Skip to content
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol | © National Trust Images/James Dobson
Wales

Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol

Taith gymedrol lle byddwch yn gweld coetir cynhenid amrywiol a pharcdir hynafol. Mwynhewch olygfeydd o’r tŷ a’r gerddi ym Mhlas Newydd a mynyddoedd Eryri. Os byddwch yn lwcus efallai y byddwch yn cael cip ar forlo yn Afon Menai.

Cyfanswm y camau: 11

Cyfanswm y camau: 11

Man cychwyn

Ardal bicnic yng Nghlan Faenol, cyfeirnod grid: SH532698

Cam 1

Anelwch at waelod yr ardal bicnic a thrwy’r giât mochyn, ewch yn syth ymlaen i lawr y cae (gyda chŵn ar dennyn) tuag at Afon Menai.

Cam 2

Wrth nesu at gyrion y cae fe welwch Wal y Faenol. Ewch trwy’r giât i’r coetir.

Cam 3

Dilynwch y llwybr trwy’r coed a mwynhau lliwiau coetir Glan Faenol. Gadewch y coetir trwy giât fechan arall.

Cam 4

Trowch eich cefn ar yr Afon a cherdded i fyny’r cae am 50 llath (45m) neu at bont a giât mochyn ar y dde i chi. Ewch trwy’r giât a mynd i mewn i Goed y Tŷ Cwch.

Cam 5

Dilynwch y llwybr trwy’r coed. Yn y pen draw byddwch yn croesi pont arall ac yna byddwch yn cyrraedd trac. Gallwch dorri’r daith yn fyr yma trwy droi i’ch chwith a dilyn y trac nes cyrhaeddwch chi giatiau gwyrdd. Ewch trwy’r giatiau (sy’n dyddio’n ôl i’r amser pan oedd gan yr ystâd gasgliad o anifeiliaid egsotig a cheirw i’w hela). Dilynwch y rhodfa rhwng y coed at giât arall, yma gallwch droi i’r chwith a dychwelyd i’r maes parcio.

Cam 6

Croeswch y trac a dal i fynd i ardal arall wahanol o goetir. Ar ôl dringo grisiau ewch trwy’r giât mochyn i gae.

Cam 7

Gan gadw cŵn ar dennyn, cerddwch i fyny’r cae, gan ddilyn y ffens ar y chwith i chi.

Cam 8

Ym mhen uchaf y cae ewch i mewn i Goetir Cefn Gwyn trwy giât mochyn arall. Dilynwch y llwybr heibio’r coed derw, ynn a masarn aeddfed nes y cyrhaeddwch chi giât mochyn arall.

Cam 9

Trwy’r giât hon dilynwch y ffens ar draws pen uchaf y cae at giât mochyn arall. Ewch trwy’r giât yma a throi i’r chwith a cherdded groesgornel ar draws y cae at y giât dan y coed.

Cam 10

Fe welwch chi giât dairongl: giât yw hon sydd wedi ei dylunio i adael defaid i mewn ond i rwystro gwartheg rhag dod i’r llwybr. Ewch trwy’r giât hon a dilyn y llwybr nes cyrhaeddwch chi giât mochyn.

Cam 11

Ewch trwy’r giât olaf yma a throi i’r chwith i gael gorffwys yn haeddiannol yn yr ardal bicnic.

Man gorffen

Ardal bicnic yng Nghlan Faenol, cyfeirnod grid: SH532698

Map llwybr

Map yn dangos y llwybr a chamau taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol, Plas Newydd, Cymru.
Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Bore ym Mhlas Newydd
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Plasty a gerddi hudolus, gyda golygfeydd godidog o Eryri. Diwrnod cyfan o bethau i'w gweld a'u gwneud | Enchanting mansion and gardens, with spectacular views of Snowdonia. A whole day of things to see and do.

Llanfairpwll, Anglesey

Ar gau nawr
Cwpl yn cerdded yn yr ardd ym Mhlas Newydd gyda mynyddoedd yn y cefndir
Llwybr
Llwybr

Taith cilfachau cudd Plas Newydd 

Darganfyddwch gilfachau cudd Plas Newydd ar daith gerdded lawn o olygfeydd trawiadol dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hawdd ym Mhlas Newydd 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys tŷ yn y coed a maes chwarae antur, gyda chefnlen o Eryri ac Afon Menai.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr yn cerdded tiroedd hydrefol Castell Penrhyn, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

Y Tŷ ym Mhlas Newydd
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.