Creu dolydd yn Eryri

Flower rich grassland at Mosshill a coronation meadow in Conwy

Gall crwydro trwy ddôl flodeuog ar ddiwrnod braf o haf fod yn wledd i’r synhwyrau. Ond mae'n syfrdanol meddwl bod 97% o ddolydd wedi diflannu ers yr 1930au. Mae ein ceidwaid yn gweithio’n galed i feithrin rhagor o laswelltiroedd sy’n gyforiog o flodau yn Eryri er budd pob math o fywyd gwyllt, o löynnod byw i adar prin.

Ers 2011, rydym wedi creu neu adfer bron ddwsin o ddolydd ac rydym yn cydweithio â ffermwyr lleol, yr RSPB a Plantlife Cymru i sicrhau cynnydd mawr dros y blynyddoedd nesaf.

Cychwyn â’r hadau

Er mwyn helpu i warchod cymeriad ein dolydd a sicrhau bod y planhigion yn rhai cynhenid, mae'n bwysig defnyddio hadau lleol amrywiol.

Fel rhan o brosiect Plantlife, Caeau’r Coroni, mae un o’n dolydd ger Penmachno wedi’i chydnabod yn ddôl aeddfed a all gyfrannu hadau i helpu i sefydlu dolydd newydd.

Mae’r ddôl hon yn gyforiog o flodau gwylltion yn cynnwys tamaid y cythraul, sy’n fwyd i’r glöyn byw prin, britheg y gors.  Bu ein ceidwaid yn casglu hadau oddi yma ac yn eu gwasgaru mewn caeau yn ardal Beddgelert a Nant Ffrancon.

Gwledd i adar prin

Mae Nant Ffrancon yn un o’r ychydig ardaloedd ym Mhrydain sy’n gadarnle i aderyn prin o’r enw llinos y mynydd. Mae’r adar bychan brown hyn yn rhan o deulu’r pincod. Maent yn magu ar diroedd uchel ond yn gwledda mewn dolydd. Ymhlith eu hoff fwydydd mae hadau dant y llew, suran y cŵn. ysgall a pheradyl yr hydref.

Rydym wedi bod yn cydweithio â’n tenantiaid a’r RSPB i gyflwyno rhagor o ddolydd i’r cwm hwn. Mae cyfoeth o hoff fwydydd llinos y mynydd yn y dolydd hyn, sy’n help i sicrhau bod ganddynt ddigon o fwyd i’w cynnal trwy brysurdeb y tymor magu.

Meithrin dolydd

Mae angen rheoli dolydd yn ofalus, yn cynnwys digroeni, lladd gwair a phori dros y gaeaf cyn ac ar ôl hau hadau er mwyn eu helpu i egino a thyfu.

Mae angen plannu hadau fwy nag unwaith ar rai safleoedd ond mae dolydd, wrth natur, yn gynefinoedd sy’n datblygu wrth eu rheoli am flynyddoedd.

Fesul tipyn bach

Yn ogystal â chreu dolydd, rydym wedi bod yn brysur yn plannu blodau gwylltion o gwmpas ein swyddfeydd a'n bythynnod gwyliau. Mae’r ynysoedd bach hyn o flodau gwylltion yn help i bontio rhwng dolydd.

Gallwch chithau helpu trwy droi’ch gardd yn hafan o flodau gwylltion ar gyfer glöynnod byw, gwenyn ac adar.