Skip to content
Brith y gors yn Welshmoor yng Ngogledd Gŵyr, De Cymru
Brith y gors yn Welshmoor, Gogledd Gŵyr | © National Trust / Mark Hipkin
Wales

Llwybr pili-pala Gogledd Gŵyr

Darganfyddwch Welshmoor, paradwys gudd i fywyd gwyllt. Dros y blynyddoedd, mae dros 25 o wahanol rywogaethau o bili-pala wedi’u gweld yn yr ardal warchodedig hon. Mae’n un o’r llefydd gorau yn Ewrop i weld brith y gors, sy’n bili-pala prin iawn, a’r brithribin gwyrdd, sy’n fwy cyffredin ond llawn mor drawiadol.

Gair o gyngor ar wylio pili-palod

Mae’r tywydd yn ffactor pwysig iawn wrth geisio gwylio pili-palod. Mae diwrnodau poeth, heulog heb lawer o wynt yn ddelfrydol. Mae’r amseru hefyd yn bwysig ar gyfer rhywogaethau fel brith y gors, sydd â thymhorau hedfan byr iawn. Mae rhagor o wybodaeth am amseru eich ymweliad i’w gweld ym mhob cam.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio Welshmoor (Cyf. grid SS51924)

Cam 1

Gan ddechrau yn yr ardal barcio, cerddwch 100m i’r de i ymyl y gors, lle mae’r coed yn marcio’r ffin. Cadwch olwg am bili-palod ar hyd ymyl y coed a’r prysgwydd.

Cam 2

Cerddwch i ffwrdd o’r ffin, tua’r dwyrain-gogledd-ddwyrain, i mewn i’r gors am tua 100m. Yr ardal hon yw un o hoff lecynnau brith y gors.

Cam 3

Nesaf, cerddwch tua’r dwyrain-de-ddwyrain am 150m tuag at ymyl y gors unwaith eto. Cadwch olwg am lecyn agored sy’n gorwedd y tu ôl i linell denau o goed. Dyma un o hoff lefydd y brithribin gwyrdd.

Brithribin gwyrdd ar redyn yn Welshmoor yng Ngogledd Gŵyr, De Cymru
Brithribin gwyrdd yn Welshmoor, Gogledd Gŵyr | © National Trust / Mark Hipkin

Cam 4

O’r llecyn agored, cerddwch tua’r gogledd-ddwyrain am 125m nes i’r tir ddechrau gwlychu o dan draed, wrth i chi nesáu at nant fechan. Fe welwch ysgallen y gors yn y fan hon – paradwys y peilliwr.

Cam 5

Nesaf, cerddwch i’r gogledd am 50m i ben cribyn. Mae’r trac hwn yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin drwy’r gors. Dilynwch y trac i’r gorllewin am 375m a byddwch yn ôl yn yr ardal barcio.

Gwalchwyfyn gwenynaidd ymyl gul yn ne-orllewin Lloegr.
Gwalchwyfyn gwenynaidd ymyl gul | © National Trust Images/Phil Bruss

Man gorffen

Maes parcio Welshmoor (Cyf. grid SS51924)

Map llwybr

Llwybr pili-pala Gogledd Gŵyr, De Cymru
Llwybr pili-pala Gogledd Gŵyr, De Cymru | © National Trust

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Cwm Ivy, Gogledd Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Crwydro Cwm Ivy 

Crwydrwch forfa heli sy’n datblygu o’r newydd yng Nghwm Ivy ar arfordir gogleddol Gŵyr – pa anifeiliaid a bywyd gwyllt welwch chi?

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Dynes gyda chi yn sefyll ar ben clogwyn yn edrych allan i’r môr ar ddiwrnod cymylog
Llwybr
Llwybr

Cylchdaith Southgate, Hunts Bay a Phwll Du 

Crwydrwch glogwyni a dyffrynnoedd coediog arfordir De Gŵyr ar y daith gerdded heriol hon. Ymysg yr uchafbwyntiau mae caer o oes yr haearn a thoreth o blanhigion prin.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.