Skip to content
Golygfa ar draws y dyffryn o Ben y Fan, Bannau Brycheiniog, Cymru 
Golygfa o Ben y Fan, Bannau Brycheiniog, Cymru  | © National Trust Images / Joe Cornish
Wales

Llwybr cylchol crib bedol Bannau Brycheiniog

Rhowch gynnig ar y llwybr ucheldirol cylchol heriol hwn gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng nghalon Bannau Brycheiniog, Cymru. Mwynhewch olygfeydd godidog tua Phen y Fan ac i Gwm Sere. Cadwch olwg am garnedd gladdu o’r Oes Efydd a thystiolaeth o feysydd tanio milwrol.

Paratowch am dywydd newidiol

Mae map a chwmpawd, dillad gwrth-ddŵr, chwiban a thortsh i gyd yn hanfodol ar gyfer y llwybr hwn, gan fod y tywydd yn newidiol iawn yn y mynyddoedd hyn.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio Taf Fechan, cyfeirnod grid: SO038169

Cam 1

Gan ddechrau o faes parcio’r Comisiwn Coedwigaeth (cyf. grid SO038169), cerddwch ar hyd y ffordd i’r hen dŷ pwmpio yng Nghronfa Neuadd Isaf (cyf. grid SO033180). Cerddwch ar hyd ochr chwith y gronfa, drwy gât, a dilynwch ddisgynfa serth i grib Graig Fan Ddu.

Cam 2

Ar ôl i chi ddal eich gwynt, trowch i’r dde a dilynwch y grib tuag at Gorn Du. Wrth i chi gerdded tua’r gogledd ar hyd y grib, mae Cribyn, Pen y Fan a Chorn Du i gyd yn dod i’r golwg.

Cam 3

Wrth i chi nesáu at Gorn Du ym Mwlch Duwynt, mae’r llwybr yn arwain i’r dde am Ben y Fan (tra bod y llwybr i’r chwith yn mynd am y Storey Arms. Bydd y llwybr sy’n mynd syth ‘mlaen yn mynd â chi dros ail gopa uchaf y Bannau (873m)). Cerddwch at y garnedd gladdu o’r Oes Efydd.

Cam 4

Gan barhau ar grib Corn Du, disgynnwch i gyfrwy’r mynydd ac yna i fyny i Ben y Fan. Ar y chwith mae Cwm Llwch a Llyn Cwm Llwch.

Cam 5

Ar gopa Pen y Fan, rydych chi’n sefyll ar y pwynt uchaf yn ne gwledydd Prydain. Mae’n hawdd gweld pam mae’r lle hwn mor boblogaidd gyda cherddwyr.

Golygfa’n edrych dros y bryniau at gopa gwyn Pen y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymru, gydag awyr las a bandyn isel o gymylau yn y cefndir.
Pen y Fan o’r A40, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog | © National Trust Images/Chris Lacey

Cam 6

O Ben y Fan, mae ‘na ddisgynfa serth o’r copa tan i chi gyrraedd llwybr pygfaen sy’n mynd â chi i lawr Craig Cwm Sere ac i fyny’r ddringfa serth i gopa Cribyn.

Cam 7

Wrth y garnedd ar fynydd Cribyn, trowch i’r dde a dilynwch y grib ar hyd cefn Cribyn. Mae rhai darnau o’r llwybr hwn braidd yn gorsiog, lle mae’r mawn wedi’i amlygu a dechrau erydu. Mae hyn yn amlwg mewn nifer o lefydd o gwmpas y Bannau.

Cam 8

Ewch i lawr y rhiw tan i chi gyrraedd Ffordd y Bwlch. Hwn oedd y llwybr cyntaf a alluogodd gerbydau a dynnwyd gan geffyl i groesi’r mynyddoedd. Ffordd Rufeinig ydyw, yn ôl y sôn, er nad oes unrhyw dystiolaeth archeolegol wedi’i darganfod eto.

Cam 9

Trowch i’r dde i Ffordd y Bwlch a dilynwch y llwybr hwn yr holl ffordd yn ôl i fyny i’r maes parcio, a’ch man cychwyn.

Man gorffen

Maes parcio Taf Fechan, cyfeirnod grid: SO038169

Map llwybr

Map llwybr crib bedol Bannau Brycheiniog
Map ar gyfer y llwybr crib bedol, Bannau Brycheiniog | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o lethrau Corn Du ym Mannau Brycheiniog yn dangos y llethr serth ac erydiad llwybr troed
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded gylchol Pen y Fan a Chorn Du 

Dilynwch y llwybr mynyddig cylchol, heriol hwn ar hyd llwybrau cadarn i gopa Pen y Fan a Chorn Du ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Ymwelydd yn tynnu llun o raeadr gyda’i ffôn tra’n sefyll ar glogwyn bach uwchben pwll o ddŵr yn Rhaeadr Henryd ym Mannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech 

Darganfyddwch Geunant Graig Llech a chwm heddychlon Nant Llech ar y daith anturus hon ym Mannau Brycheiniog i weld y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Golygfa o Lyn Tarell Uchaf o’r hen Ffordd Gerbydau ar ddiwrnod heulog, Bannau Brycheiniog, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Glyn Tarell Uchaf 

Mae’r daith gerdded 5 milltir hon ar hyd trac o’r 18fed ganrif yn drysorfa o hanes. Mwynhewch fywyd gwyllt a golygfeydd o Warchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig-Gleisiad ym Mannau Brycheiniog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)

Cysylltwch

Pont ar Daf car park (access to Pen y Fan), Near Storey Arms, Libanus, Powys, LD3 8NL

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Llun tirlun yn edrych ar draws copaon gwyrddion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Powys.
Erthygl
Erthygl

Crwydro Pen y Fan a Chorn Du 

Anelwch am yr entrychion wrth i chi ddringo Pen y Fan a Chorn Du, y ddau gopa uchaf yn ne Prydain. Mae ffurf y grib yn un o’r golygfeydd mwyaf adnabyddus yn y DU. Darganfyddwch lwybrau cerdded a golygfeydd gwyllt godidog yng nghrombil anghysbell Bannau Brycheiniog.

Dyfroedd Rhaeadr Henrhyd, Powys, yn tasgu i lawr wyneb y graig i’r pwll oddi tano. Mae canghennau mawr yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhaeadr Henrhyd a Choedwig Graig Llech 

Darganfyddwch Raeadr Henrhyd a gwyliwch y dŵr yn plymio i geunant coediog Nant Llech. Mae Coedwig Graig Llech yn hafan i fwsogl a chen. Mae’r llecyn gwyrdd naturiol hwn yn boblogaidd gyda gwylwyr adar hefyd oherwydd ei amrywiaeth eang o adar y coed.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)