Taith arfordirol Penmaen Dewi

Llwybr cerdded

Dewch i archwilio pentir arfordirol mwyaf trawiadol Sir Benfro ychydig o filltiroedd yn unig o ddinas leiaf Cymru, Tŷ Ddewi.

Galwch heibio’r siambr gladdu Neolithig sy’n 4,000 o flynyddoedd oed

Edrychwch draw dros forlun llawn ynysoedd bychain o bentir creigiog, gwyllt sy’n llawn olion cynhanesyddol a chasgliad rhyfeddol o fywyd gwyllt ar y gylchdaith arfordirol ac arw hon.

Yr olygfa o Garn Llidi

Map

Map route for St David's Head coastal walk

Dechrau:

Maes parcio traeth Porth Mawr, cyf grid: SM734272

1

O faes parcio Porth Mawr, ewch drwy fwlch yn y clawdd ar ôl mynd heibio Capel Sant Padrig. Dringwch lethr tywodlyd i gyrraedd llwybr y clogwyn. Ar ôl tua ½ milltir (0.8km) fe gyrhaeddwch giât fochyn ac arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol arni. Daliwch i fynd at gopa’r bryn.

2

O’r fan hon, mae Coetan Arthur i’w weld yn erbyn yr awyr. Crëwyd Penmaen Dewi o graig folcanig hen iawn; mae rhan ohoni’n dyddio’n ôl bron i 500 miliwn o flynyddoedd. Cynrychiolir y ddaeareg hon orau gan Garn Llidi, y brigiad garw uwchben, ac yn ynysoedd creigiog Ynys Dewi a’r Bishops and Clerks rai milltiroedd allan i’r môr. Mae ein prif lwybr yn dilyn yr arfordir, yn disgyn i’r cwm o’ch blaen ar hyd cyfres o stepiau llydan nes cyrraedd ffynnon uwchben bae bychan Porth Melgan. Mae dewis o lwybr arall yn anelu i fyny’r rhiw yn raddol o gylch cefn Carn Llidi gyda golygfeydd braf tua’r dwyrain, neu fe all y rhai mwy anturus sgramblo i gopa’r bryn hwn.

3

Croeswch y nant ger pont a throi i’r dde neu tua’r gogledd ddwyrain i gerdded i fyny’r cwm hwn. Fe all yr ardal hon fod yn llithrig ac yn fwdlyd yn y gaeaf.

4

Ar eich llaw dde mae ardal gorsiog gyda thwmpathau o laswellt y gweunydd sy’n wyrdd yn yr haf ac yn lliw arian-frown yn y gaeaf. Yn uwch i fyny, ar lethrau Carn Llidi, gallwch weld patrymau caeau hynafol. Chwiliwch am adar fel clochdar y cerrig, corhedydd y waun ac ehedydd yn y gwelyau cyrs a helyg. Mae’r telor Dartford prin hefyd wedi cael ei weld yn y blynyddoedd diwethaf.

5

Ar y pwynt uchaf fan hyn mae copa Pen Beri ac ehangder Bae Ceredigion yn ymddangos yn y pellter. Dau bentir i ffwrdd, tua’r gogledd, mae goleudy Pen Strwmbwl gyda chopa Garn Fawr uwchben. Ewch i lawr i ailymuno â llwybr yr arfordir a throwch i’r chwith tuag at Benmaen Dewi.

Darllen mwy

6

Ar y llwyfandir gwelir creiglun agored rhyfeddol. Adlewyrchir meini dyfod danheddog ar y tir gan broffil garw Ynys Dewi allan yn y môr. I’r gogledd o Ynys Dewi mae’r Bishops and Clerks, ynysoedd bychain; mae un yn gartref i oleudy mawr. Oddi ar y lan, efallai y gwelwch chi lamhidyddion neu ddolffiniaid yn chwarae yn y tonnau.

Darllen mwy

7

Yn raddol mae’r llwybr hwn yn mynd heibio Coetan Arthur ac yna’n gostwng at gaer arfordirol o Oes yr Haearn ar ben draw’r pentir. Ewch ymlaen ar lwybr yr arfordir, gan ddychwelyd i Borth Melgan. Gallwch ddilyn eich llwybr o’r fan hon yn ôl i draeth Porth Mawr.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio traeth Porth Mawr, cyf grid: SM734272

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Tirwedd

Cau

Llwybr clir ar lwybrau arfordirol garw, gyda rhai darnau creigiog, llethrau a 70 o stepiau. Gallwch  grwydro rhagor ar y pentir ar hyd llwybrau llai, lleiniau atal tân a llwybrau anifeiliaid.

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Cysylltwch â ni

Cau
Taith arfordirol Penmaen Dewi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Whitesands, near St David's, Pembrokeshire, Wales
Ar y ffordd

2 filltir (3.2km) i’r gogledd orllewin o ddinas Tŷ Ddewi, ar ben draw’r B4583.

Ar droed

Ar Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Ar fws

Bws gwennol y Celtic Coaster, Tŷ Ddewi i draeth Porth Mawr, mis Ebrill i fis Medi.

Ar feic

Gwyriad hawdd oddi ar y Llwybr Celtaidd, Llwybr 4 y Rhwydwaith Llwybrau Cenedlaethol, gwefan National Cycle Network, sy’n mynd heibio 1 milltir (1.6km) o ddechrau’r daith.

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn, ond cofiwch eu cadw ar dennyn os oes da byw’n pori