Skip to content
Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Top Teras Rhewllyd yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd | © National Trust Images/ Paul Harris
Wales

Taith darganfod natur Castell Penrhyn

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell. Cewch fwynhau’r lle naturiol a darganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Cyfanswm y camau: 11

Cyfanswm y camau: 11

Man cychwyn

Maes parcio Castell Penrhyn, cyfeirnod grid: SH603717

Cam 1

Gadewch y maes parcio ac anelu trwy glwstwr o goed derw aeddfed a rhannol aeddfed. Yn y gwanwyn byddwch yn cerdded trwy fôr o flodau yn ffrwydro trwy’r glaswellt.

Cam 2

Dilynwch y llwybr glaswellt wrth iddo fynd o amgylch coetir cymysg bach a elwir yn Lwyn Pisgwydd.

Cam 3

Croeswch ar hyd y llwybr wedi ei dorri. Gyda rhywogaethau gwych o goed a llwyni, gelwir y fan hon yn Broadwalk.

Cam 4

Cerddwch i lawr y Llethr Grug i’r Glyn. Mae’r Llethr Grug yn wynebu’r de-orllewin a’r gwynt sy’n taro amlaf ac mae nifer o goed derw a ffawydd wedi eu cwympo gan stormydd yma.

Fungi growing on a log at Hare Hill, Cheshire
Ffwng yn tyfu ar bren | © National Trust Images/Phil Neagle

Cam 5

Croeswch yr Hen Ffordd sef y fynedfa wreiddiol i’r Castell. Byddai’n fynedfa grand i ymwelwyr â’r castell.

Cam 6

Dilynwch y llwybr i’r Ardd Gorsiog – lle rhyfeddol o blanhigion egsotig sy’n hoff o ddŵr fel gunnera a chynffon y gath. Bydd y llwybr yn eich arwain heibio strwythur belvedere pren at lwybr estyllod pren. Dringwch y grisiau i’r Wal Furiog. Os oes gennych gi hefo chi, osgowch yr Ardd Furiog trwy anelu’n ôl at yr Hen Ffordd a throi i’r chwith ar hyd y gwrych ywen. Bydd hyn yn eich arwain at y llwybr allan o’r Wal Furiog.

Cam 7

Crwydrwch o gwmpas llwybrau’r ardd nes byddwch chi’n barod i adael. Ewch allan trwy’r drws gyferbyn â’r un y daethoch i mewn trwyddo.

Cam 8

Trowch i’r chwith ar y llwybr graean a mynd trwy’r Rhodfa Rhododendron. Yn y gwanwyn a’r haf cynnar mae’r rhododendron a’r asaleas yn fôr o liw ac aroglau.

A slow worm at Box Hill, Surrey
Nadroedd defaid | © National Trust Images/A.Wright

Cam 9

Daliwch i fynd ar y llwybr at y stabl o frics ac yna troi i’r dde i fyny’r llethr tuag at adfeilion y capel.

Cam 10

Dilynwch y llwybr ar y chwith dan goed yw a rhwng y stabl a’r ardal barcio i’r anabl. Wrth gornel y castell, dilynwch lwybr glaswellt llydan at y ffens derfyn a Phant y Llwynog.

Cam 11

Mae’r llwybr yn dilyn y ffens trwy’r Meysydd Elysaidd. Bydd y llwybr yn eich arwain yn ôl i’r maes parcio lle gwnaethoch gychwyn eich taith.

Man gorffen

Maes parcio Castell Penrhyn, cyfeirnod grid: SH603717

Map llwybr

Map taith darganfod natur yng Nghastell Penrhyn, Gwynedd
Map taith darganfod natur yng Nghastell Penrhyn, Gwynedd | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf
Lle
Lle

Castell Penrhyn a'r Ardd 

Castell ffantasi gyda sylfeini diwydiannol a threfedigaethol | Fantasy castle with industrial and colonial foundations

Bangor, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Golygfa ar draws Afon Menai i Blas Newydd o Lan Faenol, Ynys Môn, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith bywyd gwyllt a choetir Glan Faenol 

Archwiliwch goetir cynhenid amrywiol a pharcdir hynafol gyda golygfeydd o’r tŷ a’r gerddi ym Mhlas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hawdd ym Mhlas Newydd 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys tŷ yn y coed a maes chwarae antur, gyda chefnlen o Eryri ac Afon Menai.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o Slabiau Idwal yng Nghwm Idwal, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Cwm Idwal 

Dilynwch daith Cwm Idwal trwy rai o’r golygfeydd mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig. Taith 3 milltir gyda llyn chwedlonol ym mynyddoedd y Glyderau yng Ngogledd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelwyr yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

A close up of a scone covered in cream and jam
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i Gaffi’r Castell am ginio blasus ac amrywiaeth o gacennau. Mae’r siop yn cynnig anrhegion lleol neu porwch yn y siop lyfrau ail-law am fargen.

Rhododendron pinc yn blodeuo o flaen Castell Penrhyn.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Penrhyn 

Mae gerddi Penrhyn yn eang ac yn wledd i’r synhwyrau. Cewch heddwch yn yr Ardd Furiog ffurfiol neu ewch trwy’r Ardd Gorsiog debyg i jyngl.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)