Skip to content
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol | © National Trust Images/James Dobson
Wales

Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol

Taith gymedrol lle byddwch yn gweld coetir cynhenid amrywiol a pharcdir hynafol. Mwynhewch olygfeydd o’r tŷ a’r gerddi ym Mhlas Newydd a mynyddoedd Eryri. Os byddwch yn lwcus efallai y byddwch yn cael cip ar forlo yn Afon Menai.

Cyfanswm y camau: 11

Cyfanswm y camau: 11

Man cychwyn

Ardal bicnic yng Nghlan Faenol, cyfeirnod grid: SH532698

Cam 1

Anelwch at waelod yr ardal bicnic a thrwy’r giât mochyn, ewch yn syth ymlaen i lawr y cae (gyda chŵn ar dennyn) tuag at Afon Menai.

Cam 2

Wrth nesu at gyrion y cae fe welwch Wal y Faenol. Ewch trwy’r giât i’r coetir.

Cam 3

Dilynwch y llwybr trwy’r coed a mwynhau lliwiau coetir Glan Faenol. Gadewch y coetir trwy giât fechan arall.

Cam 4

Trowch eich cefn ar yr Afon a cherdded i fyny’r cae am 50 llath (45m) neu at bont a giât mochyn ar y dde i chi. Ewch trwy’r giât a mynd i mewn i Goed y Tŷ Cwch.

Cam 5

Dilynwch y llwybr trwy’r coed. Yn y pen draw byddwch yn croesi pont arall ac yna byddwch yn cyrraedd trac. Gallwch dorri’r daith yn fyr yma trwy droi i’ch chwith a dilyn y trac nes cyrhaeddwch chi giatiau gwyrdd. Ewch trwy’r giatiau (sy’n dyddio’n ôl i’r amser pan oedd gan yr ystâd gasgliad o anifeiliaid egsotig a cheirw i’w hela). Dilynwch y rhodfa rhwng y coed at giât arall, yma gallwch droi i’r chwith a dychwelyd i’r maes parcio.

Cam 6

Croeswch y trac a dal i fynd i ardal arall wahanol o goetir. Ar ôl dringo grisiau ewch trwy’r giât mochyn i gae.

Cam 7

Gan gadw cŵn ar dennyn, cerddwch i fyny’r cae, gan ddilyn y ffens ar y chwith i chi.

Cam 8

Ym mhen uchaf y cae ewch i mewn i Goetir Cefn Gwyn trwy giât mochyn arall. Dilynwch y llwybr heibio’r coed derw, ynn a masarn aeddfed nes y cyrhaeddwch chi giât mochyn arall.

Cam 9

Trwy’r giât hon dilynwch y ffens ar draws pen uchaf y cae at giât mochyn arall. Ewch trwy’r giât yma a throi i’r chwith a cherdded groesgornel ar draws y cae at y giât dan y coed.

Cam 10

Fe welwch chi giât dairongl: giât yw hon sydd wedi ei dylunio i adael defaid i mewn ond i rwystro gwartheg rhag dod i’r llwybr. Ewch trwy’r giât hon a dilyn y llwybr nes cyrhaeddwch chi giât mochyn.

Cam 11

Ewch trwy’r giât olaf yma a throi i’r chwith i gael gorffwys yn haeddiannol yn yr ardal bicnic.

Man gorffen

Ardal bicnic yng Nghlan Faenol, cyfeirnod grid: SH532698

Map llwybr

Map yn dangos y llwybr a chamau taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol, Plas Newydd, Cymru.
Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Bore ym Mhlas Newydd
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Plasty a gerddi hudolus, gyda golygfeydd godidog o Eryri. | Enchanting mansion and gardens, with spectacular views of Snowdonia.

Llanfairpwll, Anglesey

Yn hollol agored heddiw
Cwpl yn cerdded yn yr ardd ym Mhlas Newydd gyda mynyddoedd yn y cefndir
Llwybr
Llwybr

Taith cilfachau cudd Plas Newydd 

Darganfyddwch gilfachau cudd Plas Newydd ar daith gerdded lawn o olygfeydd trawiadol dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hawdd ym Mhlas Newydd 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys tŷ yn y coed a maes chwarae antur, gyda chefnlen o Eryri ac Afon Menai.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

Coeden blodau ceirios gyda'r Tŷ yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.