Taith gerdded pentir Rhosili

Llwybr cerdded

Wrth gerdded ar hyd y pentir mae golygfeydd godidog ar draws Bae Rhosili ac i Ben Pyrod, cyn troi nôl drwy'r Vile, lle mae gweddillion tirwedd hynafol.

Golygfa o Ben Pyrod, Gŵyr

Map

Map route for Rhossili headland walk

Dechrau:

Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS414881

1

Gyda’ch cefn at yr arhosfan bws, trowch i’r dde a cherdded ar hyd y ffordd gan fynd yn eich blaen rhwng y maes parcio a Gwesty’r Worms Head. Mae siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ychydig yn bellach lawr ar y chwith.

Darllen mwy

2

Wrth edrych i’r dde fe welwch chi draeth Rhosili sydd yn dair milltir o hyd. Bu’r llanw nerthol a symudiadau’r tywod yn gyfrifol am sawl llongddrylliad. Gallwch weld gweddillion yr Helvetia hyd heddiw ar draeth Rhosili, pan fydd y llanw isel.

3

Daliwch i ddilyn y llwybr drwy’r gât sydd ar y llwybr gwastad.

4

Ar ochr dde’r llwybr mae cyfres o dwmpathau. Dyma olion caer o Oes yr Haearn. Mae golygfeydd godidog o’r fan hon ac felly gallai trigolion y gaer weld eu gelynion am filltiroedd i bob cyfeiriad.

5

Wrth i chi barhau i gerdded ar hyd y trac fe welwch gaeau a chloddiau ar eich llaw chwith. Roedd rhain yn rhan o system o gaeau agored, cul, o’r Canol Oesoedd. Y Normaniaid gyflwynodd y system hon o ffermio yn y 12fed ganrif.

6

Pan fydd y llwybr gwastad yn troi’n sydyn i’r chwith, cerddwch yn syth ymlaen gan ddilyn y llwybr llydan drwy’r gwair at adeilad gwylwyr y glannau. Yma cewch olygfa wych o Ben Pyrod. Codwyd adeilad gwylwyr y glannau yn Oes Fictoria a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yma heddiw.

Darllen mwy

7

O’r man gwylio, trowch i’r chwith ar hyd pen y clogwyni i ymuno â’r llwybr sy’n rhedeg wrth ochr wal gerrig. Mae’r llwybr yn mynd lawr llethr byr at gât mochyn. Ar y chwith i chi, ochr draw i’r wal, mae ardal sy’n cael ei hadnabod fel y Vile.

Darllen mwy

8

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr gan ddilyn y wal. Ar ôl ychydig o funudau bydd y llwybr yn disgyn yn eithaf serth, ac yna dilynwch y wal wrth iddo droi’n sydyn i’r chwith. Dilynwch y llwybr sydd ag ôl traul arno, gan ddringo’n raddol. Byddwch yn ofalus o’r cerrig sy’n aml yn llithrig. Gwrandewch am gân y bras melyn ar y rhan hon o’r llwybr. Maen nhw’n aml i’w gweld ar frigau uchaf llwyni’r ddraenen ddu, yn edrych yn hardd iawn yn eu plu melyn ac yn reit debyg i ganeri.

9

Cadwch at y chwith a bydd y llwybr yn dod â chi yn y pen draw at ysgol fetel a grisiau pren sy’n codi dros wal. Croeswch dros y wal a dilyn y llwybr wrth iddo fynd nôl i mewn i’r tir at Middleton. Cyn i chi gyrraedd Middleton trowch ar eich union i’r chwith pan gyrhaeddwch y fforch yn y llwybr a cherdded nôl drwy’r Vile i bentref Rhosili, ac at ddiwedd y daith.

Diwedd:

Pentref Rhosili, cyfeirnod grid: SS414881

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded pentir Rhosili

Tirwedd

Cau

Llwybr sy’n disgyn yn raddol ar y dechrau ac yn codi eto ar y ffordd nôl. Ar y cyfan mae o fewn cyrraedd pawb, er bod rhai rhannau o’r llwybr yn anwastad felly gwell fyddai gwisgo sgidiau cerdded. Caniateir cŵn, cyn belled â’u bod yn cael eu cadw dan reolaeth. Mae ceffylau a gwartheg yma drwy gydol y flwyddyn.

Taith gerdded pentir Rhosili

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded pentir Rhosili

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
National Trust Shop, Rhossili, grid ref: SS414881
Ar drên

Dewch i ffwrdd yn Abertawe a dal bws i'r orsaf fysiau. 

Ar y ffordd

O Abertawe (C42) dilynwch y A483 i ddinas Abertawe, ac yna ar hyd yr A4067. Yn Black Pill, trowch i'r B4436. Ym Mhennard trowch i'r dde a pharhau ar y B4436, cyn troi i'r chwith i'r A4118. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

O Abertawe (C47) dilynwch yr A483 ac yna yr A484, gan droi i'r chwith i Dregŵyr. Wrth y goleuadau traffig ewch ar y B4295 i Lanrhidian. Yna ewch ar y B4271 dilyn yr arwyddion i Reynoldston. Ewch yn eich blaen at yr A4118 a throi i'r dde. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

Ar droed

Mae Rhosili wedi ei lleoli ar Lwybr Arfordir Cymru ac ar ben draw Llwybr Gŵyr. 

Ar fws

Mae gwasanaethau rheolaidd yn cysylltu Abertawe â Rhosili. (Dydd Llun-Sadwrn, Dydd Sul (gwasanaeth yn yr haf yn unig). Gwasanaeth 118/119 (NAT) a 114 (First Cymru ar Ddydd Sul). Mae gwasanaethau ychwanegol yn cysylltu rhannau tawelach o benrhyn Gŵyr gyda'r 118 a'r 116 (gwasanaeth Abertawe-Gogledd Gŵyr). 

Ar feic

Dilynwch Lwybr Beicio Cenedlaethol 04 o Abertawe neu Dregŵyr i Gilâ Uchaf. Yna newidiwch i'r A4118 i Scurlage, ac yna ymuno â'r B4247 i Rosili. Nodwch fod ffyrdd Gŵyr yn gallu bod yn brysur iawn ac nad ydyn nhw'n addas i seiclo gyda'r teulu.

Taith gerdded pentir Rhosili

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau - rhwng y maes parcio a’r ganolfan ymwelwyr