Skip to content
Llun o Afon Camlan, sy’n llifo’n gyflym trwy goed trwchus yn Nolmelynllyn, Gwynedd, Cymru. Mae ei glannau wedi eu gorchuddio â mwswgl a glaswellt.
Afon Camlan, Dolmelynllyn | © National Trust Images/John Miller
Wales

Taith Ystâd Dolmelynllyn

Cerddwch gerllaw Rhaeadr Ddu – sydd wedi ysbrydoli cenedlaethau o artistiaid ac awduron – ar y daith gylchol lawn golygfeydd hon, a gofalwch fynd i weld adfeilion gwaith aur Cefn Coch.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Cam 1

Croeswch y ffordd o’r maes parcio tuag at y neuadd bentref haearn sydd newydd ei hadnewyddu.

Cam 2

Dilynwch y ffordd darmac ar hyd glan Afon Gamlan at y gyffordd â llwybr carreg, sydd ag arwydd tuag at bont bren. Wrth i chi ddilyn y llwybr hwn chwiliwch am garreg gydag arysgrif Lladin o linell gan y bardd Thomas Grey.

Cam 3

Croeswch y bont a chadw i’r dde at Raeadr Ddu. Mae dwy raeadr ar wahân, y ddwy yn rhyfeddol ym mhob tymor.

Cam 4

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr gan ddilyn yr arwyddion trwy giât mochyn. Ychydig yn nes ymlaen, dilynwch y llwybr i’r dde a chroesi’r bont bren. Ewch ymlaen ar hyd y llwybr i’r dde, i fyny ffordd darmac a thrwy giât i goetir y Comisiwn Coedwigaeth.

Cam 5

Ar ôl tua 110 llath (100m) trowch i’r chwith trwy blanhigfa goniffer. Dilynwch yr arwyddion dros bont droed dderw hynafol ac i’r mynydd agored. Oddi yma bydd yr arwyddion yn eich arwain heibio gwaith aur o’r 19eg ganrif. Bydd y llwybr yn eich arwain at adfeilion bwthyn Berthlwyd.

Cam 6

Cerddwch i lawr y rhiw ar hyd y ffordd darmac cyn belled â’r tŷ carreg ar y chwith. Dilynwch y llwybr i’r dde a chroesi camfa i’r coed.

Cam 7

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr nes cyrraedd cyffordd. Dilynwch yr ail lwybr i’r dde a dilyn yr arwyddion trwy’r coed. Bydd y llwybr hwn yn eich arwain at ganolfan waith Meirionnydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cam 8

Ewch ymlaen ar hyd y ffordd darmac at Westy Tyn-y-groes. Croeswch y briffordd brysur a dilyn y llwybr gyferbyn, tuag at Afon Mawddach a phont Tyn-y-groes.

Cam 9

Ewch i’r chwith ar hyd y ffordd darmac yn ôl i’r briffordd. Croeswch i’r palmant a throi i’r dde, yn ôl tuag at y pentref a’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Map llwybr

Map o daith Ystâd Dolmelynllyn yn Ne Eryri, Cymru
Map o daith Ystâd Dolmelynllyn | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey (England & Wales)

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Raeadr Ddu gyda chenlli gwyn dros gerrig tywyll, gyda choed gwyrdd o’i gwmpas.
Llwybr
Llwybr

Taith Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd 

Dilynwch y daith gylchol hon o’r Ganllwyd, trwy goed derw ac ar hyd Afon Gamlan, sy’n eich arwain at raeadr ddramatig Rhaeadr Ddu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2 (km: 3.2)
Mae’r dŵr yn araf daro traeth llawn cerrig mân Abermaw, Gwynedd, gyda thref Abermaw yn y cefndir a chlogwyni eithinog Dinas Oleu tu hwnt.
Llwybr
Llwybr

Taith Dinas Oleu, Abermaw 

Crwydrwch trwy’r hen dref droellog hyd at Ddinas Oleu eithinog, roddwyd gan Fanny Talbot i bobl Abermaw, yn 1895: y darn cyntaf o dir a roddwyd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)
Teulu ifanc a ci yn cerdded o amgylch llyn llonydd gyda choed yr hydref yn cael eu hadlewyrchu yn y llyn
Llwybr
Llwybr

Taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn 

Mwynhewch daith addas i gadeiriau olwyn a wnaiff i chi ymlacio o gwmpas y llyn a adferwyd yn Nolmelynllyn, sy’n wych i wylio bywyd gwyllt.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 0.6 (km: 0.96)

Cysylltwch

Dolmelynllyn car park, Ganllwyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa o’r coed ar Ystâd Dolmelynllyn, Gwynedd. Nifer o goed gyda changhennau cadarn, sy’n plethu i’w gilydd ac mae nifer o gerrig ar lawr y coetir wedi eu gorchuddio â mwsogl gwyrdd llachar a chen.
Erthygl
Erthygl

Crwydro De Eryri 

Crwydrwch drwy dirwedd garw anghysbell De Eryri. Mae’r coetir derw hynafol yn Nolmelynllyn a’r creigiau folcanig yng Nghregennan yn cynnig cynefin naturiol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Edrychwch yn ofalus o dan eich traed i chwilio am ffosiliau a chen prin ar draws y rhostir.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.