Skip to content
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll | © National Trust Images/John Millar
Wales

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll

Darganfyddwch rai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar y llwybr bywyd gwyllt arfordirol hwn. Rhyfeddwch at glogwyni calchfaen ag adar môr sy’n bridio, gan gynnwys gwylogod, yn ogystal â thraethau, twyni a llynnoedd dŵr croyw gyda lilis a chyfle i weld dyfrgwn.

Dod o hyd i’r dyfrgwn

Cadwch olwg am y mamaliaid swil hyn ar eich taith gerdded, yn enwedig ar Gam 8. Pont yr Wyth Bwa yw’r lle gorau i’w gweld.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio yng Nghei Stagbwll, cyfeirnod grid: SR990958

Cam 1

O faes parcio Cei Stagbwll, dilynwch lwybr yr arfordir tua Barafundle. Cymerwch saib ar gopa’r grisiau i edrych i lawr ar Gei Stagbwll, ac ar y galchfaen yn newid i dywodfaen goch i’r chwith ohonoch.

Cam 2

Wrth gyrraedd Barafundle, ewch i lawr y grisiau i’r tywod. Croeswch y traeth, a dringwch y grisiau drwy’r coetir yn y pen pellaf.

Ymwelydd yn cael hoe ar lwybr yn Stagbwll i edrych ar draws y traeth ym Mae Barafundle, Sir Benfro, Cymru
Y traeth ym Mae Barafundle | © National Trust Images/James Dobson

Cam 3

Dilynwch lwybr yr arfordir tua Thrwyn Stagbwll, gan aros i edmygu’r Ffenestri Delltog, y bwâu carreg naturiol oddi tanoch.

Cam 4

Ewch yn eich blaenau ar hyd llwybr yr arfordir, gyda glaswelltir eang Cwningar Stagbwll i’r dde ohonoch. Yn y gwanwyn a’r haf mae’n fôr o flodau gwyllt a phili-palod.

Cam 5

Mae sawl llwybr yn eich tywys i lawr at lannau Llynnoedd Bosherston. Anelwch at arllwysfa’r llyn y tu cefn i Draeth Aber Llydan. Mae’r gwely cyrs ymylol cul yn lle gwych i wylio adar, gydag adar sy’n bridio yn yr haf ac adar y bwn a rhegennod dŵr yn y gaeaf.

Cam 6

Croeswch y bont garreg bitw dros yr arllwysfa a dilynwch lwybr Cangen y Gorllewin tua Bosherston. Gallwch aros yn Bosherston am rywbeth i fwyta ac yfed; fel arall, cadwch at y llwybr.

Cam 7

Croeswch Sarn Bosherston, dringwch dros y clogwyn calchfaen a chroeswch y Sarn Ganol. Dyma’r pyllau lili enwog. Fe welwch y lilis dŵr o fis Mehefin i fis Medi. Dilynwch y llwybr i lawr i’r Bont Welltog.

Cam 8

Peidiwch â chroesi’r Bont Welltog - trowch i’r chwith a dilynwch lwybr y Gangen Ddwyreiniol i fyny i Bont yr Wyth Bwa.

Pâr o ddyfrgwn yn sbecian uwchben y dŵr ymysg y lilis dŵr yn Stagbwll, Sir Benfro, Cymru.
Pâr o ddyfrgwn yn Stagbwll | © ational Trust Images/Jim Bebbington

Cam 9

Croeswch Bont yr Wyth Bwa, a dilynwch drac y Parc Ceirw yn ôl i Gei Stagbwll.

Man gorffen

Maes parcio yng Nghei Stagbwll, cyfeirnod grid: SR990958

Map llwybr

Map yn dangos llwybr bywyd gwyllt Stagbwll
Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Am daith gerdded sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, dilynwch lwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll, lle gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau dŵr Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o’r Bont Wyth Bwa dros y Llyn Pysgod yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr cyfrinachau Llys Stagbwll 

Dysgwch am hanes y teulu Cawdor a mwynhau golygfeydd godidog ar lwybr cyfrinachau Llys Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Stackpole, near Pembroke, Pembrokeshire

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: ein hunig bartner cerdded 

Dysgwch ragor am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein hunig bartner cerdded. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Elyrch ar Lynnau Stagbwll , Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Gwylio bywyd gwyllt yn Stagbwll 

Mae Stagbwll yn gartref i bob math o greaduriaid, o’r dyfrgwn enwog i nythfa fwyaf Cymru o ystlumod pedol mwyaf.

Ystafell de’r Tŷ Cychod yn edrych dros Gei Stagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Stagbwll 

Mwynhewch ffefrynnau ffein yn Nhŷ Te’r Tŷ Cychod a golygfeydd godidog o Gei Stagbwll.

Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored yn Stagbwll 

Mae awyr iach Stagbwll yn siŵr o roi gwynt yn eich hwyliau. Mae angen natur ar bawb, ac mae cyfoeth ar gael yn Stagbwll. Dysgwch ble y gallwch aros yn Stagbwll hefyd.