galluogi trigolion y gaer i weld eu gelynion o bell.

Cam 5

I’r chwith o’r trac mae wal gerrig yn amgáu system ‘cae lleiniau’ agored ganoloesol. Y Vile yw hwn, ac fe’i cyflwynwyd gan y Normaniaid yn y 12fed ganrif. Mae’r system hon bellach yn cael ei rheoli er budd bywyd gwyllt yn bennaf gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan ddefnyddio dulliau ffermio ecogyfeillgar.

Cam 6

Lle mae’r llwybr arwynebog yn troi’n sydyn i’r chwith, cerddwch syth ymlaen, gan ddilyn llwybr glaswellt llydan tuag at wylfa Sefydliad Cenedlaethol Gwylwyr y Glannau (NCI). O’r fan hon, cewch olygfa ysblennydd o Ynys Weryn. Adeiladwyd yr wylfa yn oes Fictoria, ac mae bellach yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr.

Cam 7

Wrth wylfa’r NCI trowch i’r chwith i gerdded ar hyd pen y clogwyn. Byddwch yn ymuno â llwybr sy’n rhedeg wrth ochr y wal gerrig. Ewch yn eich blaenau tan fod y llwybr a’r wal yn troi’n sydyn i’r chwith, yn edrych dros Fall Bay.

Yr olygfa dros Fall Bay ar daith gerdded pentir Rhosili, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Yr olygfa dros Fall Bae ar daith gerdded pentir Rhosili | © National Trust

Cam 8

Cadwch at y llwybr ar y chwith.

Cam 9

Dilynwch y llwybr nes i chi gyrraedd ysgol haearn a grisiau sy’n arwain at gât i gerddwyr. Dringwch y grisiau, drwy’r gât, a dilynwch y llwybr ar y dde i fynd i fyny’r rhiw a thrwy gât arall.

Ysgol haearn gyda grisiau’n arwain at gât i gerddwyr ar daith gerdded pentir Rhosili, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Ysgol haearn gyda grisiau’n arwain at gât i gerddwyr | © National Trust

Cam 10

Trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr troed sydd wedi’i farcio drwy gaeau defaid ac i lôn werdd. Mewn dim o dro, fe ddewch at droad sydyn yn ôl i’r chwith. Ewch drwy gatiau’r llwybr ac ar hyd y trac cul, perthog hwn nes i chi gyrraedd lôn letach i’r dde ohonoch. Trowch i’r dde i’r lôn hon a’i dilyn i bentref Rhosili, gan droi i’r chwith i’r ffordd a fydd yn eich tywys yn ôl i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Man gorffen

Pentref Rhosili, cyfeirnod grid: SS414881

Map llwybr

Map yn dangos llwybr a grisiau taith gerdded pentir Rhosili
Llwybr taith gerdded pentir Rhosili | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Mwynhewch y llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas traeth Rhosili, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Rhedeg Rhosili 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a’r tywod dan eich traed wrth i chi fwynhau’r llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas Rhosili.

Gweithgareddau
Rhedeg
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8) to milltiroedd: 0 (km: 0)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)