Taith gerdded Pen Anglas

Llwybr cerdded

Cylchdaith oddi ar lwybr yr arfordir o Wdig ar draws rhostir arfordirol garw, i gyrraedd y ffurfiadau craig folcanig ryfeddol ar bentir Pen Anglas.

Dewch i ddarganfod daeareg drawiadol ar daith arfordirol gyda’r teulu

Gyda golygfeydd godidog ar draws Bae Ceredigion a llwybr sy’n bosib ei gerdded yn droednoeth, dyma daith antur wyllt i bob aelod o’r teulu.

Rhostir arfordirol a daeareg ryfeddol Pen Anglas

Map

Map route for Pen Anglas headland walk

Dechrau:

Cylch troi ym Mhentre’r Harbwr, cyf grid: SM948392

1

Dilynwch Lwybr Arfordir Sir Benfro o’r cylchdro ar ben draw’r heol ym Mhentre’r Harbwr. Mae’r llwybr yn cwympo’n serth gyda golygfeydd hyfryd dros Harbwr Abergwaun.

2

Wrth y giât law o bren, trowch i’r chwith ac anelu tua’r gogledd. Cadwch lygad ar agor am gigfrain a hebogiaid tramor.

Darllen mwy

3

Mae’r llwybr yn cyrraedd giât fochyn gydag arwydd omega’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (‘Pen Anglas’). Peidiwch â mynd drwy’r giât hon – cadwch i’r dde, gan gadw’r postyn a’r ffens weiar ar eich llaw chwith. Dilynwch y llwybr am 325 llath (300m) nes cyrraedd stigill.

4

Ewch dros y stigill i dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a dilynwch y llwybr drwy’r grug a’r eithin tuag at Ben Anglas. Mae’r llwybr yn mynd heibio dau gae bychan a amgaewyd gyda chloddiau cerrig sych rhyw 200 mlynedd yn ôl.

Darllen mwy

5

Wrth hen bostyn a oedd yn arfer helpu llongau i lywio’u taith yn ddiogel, trowch i’r dde i ddilyn y stribyn atal tân am 300 llath (270m) tuag at y môr

Darllen mwy

6

Dilynwch y llinell o arwyddion morlywio at bentir Pen Anglas. Tu mewn i’r adeilad bach o frics mae uchelseinydd niwl yr harbwr. Efallai y cewch gipolwg ar forloi llwyd ym mae Pen Anglas, i’r gorllewin.

Darllen mwy

7

Trowch a dilyn eich llwybr am yn ôl. Ewch yn syth ymlaen heibio’r arwydd morlywio yng Nghyfeirbwynt 4. Ewch ar draws man glaswelltog i ail-ymuno â llwybr Arfordir Sir Benfro cyn dringo’n raddol tua’r tir.

8

Dilynwch lwybr yr arfordir drwy droi i’r chwith wrth weddillion tŷ sydd â llystyfiant drosto (Crincoed). Dilynwch y llwybr glaswelltog am 65 llath (50m) nes cyrraedd Cyfeirbwynt 3, sef y giât mochyn gydag arwydd omega’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (‘Pen Anglas’). Dilynwch eich taith yn ôl i Bentre’r Harbwr.

Diwedd:

Cylch troi ym Mhentre’r Harbwr, cyf grid: SM948392

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Pen Anglas

Tirwedd

Cau

Llwybr arfordirol sy’n cael ei gynnal yn dda ond sy’n naturiol anwastad ac sy’n fwdlyd ar ôl glaw trwm. Cyrion clogwyni a thirlun creigiog ger pwynt 6 – cofiwch gadw llygad ar blant a chŵn. Ar lwybr yr arfordir mae rhai rhiwiau serth a rhaid croesi nant, a delio gyda stigillau a gatiau mochyn.

Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw ar dennyn, oherwydd mae’r daith yn mynd drwy dir pori gyda gwartheg a merlod.

Taith gerdded Pen Anglas

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Pen Anglas

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Pen Anglas, Goodwick, Pembrokeshire
Ar drên

Gorsaf Abergwaun a Wdig, milltir (1.5km). Ymholiadau National Rail : 08457 484 950.

Ar y ffordd

A40 neu A487 i Wdig. Dilynwch y troad i Bentre’r Harbwr o sgwâr Wdig.

Ar fws

410 – mae Gwasanaeth Tref Wdig yn aros ym Mhentre’r Harbwr.

Ar feic

National Cycle Network Llwybr 4 Abergwaun 1 milltir (1.6km).

Taith gerdded Pen Anglas

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio cyhoeddus am ddim ym Mhentre’r Harbwr
  • Tafarnau, caffis a thoiledau cyhoeddus yn Wdig, milltir (1.6km) Croeso i gŵn ar dennyn
  • Croeso i gŵn ar dennyn