Skip to content
Golygfa o bentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro, Cymru. Mae creigiau wedi’u gorchuddio â chen yn y blaendir, tra bod y pentir yn y pellter gyda'r môr i’w weld rhyngddynt.
Pentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Llwybr pentir Pen Anglas

Mae’r gylchdaith hon, oddi ar lwybr yr arfordir o Wdig, yn arwain ar draws rhostir arfordirol garw yn cynnwys creigiau folcanig trawiadol ym mhentir Pen Anglas. Gallwch hefyd fwynhau golygfeydd godidog ar draws Bae Ceredigion, tra bod y llwybr troednoeth yn golygu y gall y teulu cyfan fwynhau antur wyllt.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cylch troi ym Mhentref yr Harbwr, cyfeirnod grid: SM948392.

Cam 1

Dilynwch Lwybr Arfordir Sir Benfro o’r cylch troi ym mhen yr heol ym Mhentref yr Harbwr. Mae’r llwybr yn disgyn yn serth, gyda golygfeydd da dros Harbwr Abergwaun.

Cam 2

Wrth y gât bren trowch i’r chwith ac ewch tua’r gogledd.

Cam 3

Mae’r llwybr yn dod at gât mochyn gydag arwydd omega yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Pen Anglas. Peidiwch â mynd drwy’r gât hon. Yn lle hynny, ewch i’r dde, gan gadw’r ffens weiren i’r chwith ohonoch. Dilynwch y llwybr am 325 llath (300m) at gât bren.

Cam 4

Croeswch y gât bren i dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a dilynwch y llwybr drwy’r grug a’r eithin tuag at Ben Anglas. Mae’r llwybr yn pasio’n agos at ddau gae bach a amgaewyd gan waliau cerrig ryw 200 mlynedd yn ôl.

Cam 5

Wrth yr hen bostyn mordwyo, trowch i’r dde i ddilyn y llwybr atal tân am 300 llath (270m) tua’r môr.

Cam 6

Dilynwch y llinell o farcwyr mordwyo i bentir Pen Anglas. Mae seiren niwl yr harbwr yn yr adeilad brics bach.

Cam 7

Aildroediwch yr un llwybr. Ewch yn syth heibio’r postyn mordwyo yng ngham 4. Croeswch ardal laswellt i ailymuno â Llwybr Arfordir Sir Benfro cyn dringo’n raddol tua’r tir mawr.

Cam 8

Dilynwch lwybr yr arfordir drwy droi i’r chwith wrth adfeilion annedd (Crincoed), sydd wedi’i orchuddio gan lystyfiant. Mae’r llwybr glaswellt yn rhedeg am 65 llath (50m) at gam 3, sef y gât mochyn ag arwydd omega yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Pen Anglas. Aildroediwch y llwybr yn ôl i Bentref yr Harbwr.

Man gorffen

Cylch troi ym Mhentref yr Harbwr, cyfeirnod grid: SM948392

Map llwybr

Map o lwybr pentir Pen Anglas
Map o lwybr pentir Pen Anglas | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Pen Dinas 

Crwydrwch trwy ran syfrdanol o Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan gael golygfeydd o Fae Ceredigion a mynd heibio safleoedd llongddrylliadau ac eglwys a chwalwyd gan storm wrth i chi ddilyn y llwybr garw.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro.
Llwybr
Llwybr

Llwybr golygfan Garn Fawr 

Dilynwch lwybr golygfan Garn Fawr yng Nghymru i ryfeddu at y golygfeydd godidog o arfordir Gogledd Sir Benfro ac ymweld â chaer o Oes yr Haearn a ddaeth yn wylfan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A person walking along a footpath in a grassy landscape on Tennyson Down on the Isle of Wight
Erthygl
Erthygl

Awgrymiadau arbennig ar gyfer cerdded bryniau a mynyddoedd 

Dysgwch am y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch, cadw eich lefelau egni yn uchel, cadw'n ddiogel a gadael yr amgylchedd fel yr oedd cyn i chi gyrraedd. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)