Skip to content
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Mwynhewch y daith gerdded ym Mhlas Newydd, Ynys Môn | © National Trust Images/John Millar
Wales

Taith hawdd ym Mhlas Newydd

Mae’r daith fer hon o gwmpas tir Plas Newydd yn ddelfrydol i bob oed. Gall oedolion fwynhau cefnlen Eryri ac Afon Menai, tra bydd digon ar hyd y ffordd i gadw plant yn hapus, gan gynnwys y tŷ yn y coed a’r maes chwarae antur.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

Cam 1

Cychwynnwch eich taith oddi wrth y dderbynfa a dilyn y llwybr sy’n eich arwain at y tŷ.

Cam 2

Wrth i chi ddilyn y llwybr, arhoswch wrth y pafiliwn criced ac edrych draw am yr hen stabl sydd yn awr yn cael ei redeg gan Ganolfan Conwy.

Cam 3

Dilynwch y llwybr ac wrth i chi fynd rownd y gornel, arhoswch am y golygfeydd trawiadol o Afon Menai a’r tŷ. Yn ystod oriau agor y gaeaf, trowch i’r dde a mynd ymlaen i lawr ffordd y doc (gan ailymuno â’r llwybr wrth bwynt 5).

Cam 4

Ewch ymlaen i lawr y llwybr, ac yna ar ôl cyrraedd y cwrt, dilyn y llwybr ar hyd ymyl y lawnt croquet, i’r dde.

Cam 5

Dilynwch y llwybr tarmac sy’n mynd i lawr i’r chwith, yna dilynwch y llwybr cyntaf ar y dde, cyn i chi gyrraedd y doc.

Cam 6

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr tarmac. Os ydych chi am orffwys ychydig yma, mae mainc ar y chwith sy’n cynnig golygfeydd rhagorol. Neu efallai y byddech chi’n hoffi gweld y Glyn Camelia ar y dde i chi.

Cam 7

Dewch yn ôl ar y llwybr a mynd ymlaen, yna ewch i fyny’r rhiw oddi ar y llwybr ac ar y glaswellt a chwilio am fwlch yn y coed. Pwy fydd y cyntaf i weld un o’r coed hynaf ym Mhlas Newydd? Mae hwn yn lle braf i orffwyso. Daliwch i fynd i fyny’r rhiw nes cyrhaeddwch chi’r llwybr tarmac.

Cam 8

Yn awr mae’n bryd i chi archwilio’r ardal yr oedd plant y Marcwis yn ei alw yn ‘India’r Gorllewin’. Allwch chi feddwl pam eu bod wedi rhoi’r enw hwnnw? Crwydrwch trwy’r ardal laswelltog a chwilio am y tŷ pren newydd.

Cam 9

Anelwch yn ôl ar yr ardal laswelltog tuag at y pafiliwn criced, lle byddwch chi’n gallu mwynhau’r maes chwarae antur yn y coed ar y chwith. Yna dilynwch y llwybr yn ôl heibio’r pafiliwn at y tŷ, lle gallwch chi fwynhau paned ar ôl y daith yng Nghaffi’r Hen Laethdy.

Man gorffen

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

Map llwybr

Map taith rwydd Plas Newydd
Map taith rwydd Plas Newydd | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Bore ym Mhlas Newydd
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Plasty a gerddi hudolus, gyda golygfeydd godidog o Eryri. | Enchanting mansion and gardens, with spectacular views of Snowdonia.

Llanfairpwll, Anglesey

Yn hollol agored heddiw
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol 

Archwiliwch goetir cynhenid amrywiol a pharcdir hynafol gyda golygfeydd o’r tŷ a’r gerddi ym Mhlas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Cwpl yn cerdded yn yr ardd ym Mhlas Newydd gyda mynyddoedd yn y cefndir
Llwybr
Llwybr

Taith cilfachau cudd Plas Newydd 

Darganfyddwch gilfachau cudd Plas Newydd ar daith gerdded lawn o olygfeydd trawiadol dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Coeden blodau ceirios gyda'r Tŷ yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.

Llun agos o gi yn anadlu’n drwm ac yn cael ei anwesu gan ei berchnogion, a dynnwyd yn yr ardd yn Hanbury Hall and Gardens, Swydd Gaerwrangon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phlas Newydd efo'ch ci 

Mae gan Blas Newydd sgôr o ddwy bawen. Bydd cynffonnau’n ysgwyd yn llawn cyffro wrth i ni groesawu eich ci i’r ardd a’r tiroedd. Bydd wrth ei fodd yn crwydro’r Ardd Rhododendron, Cwm Camelia, Ardd Goed a Choed yr Eglwys.

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig) 

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.