Skip to content

Pethau i'w gwneud yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dau ymwelydd yn y gardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, gyda llygad y dydd yn y blaendir.
Ymwelwyr yn Nhŷ Mawr Wybrnant | © National Trust Images / Arnhel de Serra

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Tŷ Mawr eto eleni. Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid i gynnig rhaglen gyffrous o ddiwrnodau agored misol - pob un gyda thema wahanol. Byddwn yn rhannu ein diweddariadau yma.

Amseroedd agor - 2024

Bydd Tŷ Mawr Wybrnant ar agor ar y dyddiau canlynol:

DiwrnodDyddiadAmser
Dydd Mawrth16 Ebrill - 5 Hydref 10am tan 4pm
Dydd Sadwrn16 Ebrill - 5 Hydref 10am tan 4pm
Dydd SulDydd Sul cyntaf o bob mis. Ebrill - Medi. Gweler y rhan diwrnodau agored misol isod am fwy o wybodaeth.10am tan 4pm

Nodwch: bydd y toiledau dim ond ar agor pan fydd y ffermdy ar agor.

I gyrraedd Tŷ Mawr ewch i Benmachno a dilyn yr arwyddion brown oddi yno, peidiwch â dilyn sat nav na dod ar hyd yr A470.

Ffermdy

Dewch i gael golwg o gwmpas y ffermdy bychan ond arwyddocol yma o’r 16eg ganrif a oedd yn fan geni’r Esgob William Morgan, a fu wrthi am 10 mlynedd yn cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg ac sydd wedi helpu i sicrhau parhad yr iaith.

Bydd aelod o staff wrth law i adrodd ychydig am ei hanes ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gweler yr amseroedd agor ar gyfer 2024 yn y tabl uchod.

Ystafell Arddangosfa

Bydd yr ystafell arddangos gerllaw ar agor bob dydd tan 1 Medi. Yma gallwch ddarllen am hanes Tŷ Mawr, gan gynnwys y cyfnod difyr pan oedd hen ffordd y porthmyn yn cael ei defnyddio.

Ymwelwyr yn edrych ar gas arddangos yn Nhŷ Mawr Wybrnant, man geni’r Esgob William Morgan yng Nghonwy, Cymru
Ymwelwyr yn edrych ar gas arddangos yn Nhŷ Mawr Wybrnant, man geni’r Esgob William Morgan yng Nghonwy, Cymru | © National Trust Images / Arnhel de Serra

Gardd

Mae’r ardd Duduraidd fechan yn Tŷ Mawr, sydd yn y broses o gael ei hadnewyddu, wedi’i dylunio i roi’r apêl synhwyraidd fwyaf drwy gydol y flwyddyn tra hefyd yn cynnwys planhigion a gyfeirir atynt gan Shakespeare a’r Beibl – sy’n ffurfio cysylltiad ychwanegol gyda hanes Tŷ Mawr a'i ddeiliaid. Mae ymdrechion yn cael eu gwneud i dyfu planhigion anarferol yn ogystal â rhai mwy cyfarwydd i ennyn diddordeb ymwelwyr, gyda chynaliadwyedd ac egwyddorion amgylcheddol wrth galon y prosiect.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am yr ardd.

Yr ardd Tuduraidd yn Tŷ Mawr Wybrnant
Yr ardd Tuduraidd yn Tŷ Mawr Wybrnant | © National Trust

Llwybrau cerdded cyfagos

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Mae’r daith hon yn eich arwain trwy hanes cymdeithasol a byd natur y cwm hwn yn ucheldir Cymru. Yn ganolog iddo mae Tŷ Mawr Wybrnant, man geni’r Esgob William Morgan, cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg. Byddwch yn cerdded trwy dir amaethyddol traddodiadol yr ucheldir, ar hyd ffyrdd coedwig a hen ffordd y porthmyn.

