Skip to content
Golygfa ar draws y dyffryn o Ben y Fan, Bannau Brycheiniog, Cymru 
Golygfa o Ben y Fan, Bannau Brycheiniog, Cymru  | © National Trust Images / Joe Cornish
Wales

Llwybr cylchol crib bedol Bannau Brycheiniog

Rhowch gynnig ar y llwybr ucheldirol cylchol heriol hwn gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng nghalon Bannau Brycheiniog, Cymru. Mwynhewch olygfeydd godidog tua Phen y Fan ac i Gwm Sere. Cadwch olwg am garnedd gladdu o’r Oes Efydd a thystiolaeth o feysydd tanio milwrol.

Paratowch am dywydd newidiol

Mae map a chwmpawd, dillad gwrth-ddŵr, chwiban a thortsh i gyd yn hanfodol ar gyfer y llwybr hwn, gan fod y tywydd yn newidiol iawn yn y mynyddoedd hyn.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio Taf Fechan, cyfeirnod grid: SO038169

Cam 1

Gan ddechrau o faes parcio’r Comisiwn Coedwigaeth (cyf. grid SO038169), cerddwch ar hyd y ffordd i’r hen dŷ pwmpio yng Nghronfa Neuadd Isaf (cyf. grid SO033180). Cerddwch ar hyd ochr chwith y gronfa, drwy gât, a dilynwch ddisgynfa serth i grib Graig Fan Ddu.

Cam 2

Ar ôl i chi ddal eich gwynt, trowch i’r dde a dilynwch y grib tuag at Gorn Du. Wrth i chi gerdded tua’r gogledd ar hyd y grib, mae Cribyn, Pen y Fan a Chorn Du i gyd yn dod i’r golwg.

Cam 3

Wrth i chi nesáu at Gorn Du ym Mwlch Duwynt, mae’r llwybr yn arwain i’r dde am Ben y Fan (tra bod y llwybr i’r chwith yn mynd am y Storey Arms. Bydd y llwybr sy’n mynd syth ‘mlaen yn mynd â chi dros ail gopa uchaf y Bannau (873m)). Cerddwch at y garnedd gladdu o’r Oes Efydd.

Cam 4

Gan barhau ar grib Corn Du, disgynnwch i gyfrwy’r mynydd ac yna i fyny i Ben y Fan. Ar y chwith mae Cwm Llwch a Llyn Cwm Llwch.

Cam 5

Ar gopa Pen y Fan, rydych chi’n sefyll ar y pwynt uchaf yn ne gwledydd Prydain. Mae’n hawdd gweld pam mae’r lle hwn mor boblogaidd gyda cherddwyr.

Golygfa’n edrych dros y bryniau at gopa gwyn Pen y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymru, gydag awyr las a bandyn isel o gymylau yn y cefndir.
Pen y Fan o’r A40, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog | © National Trust Images/Chris Lacey

Cam 6

O Ben y Fan, mae ‘na ddisgynfa serth o’r copa tan i chi gyrraedd llwybr pygfaen sy’n mynd â chi i lawr Craig Cwm Sere ac i fyny’r ddringfa serth i gopa Cribyn.

Cam 7

Wrth y garnedd ar fynydd Cribyn, trowch i’r dde a dilynwch y grib ar hyd cefn Cribyn. Mae rhai darnau o’r llwybr hwn braidd yn gorsiog, lle mae’r mawn wedi’i amlygu a dechrau erydu. Mae hyn yn amlwg mewn nifer o lefydd o gwmpas y Bannau.

Cam 8

Ewch i lawr y rhiw tan i chi gyrraedd Ffordd y Bwlch. Hwn oedd y llwybr cyntaf a alluogodd gerbydau a dynnwyd gan geffyl i groesi’r mynyddoedd. Ffordd Rufeinig ydyw, yn ôl y sôn, er nad oes unrhyw dystiolaeth archeolegol wedi’i darganfod eto.

Cam 9

Trowch i’r dde i Ffordd y Bwlch a dilynwch y llwybr hwn yr holl ffordd yn ôl i fyny i’r maes parcio, a’ch man cychwyn.

Man gorffen

Maes parcio Taf Fechan, cyfeirnod grid: SO038169

Map llwybr

Map llwybr crib bedol Bannau Brycheiniog
Map ar gyfer y llwybr crib bedol, Bannau Brycheiniog | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o lethrau Corn Du ym Mannau Brycheiniog yn dangos y llethr serth ac erydiad llwybr troed
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded gylchol Pen y Fan a Chorn Du 

Dilynwch y llwybr mynyddig cylchol, heriol hwn ar hyd llwybrau cadarn i gopa Pen y Fan a Chorn Du ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Ymwelydd yn tynnu llun o raeadr gyda’i ffôn tra’n sefyll ar glogwyn bach uwchben pwll o ddŵr yn Rhaeadr Henryd ym Mannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech 

Darganfyddwch Geunant Graig Llech a chwm heddychlon Nant Llech ar y daith anturus hon ym Mannau Brycheiniog i weld y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Golygfa o Lyn Tarell Uchaf o’r hen Ffordd Gerbydau ar ddiwrnod heulog, Bannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Glyn Tarell Uchaf 

Mae’r daith gerdded 5 milltir hon ar hyd trac o’r 18fed ganrif yn drysorfa o hanes. Mwynhewch fywyd gwyllt a golygfeydd o Warchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig-Gleisiad ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)

Cysylltwch

Pont ar Daf car park (access to Pen y Fan), Near Storey Arms, Libanus, Powys, LD3 8NL

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Llun tirlun yn edrych ar draws copaon gwyrddion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Powys.
Erthygl
Erthygl

Crwydro Pen y Fan a Chorn Du 

Anelwch am yr entrychion wrth i chi ddringo Pen y Fan a Chorn Du, y ddau gopa uchaf yn ne Prydain. Mae ffurf y grib yn un o’r golygfeydd mwyaf adnabyddus yn y DU. Darganfyddwch lwybrau cerdded a golygfeydd gwyllt godidog yng nghrombil anghysbell Bannau Brycheiniog.

Dyfroedd Rhaeadr Henrhyd, Powys, yn tasgu i lawr wyneb y graig i’r pwll oddi tano. Mae canghennau mawr yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhaeadr Henrhyd a Choedwig Graig Llech 

Darganfyddwch Raeadr Henrhyd a gwyliwch y dŵr yn plymio i geunant coediog Nant Llech. Mae Coedwig Graig Llech yn hafan i fwsogl a chen. Mae’r llecyn gwyrdd naturiol hwn yn boblogaidd gyda gwylwyr adar hefyd oherwydd ei amrywiaeth eang o adar y coed.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winter's day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)