Skip to content
Lliw porffor y rhostir gyda chefnlen arfordirol ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru
Bae Rhosili ym Mhenrhyn Gŵyr, De Cymru | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Llwybr Cefnen Rhosili, Hillend a’r traeth

Cerddwch i bwynt uchaf Penrhyn Gŵyr, mwynhewch y golygfeydd ac ymlwybrwch drwy dirweddau hynafol cyn disgyn i draeth euraidd tair milltir o hyd.

Fflora a ffawna

Mae Cefnen Rhosili yn ardal o rostir isel ac yn gartref i amrywiaeth o adar a phryfed gan gynnwys morgrugyn du y gors, sy’n greadur bach prin. Mae arfordir de Gŵyr yn gartref i lawer o blanhigion ac adar prin, gan gynnwys llysiau bystwn a brain coesgoch.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS414881

Cam 1

Dechreuwch ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cerddwch ar hyd y ffordd, heibio’r safle bws. Dilynwch y llwybr troed i’r chwith tua’r fynwent a heibio Eglwys y Santes Fair. Wrth y gyffordd â’r trac cerrig, ewch i’r chwith a dilynwch y trac hwn nes i chi gyrraedd gât ag arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Cefnen Rhosili.

Cam 2

Ewch i fyny’r bryn drwy’r rhostir. Mae’n serth, felly cymerwch seibiant ar y ffordd, cyn dringo i frig y Gefnen.

Cam 3

Dilynwch y prif lwybr ar hyd ymyl y Gefnen. Mae’r ffagl yn nodi pwynt uchaf Penrhyn Gŵyr, ac mae hefyd yn dynodi safle carnedd o’r Oes Efydd a adeiladwyd tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Wrth i chi barhau ar hyd llwybr y grib, byddwch yn pasio gweddillion siambrau claddu o Oes y Cerrig, sef Sweynes Howes.

Cam 4

Mae’r grib yn mynd â chi drwy ardal eang o rostir. Ymhellach i lawr y llethr, i’r dde, mae yna ardaloedd o rostir gwlyb.

Cam 5

Wrth i chi gyrraedd hanner ffordd ar hyd y Gefnen, fe welwch weddillion gorsaf radar o’r Ail Ryfel Byd o’ch blaen. Ewch drwy’r ardal hon ac i fyny’r llethr yn y pen pellaf.

Cam 6

O’r fan hon mae’r llwybr yn disgyn yn serth tuag at faes gwersylla Hillend. Ewch mewn i’r safle ac yn syth heibio i Gaffi Eddie a throi i’r chwith ar y traeth. Rydych chi tua hanner ffordd nawr.

Cam 7

Trowch i’r chwith i’r traeth ac ewch yn ôl tua Rhosili.

Cam 8

Ar ôl i chi basio’r Helvetia, cadwch olwg am y llethr yn ôl i frig Clogwyni Rhosili.

Cam 9

Ar y brig, trowch i’r dde i ddychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Rhosili, cyfeirnod grid: SS414881

Map llwybr

Map o lwybr Cefnen Rhosili, Hillend a’r traeth
Map o lwybr Cefnen Rhosili, Hillend a’r traeth | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded pentir Rhosili 

Ewch am dro ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, gyda golygfeydd ysgubol o dywod euraidd Rhosili a chreigiau calchfaen geirwon Arfordir De Gŵyr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)  

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.