Skip to content
Ymwelydd yn tynnu llun o raeadr gyda’i ffôn tra’n sefyll ar glogwyn bach uwchben pwll o ddŵr yn Rhaeadr Henryd ym Mannau Brycheiniog, Cymru
Ymwelydd yn tynnu llun yn Rhaeadr Henrhyd, Bannau Brycheiniog | © National Trust Images/James Dobson
Wales

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Darganfyddwch gwm heddychlon Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech ar y llwybr anturus hwn i’r rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Coelbren, cyfeirnod grid: SN853121

Cam 1

Dechreuwch eich taith o faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac ewch drwy ddwy gât, gan ddilyn y llwybr troed i lawr y llethr at gyffordd ar y gwaelod. Trowch i’r chwith a chroeswch bont bren, gan gerdded i fyny’r grisiau serth i’r llwybr ar y brig. Adeiladwyd y bont ym 1985 gan dîm o wirfoddolwyr rhyngwladol, ac ychwanegwyd y grisiau yn 2001 yn dilyn tirlithriad a ddinistriodd y llwybr gwreiddiol. Dilynwch y llwybr troed i’r rhaeadr. Rhaeadr Henrhyd yw’r uchaf yn Ne Cymru ar 90tr (27m). Cymerwch ofal oherwydd gall yr ewin o’r rhaeadr wneud y ddaear yn llithrig. Ar ôl i chi dreulio amser yn mwynhau’r rhaeadr drawiadol, aildroediwch yr un llwybr, yn ôl dros y bont i gyffordd y llwybr.

Dyn a dynes yn dringo grisiau pren i fyny ochr dyffryn afon serth, gyda dŵr cyflym a phont bren y tu ôl iddynt yn Rhaeadr Henrhyd, Bannau Brycheiniog yng Nghymru.
Ymwelwyr ar daith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech, Bannau Brycheiniog | © National Trust Images/James Dobson

Cam 2

Ewch yn syth yn eich blaenau, gan ddilyn y llwybr troed gyda Nant Llech i’r chwith ohonoch. Mae’r coed sy’n gafael yn dynn wrth ochrau serth y dyffryn yn goed derw digoes ac ynn yn bennaf, ond fe welwch hefyd bisgwydd dail bach, gwern a llwyfenni llydanddail. Mae llawer o’r coed ynn aeddfed wedi’u heffeithio gan y clefyd coed ynn, ac mae’n bosib y gwelwn ni’r rhain yn diflannu dros amser. Dilynwch y llwybr troed ac ar ôl croesi’r llwybr pren, gallwch weld rhaeadr lai ar y chwith.

Cam 3

Dilynwch y llwybr troed tan i chi basio drwy gât sy’n nodi terfyn tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yna croeswch bont fechan a daliwch ati i ddilyn y llwybr i lawr y cwm. Ar ôl tua 15 munud, fe ddowch at safle hen dirlithriad mawr. Mae’r nodweddion hyn yn rhan o’r prosesau naturiol sydd wedi helpu i lunio tirwedd ddramatig y ceunant serth hwn.

Cam 4

Dilynwch y llwybr tan i chi gyrraedd safle’r hen felin ddŵr segur – Melin Llech (mae’r adeiladau hyn yn eiddo preifat – peidiwch â cheisio mynd i mewn). O Felin Llech, ewch yn eich blaenau heibio’r bont ar y chwith a dilynwch y trac lan rhiw am tua 75tr (23m). Ymunwch â’r llwybr troed ar y chwith a dilynwch y llwybr hwn at gât fochyn ac is-ffordd, croeswch y ffordd ac ewch i’r dde tuag at gât fochyn arall ar eich chwith.

Cam 5

Ewch drwy’r gât fochyn a dilynwch y llwybr hyd nes y gallwch weld Afon Tawe. Mae’r afon hon yn llifo’r holl ffordd i Abertawe ac i mewn i Fôr Hafren. Rydych chi nawr wedi cwblhau hanner y daith. Gallwch ddychwelyd i’r is-ffordd ar y llwybr rydych chi newydd ei ddilyn. Ar y ffordd, gallwch naill ai droi i’r chwith lan rhiw a dilyn y lonydd yn ôl i’r maes parcio neu aildroedio’r llwybr cyfan yn ôl i Raeadr Henrhyd gan ddilyn y llwybr ar lannau Nant Llech.

Llwybr yn rhedeg ar hyd llethr serth drwy goetir gwyrdd ar daith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech ym Mannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr yn rhedeg ar hyd Nant Llech | © National Trust Images/James Dobson

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Coelbren, cyfeirnod grid: SN853121

Map llwybr

Map llwybr cylchol Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech, Bannau Brycheiniog, Cymru
Map Llwybr Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech, Bannau Brycheiniog | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o lethrau Corn Du ym Mannau Brycheiniog yn dangos y llethr serth ac erydiad llwybr troed
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded gylchol Pen y Fan a Chorn Du 

Dilynwch y llwybr mynyddig cylchol, heriol hwn ar hyd llwybrau cadarn i gopa Pen y Fan a Chorn Du ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Golygfa ar draws y dyffryn o Ben y Fan, Bannau Brycheiniog, Cymru 
Llwybr
Llwybr

Llwybr cylchol crib bedol Bannau Brycheiniog 

Llwybr ucheldirol cylchol heriol sy’n eich tywys i grombil y Bannau a’r golygfeydd gorau. Mwynhewch olygfeydd godidog tua Phen y Fan ac i Gwm Sere, a chadwch olwg am garnedd gladdu o’r Oes Efydd a thystiolaeth o feysydd tanio milwrol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 10 (km: 16) to milltiroedd: 0 (km: 0)
Golygfa o Lyn Tarell Uchaf o’r hen Ffordd Gerbydau ar ddiwrnod heulog, Bannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Glyn Tarell Uchaf 

Mae’r daith gerdded 5 milltir hon ar hyd trac o’r 18fed ganrif yn drysorfa o hanes. Mwynhewch fywyd gwyllt a golygfeydd o Warchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig-Gleisiad ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Golygfa o’r dirwedd yng Nghomin Abergwesyn, Powys
Llwybr
Llwybr

Llwybr pedol Llanwrthwl 

Mwynhewch olygfeydd panoramig o ‘do Cymru’ ar lwybr pedol heriol ond gwerth chweil Llanwrthwl ym Mhowys.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 10 (km: 16)

Cysylltwch

Pont ar Daf car park (access to Pen y Fan), Near Storey Arms, Libanus, Powys, LD3 8NL

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

The falls at Aberdulais Tin Works,  Neath Port Talbot, South Wales
Erthygl
Erthygl

Rhaeadrau rhyfeddol i’w gweld 

Cewch eich bywiocáu gan rym natur, wrth ymweld ag un o’r rhaeadrau trawiadol yn y mannau yr ydym yn gofalu amdanyn nhw. (Saesneg yn unig)

Dyfroedd Rhaeadr Henrhyd, Powys, yn tasgu i lawr wyneb y graig i’r pwll oddi tano. Mae canghennau mawr yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhaeadr Henrhyd a Choedwig Graig Llech 

Darganfyddwch Raeadr Henrhyd a gwyliwch y dŵr yn plymio i geunant coediog Nant Llech. Mae Coedwig Graig Llech yn hafan i fwsogl a chen. Mae’r llecyn gwyrdd naturiol hwn yn boblogaidd gyda gwylwyr adar hefyd oherwydd ei amrywiaeth eang o adar y coed.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winter's day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)