Cynllun trydan dŵr afon Bodesi

Afon Bodesi with Tryfan in the distance

Credwn yn gryf bod defnyddio ynni adnewyddadwy yn gam hanfodol ymlaen at fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, sef un o’r bygythiadau mwyaf i ddynoliaeth a'r amgylchedd naturiol yr ydym yn dibynnu arno.

A ninnau’n elusen gadwraeth, rydym yn ymroi i ddod â’n dibyniaeth ar danwyddau ffosil i ben, ac i ddefnyddio’r dechnoleg adnewyddadwy briodol mewn ffordd gyfrifol.   

Fel rhan o’n rhaglen fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, rydym wedi bod yn ystyried cynlluniau trydan dŵr yn Nyffryn Ogwen a Nant Ffrancon, yn Eryri.

Yn dilyn arolygon ecolegol annibynnol gan arbenigwyr sydd wedi mynd ati’n ofalus i asesu’r cynefinoedd a’r gwaith sensitif y mae angen ei wneud fel y gellir defnyddio’r adnodd adnewyddadwy mewn ffordd amgylcheddol-gyfrifol, ein bwriad yw sefydlu cynllun trydan dŵr bach, hyd at 100kW ar afon Bodesi.

Mae’r prosiect yn cynnwys cored fechan i ddal peth o’r dŵr sy’n llifo yn yr afon a phiblinell i gludo’r dŵr a dynnwyd i lawr i bwerdy a fydd yn cynnwys tyrbin, a generadur a seilwaith trydan cysylltiedig.

Cyn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio a thrwydded tynnu dŵr, byddwn yn ymgynghori â’n tenantiaid, y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb yn y prosiect yng Nghanolfan Gymunedol Capel Curig ar 13 Mehefin, 10am – 6pm.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cynllun trydan dŵr, mae croeso i chi ddod i’r diwrnod galw-heibio yng Nghanolfan Gymunedol Capel Curig neu ebostio hydroseryri@nationaltrust.org.uk.