Skip to content
Dynes gyda chi yn sefyll ar ben clogwyn yn edrych allan i’r môr ar ddiwrnod cymylog
Cerdded y ci ar Glogwyni Pennard, Penrhyn Gŵyr, Cymru | © National Trust Images/John Millar
Wales

Cylchdaith Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Taith gerdded brydferth ond heriol ar hyd arfordir De Gŵyr, yn eich tywys ar hyd clogwyni a thrwy ddyffrynnoedd coediog. Mwynhewch olygfeydd gogoneddus, darganfyddwch blanhigion prin a diddorol, ac archwiliwch fryngaer o Oes yr Haearn.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio Southgate, cyfeirnod grid: SS554874

Cam 1

Dechreuwch gyda chaban maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r dde ohonoch a cherddwch ar hyd y trac am tua milltir (1.6km). Ar ddiwrnod clir cewch olygfeydd ysgubol ar draws Môr Hafren i Wlad yr Haf a Dyfnaint.

Cam 2

Pan gyrhaeddwch Hunts Farm, ewch i’r dde tua llwybr yr arfordir, gan ddilyn yr arwydd ar gyfer Pen Pwll Du. Bydd angen dringo rhai grisiau, gyda wal i’r chwith ohonoch.

Cam 3

Ar ôl pasio pwll dŵr bach i’r chwith ohonoch, cadwch olwg am y llwybr sy’n arwain i’r dde ac ewch i fyny’r bryn, gan gadw’r ffens ar y chwith. Wedi cyrraedd y brig, cadwch olwg am y cloddiau a’r ffosydd. Dyma weddillion caer bentir o Oes yr Haearn.

Cam 4

Nawr fe welwch High Pennard, sy’n un o gyfres o gaerau pentir o Oes yr Haearn a adeiladwyd ar wasgar ar hyd arfordir De Gŵyr. Mae crochenwaith sy’n dyddio o’r ganrif gyntaf neu’r ail ganrif OC wedi’i ddarganfod yma.

Cam 5

Daliwch ati i ddilyn llwybr yr arfordir drwy’r eithin ac o gwmpas y pentir.

Golygfa o Fae Pwll Du o ben clogwyn, yn edrych tua’r dwyrain ar hyd arfordir Pennard ym Mhenrhyn Gŵyr, Abertawe. Mae’r tonnau’n torri’n erbyn y clogwyni islaw.
Golygfa o Fae Pwll Du, Penrhyn Gŵyr | © National Trust Images/James Dobson

Cam 6

Rydych nawr yn sefyll uwchben clogwyn o’r enw Graves End – mae’r enw’n gysylltiedig â’r ‘Caesar’, llong a ddrylliwyd yma ym 1760.

Cam 7

Gan gadw i’r chwith, ewch o gwmpas y pentir. Cofiwch dreulio amser yn edmygu’r olygfa dros Bantam Bay.

Cam 8

Dilynwch y llwybr, gan ddringo’r llethr serth i frig y pentir.

Cam 9

Dilynwch yr arwyddion ar gyfer llwybr yr arfordir, i fyny i Fferm Pennard. Ymhen tipyn, gallwch droi i’r dde i gerdded drwy goedwigoedd Bae Pwll Du (cofiwch fod hwn yn llethr serth), neu droi i’r chwith i gerdded yn ôl ar hyd yr heol i ailymuno â Cham 2. Ffordd cefn gwlad yw hon, felly byddwch yn ofalus.

Man gorffen

Maes parcio Southgate, cyfeirnod grid: SS554874

Map llwybr

Map llwybr Southgate, Hunts Bay a Phwll Du, De Gŵyr
Map llwybr Southgate, Hunts Bay a Phwll Du, De Gŵyr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded pentir Rhosili 

Ewch am dro ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, gyda golygfeydd ysgubol o dywod euraidd Rhosili a chreigiau calchfaen geirwon Arfordir De Gŵyr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Lliw porffor y rhostir gyda chefnlen arfordirol ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Cefnen Rhosili, Hillend a’r traeth 

Taith gerdded heriol i bwynt uchaf Penrhyn Gŵyr cyn disgyn i draeth euraidd tair milltir o hyd. Mae siambrau claddu, gorsafoedd radar a llongddrylliadau ymysg yr uchafbwyntiau a welwch ar hyd y daith.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Golygfa o uchder o’r Vile, system o gaeau lleiniog canoloesol islaw pentref Rhosili, Gŵyr, Cymru. Yn y blaendir gellir gweld toeau tai pentref Rhosili, a gellir gweld ymyl y clogwyn a’r môr y tu hwnt yn y pellter.
Llwybr
Llwybr

Cylchdaith o gwmpas y Vile, Rhosili 

Crwydrwch gaeau’r Vile gyda golygfeydd o Fae Rhosili’n gefnlen berffaith. Yn fwrlwm o fywyd gwyllt ac yn enghraifft o ddull ffermio lleiniau canoloesol, maent wedi’u hadfer ac yn cael eu ffermio i greu cynefinoedd newydd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.