Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Llwybr cerdded

Wrth ddilyn y daith hon fe ddowch i ddeall pam yr oedd Beddgelert mor boblogaidd gyda theithwyr cynnar fel Thomas Pennant ac arlunwyr fel JMW Turner.

Cerddwyr yn dilyn y llwybr at fedd Gelert y ci

Map

Map route for Gelert's grave walk

Dechrau:

Pont droed dros yr Afon Glaslyn, i’r de o ganol y pentef. Cyfeirnod grid: SH595485

1

Trowch i’r dde cyn y bont droed dros yr Afon Glaslyn a dilynwch y llwybr penodol, amlwg. Mae Eglyws Santes Fair ar eich llaw dde

Darllen mwy

2

Dilynwch y llwybr ar hyd yr Afon Glaslyn a throwch i’r dde ar hyd y llwybr. Mae’r clawdd sy’n dilyn ymyl y llwybr yn un o’r terfynau cynharaf yn yr ardal hon, Mae’n nodwedd amlwg yn y dirwedd ac mae’n dweud rhywfaint wrthym am y sgiliau traddodiadol a’r dulliau rheoli tir oedd yn cael eu defnyddio ganrifoedd yn ôl. Heddiw mae’n gynefin pwysig i fywyd gwyllt.

3

Trowch i’r chwith ar hyd y llwybr a chroeswch y cae. Byddwch wedyn yn cyrraedd y gofeb garreg ar fedd Gelert y ci.

Darllen mwy

4

Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr ac at Feudy Buarth Gwyn. Mae ‘na gerflun efydd o Gelert y ci yn yr adfail. Bydd y llwybr wedyn yn eich arwain nôl at lan yr afon. Cadwch lygad ar agor am fronwen y dŵr, aderyn bach du a gwyn sy’n plymio i’r afon i hel bwyd. Weithiau fe welwch grehyrod amyneddgar llwyd a gwyn, yn sefyll fel pysgotwyr llonydd. Croeswch is-afon fechan dros bont droed ac fe welwch ynys fach goediog, o’r enw Ynys Dol-leian, yn yr Afon Glaslyn

5

Mae’r enw ‘Ynys Dol-leian’ yn awgrymu bod cymuned Gristnogol wedi bodoli ym Meddgelert ar un adeg. Mae’r afon Glaslyn yn afon bwysig gan fod eogiaid yn silio neu’n bwrw grawn ynddi. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y giât y byddwch chi’n mynd drwyddi yn y fan hon. Ewch ar hyd glan yr afon hyd nes y byddwch chi’n cyrraedd pont droed dros yr afon Glaslyn.

Darllen mwy

6

Croeswch y bont droed dros yr afon. Roedd hen bont rheilffordd yn arfer croesi’r afon fan hyn, ond cafodd ei chau yn y 1990au. Rhai cannoedd o fetrau i lawr yr afon o’r fan hon mae ceunant dramatig Aberglaslyn. Dilynwch y llwybr wrth iddo droi nôl arno’i hun a dilyn glan yr afon ar yr ochr draw. Yn uchel uwch eich pennau mae Craig y Llan; roedd hwn dan drwch o lwyni ymledol Rhododendron ponticum tan ychydig o flynyddoedd yn ôl.

7

Dilynwch yr afon nôl at Feddgelert ac fe ddowch at giât arall wedi ei gosod mewn wal. Mae’r giât hon wedi ei gwneud o bren lleol. Mae’r llun o drên stêm sydd arni, a hwnnw wedi ei weithio mewn copor, yn adlewyrchu hanes mwyngloddio copor yn yr ardal a’r cysylltiad gyda Rheilffordd yr Ucheldir.

8

Rydych chi nawr yn agos at ddiwedd y daith. Byddwch yn pasio drwy’r giât olaf, sydd unwaith eto wedi ei gwneud o bren lleol. Mae’r giât yn adlewyrchu’r cerfiadau sydd i’w gweld y tu mewn i’r eglwys leol. Wrth i chi ddod nôl mewn i’r pentref fe fyddwch yn pasio lle picnic yng Nghae Gel. Crëwyd hwn i goffáu Alfred Bestall a ddarluniodd gartŵns enwog Rupert the Bear. Roedd yn byw mewn bwthyn gerllaw’r safle picnic.

Diwedd:

Pont droed dros yr Afon Glaslyn, i’r de o ganol y pentef. Cyfeirnod grid: SH595485

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Tirwedd

Cau

Mae llwybr eglur yn dilyn glan yr afon at fedd Gelert. Mae’r llwybr yn addas i bawb, yn cynnwys coetsys bach a chadeiriau olwyn. Mae croeso i gŵn ond cadwch nhw ar dennyn os gwelwch yn dda.

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Craflwyn, Beddgelert, Gwynedd, LL55
Ar drên

Gyda thrên : Gorsaf drên yn Rhyd Ddu 4 milltir (6.5km), Betws y Coed 17 milltir (27km) a Bangor 20 milltir (32km)

Ar y ffordd
Gyda char:
 
O Fetws y Coed; Dilynwch yr A5 tuag at Gapel Curig. Yng Nghapel Curig trowch i’r chwith i’r A4086 (arwydd Beddgelert) a dilynwch y ffordd hon. Yn ymyl Gwesty Pen-y-Gwryd mae’r ffordd yn gwyro i’r chwith at yr A498. Daliwch i fynd ar y ffordd hon, drwy Nant Gwynant ac i mewn i bentref Beddgelert.

O Flaenau Ffestiniog; Dilynwch yr arwyddion i Benrhyndeudraeth. Ym Mhenrhyndeudraeth trowch i’r dde i’r A4086 (arwydd Beddgelert). Ar y gyffordd siâp T, trowch i’r dde i’r A498. Bydd y ffordd hon yn mynd â chi i Feddgelert.
Ar fws

Gyda bws: Gwasanaeth bws Sherpa yr Wyddfa (edrychwch ar amslerlen Cyngor Sir Gwynedd). Gwasanaeth bws rheolaidd i Feddgelert (edrychwch ar wefan Traveline Cymru)

Ar feic

Gyda beic: Mae llwybr beics rhif 8 yn yr ardal ond nid yw’n mynd yn uniongyrchol i Graflwyn a Beddgelert felly dilynwch y ffyrdd lle bo rhaid (maen nhw’n brysur ar brydiau)

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Meysydd parcio – maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn, Aberglaslyn yn Nanmor.
  • Tai bach – mewn meysydd marcio yng Nghraflwyn, Nanmor ac yn ymyl Llwybr Watcyn.
  • Mae Eryri’n croesawu cŵn, yn gyffredinol, ond cadwch nhw dan reolaeth os gwelwch yn dda, yn enwedig pan fydd anifeiliaid fferm o gwmpas.
  • Canolfan Ymwelwyr – stepiau at y drws, ramp ar gael. Mae’n hawdd symud o gwmpas y llawr isaf. Mynediad i’r capel ar hyd llwybr serth gyda graean rhydd. Tair cadair olwyn ar gael – rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Craflwyn – mannau parcio sy’n hawdd eu cyrraedd a golygfeydd braf i mewn i’r goedwig o’r maes parcio.
  • Tŷ bach hawdd mynd iddo ym maes parcio Craflwyn.