Llwybr Stad Dolmelynllyn

Llwybr cerdded

Cerddwch ar hyd ddyfroedd byrlymus y Rhaeadr Ddu, sydd wedi ysbrydoli cenedlaethau o artistiaid ac awduron, a mentrwch ymhellach i weld olion rhyfeddol mwyngloddfa aur Cefn Coch.

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri

Map

Map route for Dolmelynllyn Estate walk

Dechrau:

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid : SH 727243

1

Croeswch y ffordd o’r maes parcio tuag at y neuadd bentref haearn-tonnog sydd wedi cael ei hadnewyddu’n ddiweddar.

2

Dilynwch y ffordd darmac ar hyd yr Afon Gamlan, hyd at y fan lle mae’r afon yn cwrdd â llwybr troed gydag wyneb carreg. Mae arwydd yn y fan hon yn eich cyfeirio at bont bren. Wrth i chi ddilyn y llwybr hwn chwiliwch am graig gydag arysgrif Lladin arno gan y bardd Thomas Grey.

Darllen mwy

3

Croeswch y bont ac ewch tua’r dde at y Rhadaer Ddu. Mae dwy raeadr yma, ac mae’r ddwy yn ysgubol ym mhob tymor.

Darllen mwy

4

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr gan ddilyn yr arwyddion, ac ewch drwy giât fochyn. Ychydig ymhellach ymlaen dilynwch y llwybr ar eich ochr dde a chroeswch bont bren. Daliwch i fynd ar hyd y llwybr gan gadw at y dde, i fyny ar hyd ffordd darmac a thrwy giât mewn i goedwig Cyfoeth Naturiol Cymru.

5

Ar ôl rhyw 110 llath (100m) trowch i’r chwith drwy blanhigfa gonwydd. Dilynwch yr arwyddion dros bont droed dderw ac i’r tir mynydd agored. O’r fan hon bydd yr arwyddion yn eich tywys heibio’r hen fwyngloddfa aur o’r 19eg ganrif. Cadwch lygad ar agor am y melinau pwnio mwy diweddar, y barics a’r cwt powdwr. Bydd y llwybr yn eich tywys i lawr at adfail bwthyn Berthlwyd.

Darllen mwy

6

Cerddwch i lawr yr allt ar hyd y ffordd darmac, cyn belled â’r tŷ carreg ar yr ochr chwith. Dilynwch y llwybr i’r dde a chroeswch gamfa camu-drosodd i mewn i’r goedwig.

7

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr hwn hyd nes i chi gyrraedd cyffordd. Cymerwch yr ail lwybr i’r dde a dilynwch yr arwyddion llwybr drwy’r goedwig. Bydd y llwybr hwn yn dod â chi at Ganolfan Waith yr Ymddiriedolaeth ym Meirionnydd.

8

Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd darmac i Westy Tyn-y-Groes. Croeswch y briffordd brysur a dilynwch y llwybr gyferbyn, tuag at yr Afon Mawddach a phont Tyn-y-Groes.

9

Ewch i’r chwith ar hyd y ffordd darmac yn ôl i’r briffordd. Croeswch at y palmant a throwch i’r dde, yn ôl at y pentref a’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid : SH 727243

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Stad Dolmelynllyn

Tirwedd

Cau

Coetir, llwybrau glaswellt, rhywfaint o darmac. Gall fod yn fwdlyd. Serth mewn mannau. Giatiau mochyn, camfeydd camu-drosodd a dringo-ysgol. Croeso i gŵn sydd dan reolaeth ofalus yn y goedwig ac ar dennyn bob amser ar dir fferm. Cliriwch faw eich cŵn os gwelwch yn dda.

Llwybr Stad Dolmelynllyn

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Stad Dolmelynllyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Ganllwyd, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf drên yn Abermaw, 10 milltir (16 km), ewch i wefan Traveline-Cymru i gael manylion

Ar y ffordd

A470 i Ganllwyd, maes parcio ceir yn y pentef. Cod post LL40 2TF

Ar fws

Bws yn aros yn Ganllwyd, llwybrau bws rhwng Dolgellau a Blaenau Ffestiniog, ewch i wefan Traveline-Cymru i gael manylion

Ar feic

Llwybr NCN Rhid 82 yn pasio gerllaw, ewch i wefan Sustrans i gael manylion

Llwybr Stad Dolmelynllyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio ym mhentef Ganllwyd
  • Tai bach yn y maes parcio
  • Meinciau picnic yn y coetir o dan y maes parcio
  • Llwybrau serth ac anwastad mewn mannau