Skip to content
Golygfa o’r dirwedd yng Nghomin Abergwesyn, Powys
Golygfa o’r dirwedd yng Nghomin Abergwesyn, Powys | © National Trust Images/Paul Harris
Wales

Llwybr pedol Llanwrthwl

Mae’r llwybr hwn yn dechrau a gorffen ym mhentref tawel Llanwrthwl ac yn cynnig golygfeydd panoramig ar draws ucheldiroedd Brycheiniog a Maesyfed, gan gynnwys ‘to Cymru’, Mynyddoedd Cambria.

Gorgors a gweundir agored

Mae’r llwybr hwn ond yn addas i gerddwyr bryniau profiadol gan nad oes llawer o lwybrau clir. Argymhellir sgidiau cerdded priodol.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Eglwys St Gwrthwl, Llanwrthwl, Llandrindod, LD1 6NT. Cyfeirnod grid: SN975637

Cam 1

Gan ddechrau’r daith o’r eglwys yn Llanwrthwl, dilynwch yr is-ffordd sy’n rhedeg ar ochr chwith y fynwent. Mae’r darn hwn o’r daith yn dilyn llwybr hamdden Llwybr Dyffryn Gwy. Arhoswch ar y ffordd hon am tua 2 filltir (3.5km) nes i chi ddod at bwynt lle mae’r ffordd yn gwahanu.

Cam 2

Dilynwch y trac i’r dde, ar Lwybr Dyffryn Gwy o hyd, ac ewch drwy gât bren i mewn i gae. Rydych chi nawr ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel mae’r arwydd ar gyfer mynydd Trembyd yn dynodi. Dilynwch y trac cerrig i fyny am ryw filltir (1.5km) – fe welwch fod y llwybr ceffylau glaswelltog yn mynd i fyny o’ch blaen tra bod y trac caregog yn troi i’r chwith, ac i lawr. Dilynwch y llwybr ceffylau nes i chi gyrraedd wal gerrig a gât sy’n arwain at gae ar frig y llwybr.

Cam 3

Trowch i’r dde o flaen y gât a dilynwch y ffens i fyny, gan anelu am gopa Trembyd. Ar ben bryn Trembyd fe welwch bentwr o gerrig a oedd unwaith yn garnedd gladdu. Mwynhewch y golygfeydd o ben y bryn tra’ch bod chi’n dal eich gwynt ar ôl dringo. O’r fan hon, cerddwch i gyfeiriad Drum Ddu i’r de-orllewin.

Cam 4

Croeswch y drum (neu’r cyfrwy) rhwng y ddau gopa. Cadwch i ochr dde’r gwlyptir i gadw’ch traed ychydig yn sychach. Byddwch hefyd yn pasio dwy garnedd arall. Ar ôl croesi’r drum, cerddwch yn lletraws i’r chwith, i fyny ochr y bryn, nes i chi gyrraedd y brig. O’r fan hon, gallwch gerdded ar hyd y llwybr glaswellt gwastatach i garnedd Drum Ddu.

Cam 5

O garnedd Drum Ddu, dilynwch y llwybr ar hyd y grib am tua 400 llath (400m) nes i chi ymuno â’r trac sy’n disgyn i’r dde tua Rhos Saith-maen. Nid yw’r darn hwn o’r llwybr bob amser yn glir, felly dewiswch y ffordd orau i lawr ochr y bryn. Wrth i chi gerdded i lawr i’r dyffryn, cadwch olwg o’ch blaenau am y trac sy’n dringo’r bryn gyferbyn, ar yr ochr chwith, i fyny i gopa’r Gamriw. Dyma Riw Saeson, y llwybr i anelu ato wrth groesi llawr y dyffryn.

Cam 6

Ar ôl i chi groesi’r trac sy’n rhedeg drwy Ros Saith-maen, dilynwch y llwybr i droed y Gamriw. Gall yr ardal hon fod yn wlyb am lawer o’r flwyddyn, felly dewiswch eich llwybr yn ofalus. Dilynwch y llwybr sy’n arwain i fyny at adfeilion adeilad.

Cam 7

O’r fan hon, trowch i’r dde a dilyn y llwybr i’r copa, sy’n arwain o ochr chwith yr adfeilion. Byddwch yn cyrraedd carnedd y copa cyn y pwynt triongli, sef pwynt uchaf y daith gerdded hon ar 1,969tr (600m).

Cam 8

O bwynt triongli’r Gamriw, dilynwch y grib i’r gogledd-ddwyrain, yn ôl tua Llanwrthwl. Byddwch yn pasio sawl carnedd hynafol ar eich taith, sy’n cynnig cip i chi ar hanes yr ardal.

Cam 9

Wrth i chi gyrraedd pen pellaf y grib, bydd angen i chi ddod o hyd i’r llwybr igam-ogam sy’n arwain i lawr i a thrwy’r coetir uwchben fferm Dol-lago. Ar ôl cyrraedd y fferm, dilynwch yr arwyddion llwybr ceffylau glas sy’n eich cyfeirio rhwng adeiladau’r fferm ac i lawr trac y fferm, gan arwain i’r ffordd. Ar ôl cyrraedd y ffordd, trowch i’r chwith a pharhewch i’r gyffordd T. Trowch i’r dde yma, a dilynwch y ffordd yn ôl drwy’r pentref i’r eglwys.

Man gorffen

Eglwys St Gwrthwl, Llanwrthwl, Llandrindod, LD1 6NT. Cyfeirnod grid: SN975637

Map llwybr

Map yn dangos llwybr Pedol Llanwrthwl yng Nghomin Abergwesyn ym Mhowys, Cymru
Map o lwybr Pedol Llanwrthwl, Comin Abergwesyn | © Crown copyright and database rights 2022 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o lethrau Corn Du ym Mannau Brycheiniog yn dangos y llethr serth ac erydiad llwybr troed
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded gylchol Pen y Fan a Chorn Du 

Dilynwch y llwybr mynyddig cylchol, heriol hwn ar hyd llwybrau cadarn i gopa Pen y Fan a Chorn Du ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Ymwelydd yn tynnu llun o raeadr gyda’i ffôn tra’n sefyll ar glogwyn bach uwchben pwll o ddŵr yn Rhaeadr Henryd ym Mannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech 

Darganfyddwch Geunant Graig Llech a chwm heddychlon Nant Llech ar y daith anturus hon ym Mannau Brycheiniog i weld y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa o Ben y Fan tuag at Gorn Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, De Cymru.
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch diroedd Comin Abergwesyn 

Darganfyddwch leoliad o dirweddau digyffwrdd a dramatig, lle mae dyffrynnoedd serth yn ildio i diroedd comin trawiadol sy’n cynnig golygfeydd gwych cyn belled â Bannau Brycheiniog.

A person walking along a footpath in a grassy landscape on Tennyson Down on the Isle of Wight
Erthygl
Erthygl

Awgrymiadau arbennig ar gyfer cerdded bryniau a mynyddoedd 

Dysgwch am y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch, cadw eich lefelau egni yn uchel, cadw'n ddiogel a gadael yr amgylchedd fel yr oedd cyn i chi gyrraedd. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.