Cliciwch ar y ddolen am fwy o wybodaeth: Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda

Taith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a gweddillion coetir hynafol. Fe welwch olygfeydd gwych tua’r Wyddfa a Moel Siabod ar hyd y ffordd, yn ogystal ag amrywiaeth anferth o blanhigion a bywyd gwyllt.

Cliciwch ar y ddolen am fwy o wybodaeth: Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Diwrnodau agored misol

Mae dyddiau agored yn Tŷ Mawr yn cael eu cynnal ar ddydd Sul cyntaf pob mis rhwng 10am a 4pm, gyda phob un yn edrych ar thema wahanol.

4 Awst - Portreadau creadigol o William Morgan

Bydd portreadau creadigol o William Morgan gan ddisgyblion lleol, gyda help yr arlunydd Eleri Jones, yn cael eu harddangos yn Tŷ Mawr fel rhan o brosiect ‘Campweithiau mewn Ysgolion’ mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

1 Medi - Darlith gan Yr Athro Angharad Price

Y Catholigion Cymreig yn Oes William Morgan.

I archebu lle, ebostiwch tymawrwybrnant@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch 01766 510 120.

Gwilym Bowen Rhys yn perfformio yn Ty Mawr
Gwilym Bowen Rhys yn perfformio yn Tŷ Mawr adeg y digwyddiad diwrnod agored ym Mehefin | © National Trust Images / Siôn Edward Jones

Pethau sydd wedi bod...

Mai

Cafwyd taith gerdded dechrau mis Mai yng nghwmi Ioan Davies, Warden Parc Cenedlaethol Eryri mewn partneriaeth gyda Gŵyl Natur Cwm Penmachno. Cafwyd cyfle i glywed ychydig o hanes Tŷ mawr cyn mynd ymlaen efo Ioan i archwilio prydferthwch naturiol dyffryn Wybr

Mehefin

Daeth nifer o bobl ynghyd i fwynhau picnic ac adloniant gwych gan Gwilym Bowen Rhys ar brynhawn dydd Sul braf yn Tŷ Mawr. Yn ogystal â chlasuron gwerin megis 'Wrth Fynd Efo Deio i Dywyn,' cafwyd caneuon eraill gyda hanesion difyr a thrist iddynt - gan gynnwys cân wreiddiol gan Gwilym a oedd yn sôn am ei hen hen daid ag eraill a fu farw mewn ffrwydrad pwll glo yn ne Cymru.

Gorffennaf

Dangoswyd rhaglen ddogfen hynod ddifyr gan S4C o'r enw 'Dyddiau Dyn - Newid Tŷ' (1988) sydd yn cofnodi’r adfer sylweddol a fu yn Tŷ Mawr Wybrnant. Roedd hi'n wych gwahodd y brodyr Turner yn ôl i Tŷ Mawr, y tro cyntaf i'r pedwar ohonynt fod gyda'i gilydd ar y safle ers gwneud y gwaith adeiladu gwych hynny gyda'u tad nôl ym 1988.

Ffermdy’n dadfeilio â phont garreg o’i flaen yn Nhŷ Mawr, Wybrnant

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dysgwch pryd mae Tŷ Mawr Wybrnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelydd yn eistedd ar bont fwa fach, yng nghefn gwlad yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy. Mae’n edrych tuag at adeilad carreg sydd â mwg yn dod allan o’r simnai.
Erthygl
Erthygl

Hanes yr Esgob William Morgan 

Dewch i grwydro man geni’r Esgob William Morgan cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg. Mae Tŷ Mawr Wybrnant yn swatio mewn cwm cudd ar gyrion Penmachno ger Betws y Coed.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.

Yr ardd Tuduraidd yn Tŷ Mawr Wybrnant
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â'r ardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant 

Crwydrwch yr ardd Duduraidd, gyda nifer o blanhigion gwahanol i ddarparu bwyd, meddyginiaethau a pheraroglau i’r tŷ.