Skip to content
Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Beicio mynydd drwy’r coetiroedd yn Stagbwll | © National Trust Images / Chris Price
Wales

Llwybr beicio mynydd Stagbwll

Cymerwch dro gwyllt yn Stagbwll a darganfod mwy o’r ardal. Yng Nghoed Doc y Castell a Cheriton Bottom, fe ddewch o hyd i lwybr beicio mynydd gyda dros 4 milltir o ddringfeydd, troeon a neidiau sy’n ddigon i herio’r beiciwr mwyaf profiadol. Reidiwch i gefnlen epig o goetiroedd naturiol a golygfeydd tymhorol wrth i chi ddarganfod mwy o Stad Stagbwll.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Coed Doc y Castell, SR 979965

Cam 1

Dechreuwch ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghoed Doc y Castell lle gwelwch arwydd croeso a map ar wal hen gwt gweithiwr coed. Dilynwch y prif drac drwy’r gât i’r gogledd, allan o’r maes parcio. Mae’r trac yn dringo’n raddol, gan basio bae prosesu pren a hen dŷ mwg cyn troi’n sydyn i’r dde ar gyfer dringfa serth fer i’r top. Dilynwch y llwybr a rennir, gan gadw’n agos at ymyl y coetir wrth i’r llwybr gulhau a gwau rhwng coed a bonion cyn cyrraedd cyffordd-T wrth hen ffin cae.

Cam 2

Trowch i’r chwith, gan ddilyn y llwybr wrth ochr y bancyn i groesi’r llethr. Wrth i’r coed deneuo ar y dde, cadwch olwg am ardal lle rydym wedi ailblannu miloedd o goed llydanddail brodorol. Disgynnwch ar hyd y llwybr hwn cyn cyrraedd ardal o goetir ffawydd, sy’n fôr o glychau’r gog yn y gwanwyn. Trowch i’r chwith yma i ddringo am ychydig cyn gwyro i’r dde i’r darn cyntaf o drac sengl pwrpasol.

Cam 3

Dilynwch y trac sengl, gan ddisgyn eto drwy’r coed trwchus at fan croesi nant a thro cam i’r dde, ac yna’r chwith, i ymuno â’r prif drac wrth ymyl bae prosesu pren. Dilynwch y trac drwy fwy o goed sydd newydd eu plannu tan fod y nant yn llifo reit wrth ymyl y llwybr, lle byddwch yn troi i’r chwith (ewch yn syth i Eglwys Cheriton Stagbwll, sy’n wyriad byr gwerth chweil) i ddringo i floc o gonifferau. Ar frig y ddringfa gyntaf hon, byddwch yn croesi’r ddisgynfa trac sengl cyn troi i’r dde, gan barhau i ddringo i dop y coetir wrth ymyl cae.

Cam 4

Ar ddechrau’r ddisgynfa, mae’r llwybr i’r chwith yn dilyn llwybr byrrach, serthach tra bod y llwybr i’r dde yn llai serth, ychydig yn hirach, ac yn cynnwys cwymp fechan dros wreiddiau. Ar ôl i’r llwybr adael y coetir aeddfed, croeswch y llwybr dringo a dilyn disgynfa agored lydan gyda naid dros fonyn, rhai ysgafellau tynn, pont bren a set olaf o gorneli sy’n dod â chi i ddringfa gul yn edrych dros y nant a groesoch yn gynharach.

Cam 5

Mae’r llwybr yn dringo i gwm newydd, gan groesi hen bont fechan cyn rhai troeon clip gwallt heriol. Ar y top, mae’r llwybr yn croesi’r llethr, yn croesi bancyn cyn disgyn i geunant lle mae angen i chi gadw eich cyflymder i fyny i’w gwneud hi dros y gwreiddiau wrth i chi ddringo’r ochr arall. Mae’r llwybr hwn, sy’n cael ei rannu, yn dramwyfa heriol sydd wedi’i gorchuddio â gwreiddiau – cymerwch ofal pan mae’n wlyb. Wrth i’r coetir ffawydd a chlychau’r gog ddod i’r golwg unwaith eto, dilynwch y llwybr i’r chwith sy’n ymdroelli i lawr dros naid fechan a bancyn serth yn ôl i lawr i fynedfa’r maes parcio.

Cam 6

Os gall eich coesau ymdopi ag un ddringfa arall, bydd rhan olaf y ddolen yn mynd â chi i’r dde o’r ffordd allan o’r maes parcio, cyn troi i’r dde eto wrth y fynedfa gyntaf yn ôl i’r coed ac i fyny bryn sy’n mynd yn gynyddol serth cyn dod allan wrth un o hen borthordai’r ystâd. Wrth i’r llwybr barhau i ddringo heibio’r ddau dŷ, mae golygfa fendigedig i’r gorllewin yn ymddangos wrth y fynedfa ger y llwybr. Mae golygfa well fyth rownd y gornel, ar safle’r Belvedere, sef hen ffoledd – cadwch olwg am fainc bren wedi’i cherfio ar y dde yn union cyn i chi basio drwy hen ffin cae a dechrau disgyn. Mae’r ddisgynfa hir olaf yn cael ei rhannu â cherddwyr a marchogion, felly byddwch yn ofalus oherwydd gall fod yn gyflym. Dilynwch y llwybr hwn yr holl ffordd i’r gwaelod, gan ddod allan i’r ffordd a throi i’r chwith i ddychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Coed Doc y Castell, SR 979965

Map llwybr

Map llwybr beicio mynydd Doc y Castell, Stagbwll
Map llwybr beicio mynydd Doc y Castell, Stagbwll | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Am daith gerdded sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, dilynwch lwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll, lle gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau dŵr Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Golygfa o’r Bont Wyth Bwa dros y Llyn Pysgod yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr cyfrinachau Llys Stagbwll 

Dysgwch am hanes y teulu Cawdor a mwynhau golygfeydd godidog ar lwybr cyfrinachau Llys Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Stackpole, near Pembroke, Pembrokeshire

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Several people in tandem kayaks are paddling in the water at Mullion Cove, Cornwall.

Gweithgareddau yn yr awyr iach 

Dewch o hyd i leoliadau gorau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, o lwybrau beicio oddi ar y ffordd i chwaraeon dŵr a cherdded, a'r cyfan ynghanol harddwch byd natur. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored yn Stagbwll 

Mae awyr iach Stagbwll yn siŵr o roi gwynt yn eich hwyliau. Mae angen natur ar bawb, ac mae cyfoeth ar gael yn Stagbwll. Dysgwch ble y gallwch aros yn Stagbwll hefyd.

Ystafell de’r Tŷ Cychod yn edrych dros Gei Stagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Stagbwll 

Mwynhewch ffefrynnau ffein yn Nhŷ Te’r Tŷ Cychod a golygfeydd godidog o Gei Stagbwll.

Two mountain bikers with mountains as a backdrop
Gweithgaredd
Gweithgaredd

Y llefydd gorau am daith feic hir 

Darganfyddwch lwybrau beicio gwych ledled y DU lle gallwch fwynhau taith hirach wedi'ch amgylchynu gan olygfeydd cefn gwlad trawiadol, o lwybrau i'r teulu i ddringfeydd heriol. (Saesneg yn unig)