Skip to content
Cwpl yn cerdded yn yr ardd ym Mhlas Newydd gyda mynyddoedd yn y cefndir
Crwydro’r ardd ym Mhlas Newydd | © National Trust Images/James Dobson
Wales

Taith cilfachau cudd Plas Newydd

Mwynhewch olygfeydd trawiadol dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth gerdded o gwmpas tiroedd hardd Plas Newydd.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Plas Newydd, grid ref: SH521696.

Cam 1

Cychwynnwch eich taith oddi wrth y dderbynfa ym Mhlas Newydd a dilyn y llwybr sy’n eich arwain at y tŷ. Pan ewch chi rownd y gornel ar ôl y gysgodfan bren, mae’r llwybr yn agor i olygfeydd gwych o’r tŷ, y Faenol ac Eryri.

Cam 2

Ar ôl cyrraedd y tŷ, dilynwch y llwybr sy’n mynd o gwmpas tu blaen yr adeilad, a cherdded ar hyd rhan uchaf y lawnt. Chwiliwch am Dŵr Marcwis, y byddwch yn ei weld yn y pellter. Byddwch yn mynd heibio’r ardd derasau ar y chwith. Adfywiodd y Marcwis presennol yr ardd Eidalaidd ffurfiol a grëwyd gan ei dad yn yr 1920au. Er mwyn gweld gogoniant yr ardd derasau, ewch i ben y grisiau.

Cam 3

Gyferbyn â’r ardd derasau, cymrwch y llwybr sydd ar y dde i chi. Bydd hwn yn eich arwain i lawr y llwybr sy’n mynd heibio’r canonau a dderbyniodd Arglwydd ac Arglwyddes Môn fel anrheg priodas. Byddwch yn ofalus yma, mae disgyniad serth o wal y môr.

Dynes a phlentyn yn mwynhau’r olygfa o fylchfuriau Plas Newydd, Ynys Môn, Cymru, gan edrych dros Afon Menai a golygfeydd o Eryri.
Ymwelwyr yn mwynhau’r olygfa o fylchfuriau Plas Newydd, Ynys Môn, Cymru. | © National Trust Images/John Millar

Cam 4

Ewch ymlaen nes byddwch chi’n cyrraedd fforch yn y llwybr. Arhoswch ar ochr dde’r llwybr, sy’n dringo ychydig.

Cam 5

Dilynwch y llwybr ar yr ochr chwith a mynd yn eich blaen. Wrth i chi ddilyn y llwybr hwn mae meinciau lle gallwch chi eistedd a mwynhau’r golygfeydd ar draws at y Faenol a thynnu lluniau trawiadol. Edrychwch i’r dde tuag at y Cylch Camelia, oedd yn chwarel ar un adeg.

Cam 6

Pan ddewch chi i ardal o goetir, Coed Banc yr Eglwys, cerddwch yn syth ymlaen ac yn y pen draw byddwch yn cyrraedd y guddfan adar. Daliwch i fynd i’r dde ar hyd y llwybr, sy’n mynd â chi ar i fyny ar risiau coetir naturiol. Ar ben y bryn mae mainc y gallwch chi weld Eglwys Llanedwen ohoni. Roedd y Marcwis a’i deulu’n defnyddio’r eglwys hon yn gyson.

Cam 7

Dilynwch y llwybr i ddod o hyd i’r guddfan wiwerod ar y dde. Mae Plas Newydd yn gartref i lawer o wiwerod coch, ar ôl prosiect cadwraeth yn 2008. Daethpwyd â chwe gwiwer goch i Blas Newydd a’u cadw mewn rhan gaeedig o’r goedwig am ychydig wythnosau. Yna fe gawson nhw eu rhyddhau i’r coed collddail. Fe wnaethon nhw fagu’n llwyddiannus ac maen nhw bellach i’w gweld drwy’r ystâd ac mae rhai wedi croesi Afon Menai hyd yn oed.

Cam 8

Dilynwch y llwybr sy’n mynd â chi nôl at y dderbynfa. Mi fyddwch chi’n haeddu paned a chacen flasus yma ar ôl eich taith yn Gaffi'r Hen Laethdy.

Man gorffen

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

Map llwybr

Map o daith cilfachau cudd Plas Newydd
Map o daith cilfachau cudd Plas Newydd | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Bore ym Mhlas Newydd
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Plasty a gerddi hudolus, gyda golygfeydd godidog o Eryri. | Enchanting mansion and gardens, with spectacular views of Snowdonia.

Llanfairpwll, Anglesey

Yn hollol agored heddiw
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol 

Archwiliwch goetir cynhenid amrywiol a pharcdir hynafol gyda golygfeydd o’r tŷ a’r gerddi ym Mhlas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hawdd ym Mhlas Newydd 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys tŷ yn y coed a maes chwarae antur, gyda chefnlen o Eryri ac Afon Menai.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Coeden blodau ceirios gyda'r Tŷ yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.