Skip to content

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrnant yn 2023

Dau ymwelydd yn y gardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, gyda llygad y dydd yn y blaendir.
Ymwelwyr yn Nhŷ Mawr Wybrnant | © National Trust Images / Arnhel de Serra

Eleni byddwn yn profi dulliau newydd o rannu stori ddiddorol Tŷ Mawr a dathlu ei arwyddocâd diwylliannol enfawr. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gynnig rhaglen gyffrous o ddiwrnodau agored misol, pob un â thema wahanol. Byddwn yn rhannu ein ddiweddariadau yma.

Amseroedd agor

Bydd y ffermdy ar agor bob dydd Mawrth, 12-4pm o 25 Gorffennaf - 26 Medi. A hefyd dydd Sul 10 Medi, 10am-4pm ar gyfer Gwyl Drysau Agored.

Eleni bydd yr ystafell arddangosfa ar agor bob dydd rhwng 2 Ebrill - 1 Hydref, gan roi cyfle i ymwelwyr ddysgu am straeon Tŷ Mawr. Mae croeso hefyd i ymwelwyr fwynhau’r ardd ac archwilio'r llwybrau cyfagos yn ystod eu hymweliad.

Nodwch, bydd y toiledau ar agor pan fydd y ffermdy ar agor.

I gyrraedd Tŷ Mawr ewch i Benmachno a dilyn yr arwyddion brown oddi yno, peidiwch â dilyn sat nav na dod ar hyd yr A470.

Diwrnodau agored misol

Rydym hefyd yn ddathlu stori ac arwyddocâd Tŷ Mawr trwy raglen gyffrous o ddiwrnodau agored misol eleni. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid, gyda thema wahanol bob mis.

Bydd dyddiau agored o Ebrill – Hydref, 11am – 4pm ar ddydd Sul cyntaf pob mis ac maent yn rhad ac am ddim i’w mynychu. Fel rhan o'r diwrnodau agored fydd y ffermdy ar agor, gyda detholiad o Feiblau i'w gweld.

Beth sydd ar y gweill?

3 Medi - 'O William Salesbury i William Morgan: y Dadeni yn Nyffryn Conwy?’

Sgwrs yng nghwmni Peredur Lynch (Athro mewn Llenyddiaeth Gymraeg a Chanoloesol ym Mhrifysgol Bangor), Gruffudd Antur (Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru) a hanesydd lleol Eryl Owain. Niferoedd cyfynedig, felly mae archebu lle o flaen llaw yn hanfodol. Cysylltwch a ni er mwyn cadw eich lle ar beth sydd yn siwr o fod yn sgwrs ddifyr dros ben.

1 Hydref - Pennod newydd Tŷ Mawr

Ar gyfer ein diwrnod agored misol olaf o'r flwyddyn byddwn yn canolbwyntio ar orffennol mwy diweddar Tŷ Mawr. Gyda arddangosfa hen luniau o’r cyfnod adfer y ffermdy yn yr 80au a chyfle i rannu eich atgofion chi.

Beth arall sydd wedi bod yn digwydd yn Nhŷ Mawr eleni?

2 Ebrill: Dathlu hen drysor, drwy leisiau ifanc

Ddaru ni mwynhau gweithio mewn partneriaeth ag Ysgolion Ysbyty Ifan a Llanddoged i rannu stori Tŷ Mawr trwy lais y genhedlaeth nesaf. Yn ystod mis Mawrth buom yn hwyluso cyfleoedd cyffrous i’r disgyblion ddysgu sgiliau newydd, wrth roi her iddynt greu llwybr map a recordio synau i'w defnyddio ar gyfer deuluoedd ac ysgolion sy’n ymweld â Thŷ Mawr.

Buom yn rhannu eu gwaith ar y diwrnod agored cyntaf, 2 Ebrill ac ar Ddydd Gwener y Groglith.

7 Mai: Camu’n ôl i Gymru ganoloesol

Buom yn darganfod dirgelion Wybrnant drwy fynd am daith gyda hanesydd lleol, Eryl Owain. Taith i ymweld â Fedw Deg, cartref disgynyddion Llywelyn Fawr, lle ac iddo hanes hir a chythryblus. Ymlaen at hen ffermdy mawreddog Bwlch-y-maen a hen gapel ac ysgol Gyfyng - canolbwynt bywyd cymdeithasol y fro ers talwm - ac yna’n ôl at Dŷ Mawr.

4 Mehefin – Y Gymraeg yn ein tirlun

Cyfle i ddysgu mwy am waith Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a chyfrannu at fap enwau lleoedd.

2 Gorffennaf - Picnic ar y lawnt efo Elidyr Glyn

Prynhawn hyfryd yng nghwmni’r canwr gwerin, Elidyr Glyn, a fydd yn perfformio set acwstig ar y lawnt i dros 60 o ymwelwyr.

6 Awst - Gweithgareddau i’r teulu

Camwch yn ôl mewn amser i ddarganfod sut le fyddai yn y tŷ yn Oes y Tuduriaid, gwrandewch ar seinwedd bu Ysgolion Ysbyty Ifan a Llanddoged yn creu.

12 Awst, 11am Pabell y Cymdeithasau 1, Maes Eisteddfod Genedlaethol, Boduan.

'O William Salesbury i William Morgan: y Dadeni yn Nyffryn Conwy?’

Buom ar y Maes gyda sgwrs ddifyr yng nghwmni Peredur Lynch (Athro mewn Llenyddiaeth Gymraeg a Chanoloesol ym Mhrifysgol Bangor), Gruffudd Antur (Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru) a hanesydd lleol Eryl Owain.

Ffermdy’n dadfeilio â phont garreg o’i flaen yn Nhŷ Mawr, Wybrnant

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dysgwch pryd mae Tŷ Mawr Wybrnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelydd yn eistedd ar bont fwa fach, yng nghefn gwlad yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy. Mae’n edrych tuag at adeilad carreg sydd â mwg yn dod allan o’r simnai.
Erthygl
Erthygl

Hanes yr Esgob William Morgan 

Dewch i grwydro man geni’r Esgob William Morgan cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg. Mae Tŷ Mawr Wybrnant yn swatio mewn cwm cudd ar gyrion Penmachno ger Betws y Coed.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.

Pedwar ymwelydd yn cerdded wrth ochr adeilad carreg yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, gyda llygad y dydd a blodau gwyllt eraill yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â'r ardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant 

Crwydrwch yr ardd Duduraidd, gyda dros 140 o blanhigion gwahanol i ddarparu bwyd, meddyginiaethau a pheraroglau i’r tŷ.