Skip to content
Teulu ifanc a ci yn cerdded o amgylch llyn llonydd gyda choed yr hydref yn cael eu hadlewyrchu yn y llyn
Llyn Dolmelynllyn | © National Trust Images/Paul Harris
Wales

Taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Mwynhewch daith gerdded gylchol fer o gwmpas y llyn addurnol yma sydd â llwyfannau gwylio yn ymestyn allan dros lan y llyn. Mae’n lle gwych i wylio bywyd gwyllt ac mae wedi ei ddatblygu i fod yn hygyrch ac mae’n berffaith ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Cyfanswm y camau: 3

Cyfanswm y camau: 3

Man cychwyn

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Cam 1

O’r maes parcio, croeswch yr A470 brysur a cherdded i’r chwith ar hyd y palmant at Fferm Dolmelynllyn ac ar hyd y ffordd at Blas Dolmelynllyn. Cerddwch ar hyd y ffordd nes cyrhaeddwch chi gyffordd deirffordd. Dilynwch y ffordd isaf tuag at y bythynnod. Ar waelod y trac, anelwch yn syth ymlaen a dilynwch y cyferbwynt i lawr y llwybr a thrwy'r giât tuag at y llyn.

Cam 2

Wrth i chi fynd o amgylch y llyn, cymrwch eich amser a chael picnic neu syllu i’r dŵr i weld pa bysgod neu bryfed y gallwch chi eu gweld.

Cam 3

Ar ôl mynd o amgylch y llyn, ewch yn ôl yr un ffordd yn ôl at y gât, ac yn ôl i fyny at y trac ac ymlaen i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Map llwybr

Map taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn
Map taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Raeadr Ddu gyda chenlli gwyn dros gerrig tywyll, gyda choed gwyrdd o’i gwmpas.
Llwybr
Llwybr

Taith Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd 

Dilynwch y daith gylchol hon o’r Ganllwyd, trwy goed derw ac ar hyd Afon Gamlan, sy’n eich arwain at raeadr ddramatig Rhaeadr Ddu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2 (km: 3.2)
Mae’r dŵr yn araf daro traeth llawn cerrig mân Abermaw, Gwynedd, gyda thref Abermaw yn y cefndir a chlogwyni eithinog Dinas Oleu tu hwnt.
Llwybr
Llwybr

Taith Dinas Oleu, Abermaw 

Crwydrwch trwy’r hen dref droellog hyd at Ddinas Oleu eithinog, roddwyd gan Fanny Talbot i bobl Abermaw, yn 1895: y darn cyntaf o dir a roddwyd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)
Llun o Afon Camlan, sy’n llifo’n gyflym trwy goed trwchus yn Nolmelynllyn, Gwynedd, Cymru. Mae ei glannau wedi eu gorchuddio â mwswgl a glaswellt.
Llwybr
Llwybr

Taith Ystâd Dolmelynllyn 

Dewch i weld y Rhaeadr Ddu fyrlymus ac adfeilion trawiadol gwaith aur Cefn Coch ar daith Ystâd Dolmelynllyn yn Ne Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Dolmelynllyn car park, Ganllwyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golygfa o’r coed ar Ystâd Dolmelynllyn, Gwynedd. Nifer o goed gyda changhennau cadarn, sy’n plethu i’w gilydd ac mae nifer o gerrig ar lawr y coetir wedi eu gorchuddio â mwsogl gwyrdd llachar a chen.
Erthygl
Erthygl

Crwydro De Eryri 

Crwydrwch drwy dirwedd garw anghysbell De Eryri. Mae’r coetir derw hynafol yn Nolmelynllyn a’r creigiau folcanig yng Nghregennan yn cynnig cynefin naturiol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Edrychwch yn ofalus o dan eich traed i chwilio am ffosiliau a chen prin ar draws y rhostir.

Gwartheg yr Ucheldir yng Nghoed Ganllwyd, ar Ystâd Dolmelynllyn, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Ein gwaith ar ystâd Dolmelynllyn 

Dysgwch sut y mae gwartheg yn helpu i roi bywyd i goetir trwy bori cadwraethol sy’n creu cynefin amrywiol a chynyddu bywyd gwyllt.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winter's day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)