Skip to content
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Mwynhewch y daith gerdded ym Mhlas Newydd, Ynys Môn | © National Trust Images/John Millar
Wales

Taith hawdd ym Mhlas Newydd

Mae’r daith fer hon o gwmpas tir Plas Newydd yn ddelfrydol i bob oed. Gall oedolion fwynhau cefnlen Eryri ac Afon Menai, tra bydd digon ar hyd y ffordd i gadw plant yn hapus, gan gynnwys y tŷ yn y coed a’r maes chwarae antur.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

Cam 1

Cychwynnwch eich taith oddi wrth y dderbynfa a dilyn y llwybr sy’n eich arwain at y tŷ.

Cam 2

Wrth i chi ddilyn y llwybr, arhoswch wrth y pafiliwn criced ac edrych draw am yr hen stabl sydd yn awr yn cael ei redeg gan Ganolfan Conwy.

Cam 3

Dilynwch y llwybr ac wrth i chi fynd rownd y gornel, arhoswch am y golygfeydd trawiadol o Afon Menai a’r tŷ. Yn ystod oriau agor y gaeaf, trowch i’r dde a mynd ymlaen i lawr ffordd y doc (gan ailymuno â’r llwybr wrth bwynt 5).

Cam 4

Ewch ymlaen i lawr y llwybr, ac yna ar ôl cyrraedd y cwrt, dilyn y llwybr ar hyd ymyl y lawnt croquet, i’r dde.

Cam 5

Dilynwch y llwybr tarmac sy’n mynd i lawr i’r chwith, yna dilynwch y llwybr cyntaf ar y dde, cyn i chi gyrraedd y doc.

Cam 6

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr tarmac. Os ydych chi am orffwys ychydig yma, mae mainc ar y chwith sy’n cynnig golygfeydd rhagorol. Neu efallai y byddech chi’n hoffi gweld y Glyn Camelia ar y dde i chi.

Cam 7

Dewch yn ôl ar y llwybr a mynd ymlaen, yna ewch i fyny’r rhiw oddi ar y llwybr ac ar y glaswellt a chwilio am fwlch yn y coed. Pwy fydd y cyntaf i weld un o’r coed hynaf ym Mhlas Newydd? Mae hwn yn lle braf i orffwyso. Daliwch i fynd i fyny’r rhiw nes cyrhaeddwch chi’r llwybr tarmac.

Cam 8

Yn awr mae’n bryd i chi archwilio’r ardal yr oedd plant y Marcwis yn ei alw yn ‘India’r Gorllewin’. Allwch chi feddwl pam eu bod wedi rhoi’r enw hwnnw? Crwydrwch trwy’r ardal laswelltog a chwilio am y tŷ pren newydd.

Cam 9

Anelwch yn ôl ar yr ardal laswelltog tuag at y pafiliwn criced, lle byddwch chi’n gallu mwynhau’r maes chwarae antur yn y coed ar y chwith. Yna dilynwch y llwybr yn ôl heibio’r pafiliwn at y tŷ, lle gallwch chi fwynhau paned ar ôl y daith yng Nghaffi’r Hen Laethdy.

Man gorffen

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

Map llwybr

Map taith rwydd Plas Newydd
Map taith rwydd Plas Newydd | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Bore ym Mhlas Newydd
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Plasty a gerddi hudolus, gyda golygfeydd godidog o Eryri. Diwrnod cyfan o bethau i'w gweld a'u gwneud | Enchanting mansion and gardens, with spectacular views of Snowdonia. A whole day of things to see and do.

Llanfairpwll, Anglesey

Ar gau nawr
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol 

Archwiliwch goetir cynhenid amrywiol a pharcdir hynafol gyda golygfeydd o’r tŷ a’r gerddi ym Mhlas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Cwpl yn cerdded yn yr ardd ym Mhlas Newydd gyda mynyddoedd yn y cefndir
Llwybr
Llwybr

Taith cilfachau cudd Plas Newydd 

Darganfyddwch gilfachau cudd Plas Newydd ar daith gerdded lawn o olygfeydd trawiadol dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr yn cerdded tiroedd hydrefol Castell Penrhyn, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Y Tŷ ym Mhlas Newydd
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.

Llun agos o gi yn anadlu’n drwm ac yn cael ei anwesu gan ei berchnogion, a dynnwyd yn yr ardd yn Hanbury Hall and Gardens, Swydd Gaerwrangon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phlas Newydd efo'ch ci 

Mae gan Blas Newydd sgôr o ddwy bawen. Bydd cynffonnau’n ysgwyd yn llawn cyffro wrth i ni groesawu eich ci i’r ardd a’r tiroedd. Bydd wrth ei fodd yn crwydro’r Ardd Rhododendron, Cwm Camelia, Ardd Goed a Choed yr Eglwys.

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig) 

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.