Skip to content
Mwynhewch y llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas traeth Rhosili, Cymru
Mwynhewch y llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas traeth Rhosili, Cymru | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Llwybr Rhedeg Rhosili

Mae’r llwybr rhedeg 10km amrywiol hwn yn dilyn Llwybr Arfordir Cymru ar hyd ochr Cefnen Rhosili ac yn ôl ar hyd 3 milltir o draeth euraidd, gyda’r ail hanner yn estyn draw at bentir dramatig Ynys Weryn.

Ffermio ecogyfeillgar

Yng nghaeau'r ardal hon gallwch weld un o enghreifftiau gorau'r wlad o’r dull ffermio traddodiadol o gaeau lleiniau agored. Rydyn ni'n ffermio gan ddefnyddio dulliau sy'n cefnogi bywyd gwyllt, gan greu gweirgloddiau (dolydd gwair) newydd a phlannu cnydau traddodiadol sy'n creu cynefinoedd perffaith ar gyfer planhigion âr, adar a pheillwyr.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, SS 414880

Cam 1

Trowch i'r dde wrth adael mynedfa'r maes parcio a dilyn yr heol tua'r dwyrain gan ddefnyddio'r llwybr troed ar hyd ochr mynwent yr eglwys, cyn ailymuno â'r heol wrth gyffordd yn y llwybr.

Cam 2

Trowch i'r chwith yma ac ymuno â Llwybr Arfordir Cymru (LlAC) a'i ddilyn tua'r gogledd. Trowch i'r chwith i ddilyn ochr y bryn gan gadw at ochr y môr wrth basio'r Begwn nes i chi gyrraedd y ffordd yn Hillend.

Cam 3

Trowch i'r chwith, gan gadw at Lwybr Arfordir Cymru (LlAC), gan ei ddilyn tua'r gorllewin nes cyrraedd y traeth. Gadewch LlAC a throi i'r chwith i draeth Rhosili a rhedeg tua'r de ar hyd tywod cadarn, gwastad yr holl ffordd yn ôl at y llwybr serth islaw pentref Rhosili yng nghornel dde-ddwyreiniol y traeth.

Cam 4

Dringwch y llwybr serth nôl at y dechrau, ond trowch i'r dde wrth y maes parcio a dilyn Llwybr Arfordir Cymru, sydd hefyd yn rhan o Lwybr Gŵyr, at Ynys Weryn. Dilynwch y llwybr heibio i'r Hen Gastell, gyda dolydd ar y chwith i chi, i gyrraedd yr wylfan.

Cam 5

Trowch i'r chwith a dilyn Llwybr Arfordir Cymru (LlAC) o amgylch y pentir nes cyrraedd cilfach a chyffordd yn y llwybr. Trowch i'r chwith gan adael LlAC, ac ewch tua’r tir ar hyd ymyl y caeau lleiniau hynafol. Trowch i'r chwith pan gyrhaeddwch y gyffordd nesaf a dilyn y llwybr ar hyd ymyl y caeau yn ôl i’r dechrau.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili, SS 414880

Map llwybr

Map o Lwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr, Cymru
Map o Lwybr Rhedeg Rhosili | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded pentir Rhosili 

Ewch am dro ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, gyda golygfeydd ysgubol o dywod euraidd Rhosili a chreigiau calchfaen geirwon Arfordir De Gŵyr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.