Taith arfordirol Porth-gain i Abereiddi

Llwybr cerdded

Dewch i fwynhau rhai o olygfeydd arfordirol gorau Sir Benfro wrth archwilio ei orffennol diwydiannol. Roedd porthladd bychan Porth-gain yn arfer allforio cerrig hewlydd ar hyd a lled y DU, ac ar un adeg roedd Sinc enwog Abereiddi (y ‘Blue Lagoon’) yn hen chwarel lechi. Mae Ynys Barri hefyd yn gartref i amrywiaeth arbennig o fywyd gwyllt.

Y machlud o’r Morlyn Glas

Map

Porthgain to Abereiddi map

Dechrau:

Porth-gain, cyf grid: SM816325

1

Cerddwch ar hyd ochr deheuol Harbwr Porth-gain islaw’r hoprannau bric. I gyrraedd llwybr yr arfordir, dringwch y stepiau wrth adeilad gwyn. Treuliwch amser yn archwilio hen waith y chwarel gwenithfaen.

Darllen mwy

2

Wrth droad sydyn tua’r chwith yn y llwybr ar gornel cae, daw’r tŵr uwchben Abereiddi i’r golwg. Ewch ymlaen ar lwybr yr arfordir ar hyd darn o glogwyni dramatig ac uchel iawn.

Darllen mwy

3

Mae stepiau o’r fan hon yn arwain i lawr i draeth bychan Traeth Llyfn. Yn ddirgel ac anghysbell, mae’r penllanw uchaf yn cuddio’r traeth yn llwyr. Mae cerrynt cryf yma hefyd felly nid yw’n lle da i fynd i nofio, ond cewch wlychu’ch traed a chodi cestyll tywod.

Darllen mwy

4

Mae’r llwybr yn mynd ymlaen dros laswelltir agored at Abereiddi. Dylech fod yn hynod o ofalus wrth i chi agosáu at y Sinc (‘Blue Lagoon’). Mae’r golygfeydd yn odidog ond mae’r clogwyn yn disgyn yn syth ac yn serth, ac mae’r graig yn frau. Mae’r Sinc yn lle gwych i blymio ac arfordiro. Mae’r llwybr yn dilyn y clogwyni cyn igam ogamu i lawr tuag at draeth Abereiddi. Daliwch fws Gwennol Strwmbwl yn ôl i Borth-gain, Tŷ Ddewi neu Abergwaun, neu daliwch i gerdded i mewn i’r tir am gylchdaith yn ôl i’ch man cychwyn.

5

Cerddwch tuag at y maes parcio a’r toiledau. Dilynwch saethau’r llwybr melyn i fyny llethr byr ac ymuno gyda’r llwybr gwair llydan sy’n arwain tua’r tir. Oddi yma cewch olygfeydd hyfryd i fyny’r cwm tuag at Lanrhian; naddwyd hwn gan ddŵr tawdd rhewlifol yn ystod yr Oes Iâ diwethaf. Mae’n parhau am ddwy filltir (3.2km) allan i’r môr, o dan wyneb y don.

6

Ewch dros stigill, torrwch ar draws gornel cae ac ewch dros stigill arall wrth bentwr o greigiau. Dilynwch drac llydan tua’r dwyrain tuag at fferm Ynys Barri.

7

Dilynwch y trac hwn i lawr i’r heol a chroeswch i’r ochr arall, gan ddringo cwpwl o stepiau llechen i mewn i gae.

8

Cerddwch yn syth ar draws y cae ac ewch dros stigill ac ar hyd gwrych at giât fochyn. Dilynwch y llwybr hwn yn ôl i Borth-gain.

Diwedd:

Porth-gain, cyf grid: SM816325

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith arfordirol Porth-gain i Abereiddi

Tirwedd

Cau

Cylchdaith 4 milltir (6.4km) neu 2 filltir (3.2km) o Borth-gain i Abereiddi. Llwybrau gwastad ar wair yn bennaf ar ben clogwyni. Rhai rhiwiau ac ambell i gwymp serth (codi i uchder o 985 troedfedd (300m), stepiau, sticillau, a giatiau mochyn mewn mannau. Byddwch yn ofalus wrth ymylon y clogwyni yn enwedig lle maen nhw’n pwyso dros y dibyn.

Taith arfordirol Porth-gain i Abereiddi

Cysylltwch â ni

Cau
Taith arfordirol Porth-gain i Abereiddi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Porthgain, Pembrokeshire, SA62
Ar y ffordd

Trowch oddi ar yr A487 yng Nghroes Goch, gan ddilyn arwyddion am Lanrhian.

Ar droed

Ar Lwybr Arfordir Sir Benfro rhwng Tyddewi ac Abergwaun

Ar fws

Bws Gwennol y Strwmbwl i Abereiddi a Phorth-gain o Dŷ Ddewi ac Abergwaun (ger yr orsaf) yn yr haf a gwasanaeth llai rheolaidd yn y gaeaf.

Ar feic

Mae’r Llwybr Celtaidd, gweler Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, yn dilyn heolydd tawel 0.5 milltir (0.8km) i ffwrdd o’r arfordir.

Taith arfordirol Porth-gain i Abereiddi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio a thoiledau yn Harbwr Porth-gain