Adar Marloes

Man birdwatching at Marloes Mere

Mae’n rhaid gwylio adar ym Marloes; mae adar môr yn olygfa gyfarwydd ar hyd yr arfordir, ac ar gors Marloes fe welwch ddigonedd o adar dŵr a rhydwyr. Felly cofiwch eich binocwlars a mentrwch allan i wylio’n cyfeillion pluog – cewch ddewis llecyn ar ben clogwyn neu swatio yn un o’r cuddfannau adar.

Adar arfordir Marloes

Cigfran
Yn fawr gyda chynffon siâp diemwnt, mae’r gigfran yn nythu’n gynnar. Gwrandewch am ei sŵn ‘croncio’ dwfn yn ystod eich ymweliad.

Brân goesgoch
Brân arall,gyda choesau a phig coch. Mae tua 60 pâr yn nythu ar hyd arfordir Sir Benfro. 

Hebog tramor
Yn dadlau’n aml dros ofod yn yr awyr gyda’r gigfran, yr hebog tramor yw brenin arall clogwyni Sir Benfro.

Cudyll coch
Tra bod yr hebog tramor yn hela prae sy’n hedfan, mae’r cudyll coch yn hofran ac yn chwilio am chwilod a llygod pengrwn ar y ddaear islaw.

Hugan
Mae tua 39,000 pâr o huganod yn nythu ar ynys Gwales. Gallwch eu gwylio’n plymio am fecryll oddi ar y lan.

Telor Dartford

Mae’r telor Dartford yn ychwanegiad newydd cyffrous i adar Sir Benfro ac efallai y byddwch chi’n ddigon ffodus i’w weld yn yr eithin a’r grug trwchus yn y Parc Ceirw.

Palod
Gyda’u plu du a gwyn a’u pigau llachar, mae’r palod yn adar trawiadol. Ac mae’r adar môr hyn yn hoff iawn o Sir Benfro hefyd, gydag oddeutu 6,000 pâr o balod yn bridio ar Ynys Sgomer. Er mwyn cael cip ar y palod, bydd angen i chi fynd ar gwch i Ynys Sgomer rhwng mis Ebrill a diwedd mis Gorffennaf.

Adar Cors Marloes

Boda’r gwerni
Fe all yr aderyn ysglyfaethus trawiadol hwn droi lan ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ond ry’ch chi’n fwy tebygol o’i weld yn ystod tymor mudo’r gwanwyn a’r hydref. Efallai y bydd dau neu dri’n bresennol ac yn hela uwchben y Gors am adar ac amffibiaid.

Corhwyaden
Mae’r gorhwyaden, ein hwyaden leiaf, yn cuddio yn y tyfiant gwlyptir trwchus – gall hebog tramor neu foda’r gwerni eu dychryn a’u gyrru allan o’u lloches.

Gïach cyffredin
Mae’r gïach yn bwydo ar ymylon y gors ac fe all fod yn anodd ei weld. Mae tywydd oer yn eu gorfodi i fwydo ar dir agored ac os daw rhywun ar eu traws, maen nhw’n hedfan yn igam-ogam ac yn galw gyda sŵn ‘cetsh’ swnllyd.

Clochdar y cerrig
Mae’r clochdar y cerrig yma drwy’r flwyddyn, ac fel y telor Dartford, mae gaeafu oer yn gallu bod yn anodd iddyn nhw. Gwrandewch amdanyn nhw’n galw o lwyni eithin gyda sŵn sy’n debyg i ddwy garreg yn taro yn erbyn ei gilydd.

Llwydfron
Mae’r llwydfron yn gyffredin yn y gwanwyn a’r haf.  Gwyliwch wrth iddyn nhw daflu eu hunain lan i’r awyr a dechrau canu wrth hedfan. Yn y gaeaf maen nhw’n gadael am ardal is-Sahara yn Affrica.

Video

Marloes Mere

Marloes Mere is a fantastic spot for wildlife watching, with bird hides dotted around the wetland to help you get closer to nature. Local birdwatcher Dave Astins, who's a real regular here, shares why it's a haven for creatures great and small.