Skip to content

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Visitors on the bridge at Ty Mawr Wybrnant | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci. Er mwyn i bawb allu teimlo'n ddiogel wrth ymweld, gofynnwn i chi gadw'ch ci ar dennyn. Byddwch yn ymwybodol bod da byw hefyd yn pori mewn caeau cyfagos. Nid oes biniau ar y safle felly dewch yn barod i fynd â'ch baw ci adref gyda chi.

Ein system raddio pawen

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn ei gwneud yn haws i chi weld pa mor addas i gŵn fydd eich ymweliad cyn i chi a'ch cyfaill pedair coes gyrraedd. Er mwyn helpu â hyn, rydym wedi creu system raddio pawen ac wedi rhoi gradd i'r holl leoedd dan ein gofal. Mae'r wybodaeth hon ar gael yn llawlyfr aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae Tŷ Mawr Wybrnant wedi'i graddio ag un bawen.

Mae gan y lleoedd hyn bowlenni dŵr, biniau gwastraff cŵn a llwybrau cerdded sy'n addas i gŵn. Byddwch yn gallu mynd â'ch ci i rai mannau, ond nid i bobman. Os oes safle bwyd a diod, gallwch gael paned o de gyda nhw, y tu allan mae'n debyg. Darllenwch ymlaen i ddysgu ble yn union cewch fynd â'ch ci.

Ble gall fy nghi fynd yn Nhŷ Mawr Wybrnant?

Mae croeso i chi grwydro tir y ffermdy, sy’n cynnwys gardd fechan, mannau picnic a nant gyda’ch ci ar dennyn.

Bydd y ffermdy ei hun ar agor ar ddydd Sul cyntaf y mis o Ebrill i Hydref ac mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda ar dennyn ar y llawr gwaelod.

Mae'r cyfleusterau'n gyfyngedig, mae'r toiledau ar agor pan fydd y ffermdy ar agor. Nid oes biniau ar y safle felly dewch yn barod i fynd â'ch baw ci adref gyda chi.

Mae da byw yn pori yn y caeau cyfagos ac efallai y dewch ar draws merlod o’r stablau merlota cyfagos, felly cadwch eich ci ar dennyn.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.

Cadwch eich ci dan reolaeth 

Mae ein diffiniad o reolaeth agos neu effeithiol fel a ganlyn:

  • Y gallu i alw eich ci atoch mewn unrhyw sefyllfa, ar yr alwad gyntaf.
  • Gallu gweld eich ci yn glir bob amser (nid yw gwybod ei fod wedi diflannu i mewn i’r llystyfiant neu dros y bryn yn ddigon). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei gadw ar lwybr cerdded os yw’r llystyfiant o’ch cwmpas yn rhy drwchus i allu gweld eich ci.
  • Peidio â gadael iddo fynd at ymwelwyr eraill heb eu caniatâd.
  • Cael tennyn i’w ddefnyddio os byddwch yn dod ar draws da byw, bywyd gwyllt neu os gofynnir i chi ddefnyddio un.
Ffermdy’n dadfeilio â phont garreg o’i flaen yn Nhŷ Mawr, Wybrnant

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dysgwch pryd mae Tŷ Mawr Wybrnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Family on a walk with their dog at High Peak Estate, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag Eryri gyda'ch ci 

Dilynwch yn ôl troed chwedlau o amgylch Eryri. P'un a ydych am dro hamddenol neu daith gerdded fynyddig, isod mae detholiad o llefydd i flino'r pedwar cymal (a'ch rai chi!).

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’ch ci 

Os ydych chi’n dod â’ch ci i’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt, darllenwch y Cod Cŵn a dysgwch am y System Sgorio Pawennau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant 

Taith gylchol hawdd trwy dir fferm ucheldir sy’n llawn o gynefinoedd bywyd gwyllt, ac yn mynd heibio adeiladau o bwys hanesyddol yng Nghonwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Llwybr
Llwybr

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda 

Mwynhewch daith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a golygfeydd tua’r Wyddfa.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)