Skip to content
Teulu ifanc a ci yn cerdded o amgylch llyn llonydd gyda choed yr hydref yn cael eu hadlewyrchu yn y llyn
Llyn Dolmelynllyn | © National Trust Images/Paul Harris
Wales

Taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Mwynhewch daith gerdded gylchol fer o gwmpas y llyn addurnol yma sydd â llwyfannau gwylio yn ymestyn allan dros lan y llyn. Mae’n lle gwych i wylio bywyd gwyllt ac mae wedi ei ddatblygu i fod yn hygyrch ac mae’n berffaith ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Cyfanswm y camau: 3

Cyfanswm y camau: 3

Man cychwyn

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Cam 1

O’r maes parcio, croeswch yr A470 brysur a cherdded i’r chwith ar hyd y palmant at Fferm Dolmelynllyn ac ar hyd y ffordd at Blas Dolmelynllyn. Cerddwch ar hyd y ffordd nes cyrhaeddwch chi gyffordd deirffordd. Dilynwch y ffordd isaf tuag at y bythynnod. Ar waelod y trac, anelwch yn syth ymlaen a dilynwch y cyferbwynt i lawr y llwybr a thrwy'r giât tuag at y llyn.

Cam 2

Wrth i chi fynd o amgylch y llyn, cymrwch eich amser a chael picnic neu syllu i’r dŵr i weld pa bysgod neu bryfed y gallwch chi eu gweld.

Cam 3

Ar ôl mynd o amgylch y llyn, ewch yn ôl yr un ffordd yn ôl at y gât, ac yn ôl i fyny at y trac ac ymlaen i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Map llwybr

Map taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn
Map taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Raeadr Ddu gyda chenlli gwyn dros gerrig tywyll, gyda choed gwyrdd o’i gwmpas.
Llwybr
Llwybr

Taith Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd 

Dilynwch y daith gylchol hon o’r Ganllwyd, trwy goed derw ac ar hyd Afon Gamlan, sy’n eich arwain at raeadr ddramatig Rhaeadr Ddu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2 (km: 3.2)
Mae’r dŵr yn araf daro traeth llawn cerrig mân Abermaw, Gwynedd, gyda thref Abermaw yn y cefndir a chlogwyni eithinog Dinas Oleu tu hwnt.
Llwybr
Llwybr

Taith Dinas Oleu, Abermaw 

Crwydrwch trwy’r hen dref droellog hyd at Ddinas Oleu eithinog, roddwyd gan Fanny Talbot i bobl Abermaw, yn 1895: y darn cyntaf o dir a roddwyd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)
Llun o Afon Camlan, sy’n llifo’n gyflym trwy goed trwchus yn Nolmelynllyn, Gwynedd, Cymru. Mae ei glannau wedi eu gorchuddio â mwswgl a glaswellt.
Llwybr
Llwybr

Taith Ystâd Dolmelynllyn 

Dewch i weld y Rhaeadr Ddu fyrlymus ac adfeilion trawiadol gwaith aur Cefn Coch ar daith Ystâd Dolmelynllyn yn Ne Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Dolmelynllyn car park, Ganllwyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o’r coed ar Ystâd Dolmelynllyn, Gwynedd. Nifer o goed gyda changhennau cadarn, sy’n plethu i’w gilydd ac mae nifer o gerrig ar lawr y coetir wedi eu gorchuddio â mwsogl gwyrdd llachar a chen.
Erthygl
Erthygl

Crwydro De Eryri 

Crwydrwch drwy dirwedd garw anghysbell De Eryri. Mae’r coetir derw hynafol yn Nolmelynllyn a’r creigiau folcanig yng Nghregennan yn cynnig cynefin naturiol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Edrychwch yn ofalus o dan eich traed i chwilio am ffosiliau a chen prin ar draws y rhostir.

Gwartheg yr Ucheldir yng Nghoed Ganllwyd, ar Ystâd Dolmelynllyn, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Ein gwaith ar ystâd Dolmelynllyn 

Dysgwch sut y mae gwartheg yn helpu i roi bywyd i goetir trwy bori cadwraethol sy’n creu cynefin amrywiol a chynyddu bywyd gwyllt.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)