Skip to content
Golygfa o bentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro, Cymru. Mae creigiau wedi’u gorchuddio â chen yn y blaendir, tra bod y pentir yn y pellter gyda'r môr i’w weld rhyngddynt.
Pentir creigiog Pen Anglas, Sir Benfro | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Llwybr pentir Pen Anglas

Mae’r gylchdaith hon, oddi ar lwybr yr arfordir o Wdig, yn arwain ar draws rhostir arfordirol garw yn cynnwys creigiau folcanig trawiadol ym mhentir Pen Anglas. Gallwch hefyd fwynhau golygfeydd godidog ar draws Bae Ceredigion, tra bod y llwybr troednoeth yn golygu y gall y teulu cyfan fwynhau antur wyllt.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cylch troi ym Mhentref yr Harbwr, cyfeirnod grid: SM948392.

Cam 1

Dilynwch Lwybr Arfordir Sir Benfro o’r cylch troi ym mhen yr heol ym Mhentref yr Harbwr. Mae’r llwybr yn disgyn yn serth, gyda golygfeydd da dros Harbwr Abergwaun.

Cam 2

Wrth y gât bren trowch i’r chwith ac ewch tua’r gogledd.

Cam 3

Mae’r llwybr yn dod at gât mochyn gydag arwydd omega yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Pen Anglas. Peidiwch â mynd drwy’r gât hon. Yn lle hynny, ewch i’r dde, gan gadw’r ffens weiren i’r chwith ohonoch. Dilynwch y llwybr am 325 llath (300m) at gât bren.

Cam 4

Croeswch y gât bren i dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a dilynwch y llwybr drwy’r grug a’r eithin tuag at Ben Anglas. Mae’r llwybr yn pasio’n agos at ddau gae bach a amgaewyd gan waliau cerrig ryw 200 mlynedd yn ôl.

Cam 5

Wrth yr hen bostyn mordwyo, trowch i’r dde i ddilyn y llwybr atal tân am 300 llath (270m) tua’r môr.

Cam 6

Dilynwch y llinell o farcwyr mordwyo i bentir Pen Anglas. Mae seiren niwl yr harbwr yn yr adeilad brics bach.

Cam 7

Aildroediwch yr un llwybr. Ewch yn syth heibio’r postyn mordwyo yng ngham 4. Croeswch ardal laswellt i ailymuno â Llwybr Arfordir Sir Benfro cyn dringo’n raddol tua’r tir mawr.

Cam 8

Dilynwch lwybr yr arfordir drwy droi i’r chwith wrth adfeilion annedd (Crincoed), sydd wedi’i orchuddio gan lystyfiant. Mae’r llwybr glaswellt yn rhedeg am 65 llath (50m) at gam 3, sef y gât mochyn ag arwydd omega yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Pen Anglas. Aildroediwch y llwybr yn ôl i Bentref yr Harbwr.

Man gorffen

Cylch troi ym Mhentref yr Harbwr, cyfeirnod grid: SM948392

Map llwybr

Map o lwybr pentir Pen Anglas
Map o lwybr pentir Pen Anglas | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa arfordirol o eithin melyn a chaeau gwyrdd, clogwyni ac arfordir creigiog tywyll gyda môr gwyrddlas.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Pen Dinas 

Crwydrwch trwy ran syfrdanol o Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan gael golygfeydd o Fae Ceredigion a mynd heibio safleoedd llongddrylliadau ac eglwys a chwalwyd gan storm wrth i chi ddilyn y llwybr garw.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Yr olygfa o gopa Garn Fawr, Sir Benfro.
Llwybr
Llwybr

Llwybr golygfan Garn Fawr 

Dilynwch lwybr golygfan Garn Fawr yng Nghymru i ryfeddu at y golygfeydd godidog o arfordir Gogledd Sir Benfro ac ymweld â chaer o Oes yr Haearn a ddaeth yn wylfan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A person walking along a footpath in a grassy landscape on Tennyson Down on the Isle of Wight
Erthygl
Erthygl

Awgrymiadau arbennig ar gyfer cerdded bryniau a mynyddoedd 

Dysgwch am y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch, cadw eich lefelau egni yn uchel, cadw'n ddiogel a gadael yr amgylchedd fel yr oedd cyn i chi gyrraedd. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)