Arfordira, Abereiddi i Abermawr

Menyw yn neidio i’r môr gyda grŵp arfordira

Arfordira yw’r ffordd orau o weld y môr a mwynhau’r awyr agored, wrth gael hwyl yn dringo creigiau, neidio clogwyni a nofio.

Mae bwrw i’r dwfn yng Ngogledd Sir Benfro yn hawdd. Dyma bencadlys arfordira ac mae yma gyfoeth o draethellau bach, ogofau môr a chlogwyni sy’n ddelfrydol ar gyfer anturio...y cyfan gyda help arbenigwr profiadol wrth gwrs.

Mae’n antur gall y teulu cyfan ei mwynhau am fod y teithiau’n cael eu teilwra yn ôl eich gofynion chi, naill ai’n cynnig chwistrelliad egnïol o adrenalin neu’n rhoi cyfle i ymlacio a rhyfeddu.

Gwnewch sblash

Ar hyd arfordir Abereiddi ac Abermawr, a Phen Strwmbwl ry’n ni’n gweithio’n agos gyda’r bobl hyfryd yn Preseli Venture. Maen nhw’n un o nifer o gwmniau gweithgareddau awyr agored lleol sy’n mynd â grwpiau allan i fwynhau amgylchedd rhyfeddol a gwerthfawr y môr.

Mae eu Teithiau Darganfod Bywyd Gwyllt Arfordirol i’r teulu yn ardderchog ar gyfer dysgu mwy am yr ardal, gwylio bywyd gwyllt a gwneud tipyn o sblash. Mae tywysydd gweithgareddau sydd wedi ei hyfforddi yn arwain y teithiau, gyda chymorth un o geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Dewis darparwyr lleol

Am y profiad arfordira gorau, ewch gyda darparwyr gweithgareddau awyr agored lleol.

Fe aiff eich tywysydd â chi i’r lleoliadau gorau a’r safleoedd mwya’ diogel i neidio o glogwyni. Fe ddylsen nhw fod yn darparu yr offer cywir, yn cynnwys offer achub a diogelwch, wetsiwt llawn, helmed ac offer hynofedd.

Edrychwch am ddarparwyr sy’n aelod o Siartr Awyr Agored Sir Benfro. Mae’n arwydd bod ganddyn nhw y wybodaeth gywir am ein amgylchedd arfordirol gwerthfawr, ac y gallan nhw weithio yma gyda gofal a pharch.

Ydych chi’n ddarparwr?

Ydych chi’n ddarparwr gweithgareddau arfordira wedi eich hyfforddi, ac yn ymweld â’r ardal gyda grŵp? A wnewch chi gysylltu â grŵp Siartr Awyr Agored Sir Benfro ar 01646 405693 neu 07977 939325 i wybod mwy am y Concordat Arfordira – un cytundeb ar gyfer mynediad i safleoedd arfordira yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro.