Llwybr pedol Llanwrthwl

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr yn dechrau ac yn gorffen ym mhentref tawel Llanwrthwl ac mae’n cynnwys golygfeydd panoramig gwych ar draws ucheldiroedd Aberhonddu a Sir Faesyfed, gan gynnwys Mynyddoedd Cambria, ‘to Cymru’.

Mae’r daith gerdded hon yn cynnig golygfeydd ysblennydd o ‘asgwrn cefn Cymru’ – Mynyddoedd Cambria.

Cymylau storm yn casglu uwchben Comin Abergwesyn, Powys

Map

Map illustration of walking route

Dechrau:

Eglwys Llanwrthwl, cyf grid: SN977638

1

Gan gychwyn y daith gerdded o’r eglwys yn Llanwrthwl, ewch ar hyd y ffordd fechan sy’n dilyn ochr chwith y fynwent. Mae’r rhan hon o’r llwybr yn dilyn llinell Llwybr Dyffryn Gwy. Parhewch ar hyd y ffordd hon am oddeutu 2 filltir (3.5km) nes i chi gyrraedd fforch yn y ffordd.

2

Cymerwch y llwybr ar y dde, sy’n rhan o Lwybr Dyffryn Gwy, ac ewch drwy’r giât bren. Rydych chi nawr ar dir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel y mae’r arwydd ar gyfer mynydd Trembyd yn nodi. Dilynwch y trac cerrig am oddeutu 1 filltir (1.5km) ac fe welwch y llwybr ceffyl glaswellt yn arwain i fyny o’ch blaen ac mae’r trac cerrig yn troi i’r chwith ac i lawr. Ewch ar hyd y llwybr ceffyl hyd nes i chi gyrraedd wal garreg sych a giât ar y top.

3

Trowch i’r dde o flaen y giât a dilynwch linell y ffens tuag i fyny. Anelwch am gopa mynydd Trembyd. Ar gopa Trembyd fe welwch bentwr o gerrig a oedd unwaith yn garnedd gladdu. Mwynhewch y golygfeydd godidog o’r fan hon wrth i chi gymryd saib i ddal eich gwynt. Oddi yma, anelwch am y Drum Ddu i’r de-orllewin.

4

Ewch ar draws y cyfrwy rhwng y ddau ben bryn. Os arhoswch ar yr ochr dde y gwlyptir, cewch gadw eich traed yn sychach gan fynd heibio dwy garnedd arall. Wedi i chi fynd ar draws y cyfrwy, ewch yn lletraws i fyny’r bryn nes i chi gyrraedd y copa. O’r fan hon gallwch gerdded ar hyd y llwybr glaswellt mwy gwastad at y garnedd yn y Drum Ddu. Yma gellir gweld mor bell â’r Bannau Brycheiniog, wrth i chi edrych dros dopiau maes tanio milwrol Epynt a’i flociau coedwigaeth sgwâr, amlwg.

5

O garnedd y Drum Ddu dilynwch y llwybr ar hyd y grib am oddeutu 440 llath (440m), nes i chi weld trac yn anelu tua’r dde ac i lawr y rhiw tuag at Ros Saith Maen. Ewch ar y trac hwn i lawr y rhiw. Nid yw’r rhan hon o’r llwybr bob amser yn glir i’w gweld, felly dewiswch eich ffordd orau i lawr y rhiw. Wrth i chi gerdded i lawr i’r dyffryn, edrychwch i fyny ac o’ch blaen am y trac sy’n arwain i fyny i’r chwith ar y bryn gyferbyn, i fyny i gopa’r Gamriw. Anelwch am y llwybr hwn, a elwir yn Rhiw Saeson, wrth i chi groesi llawr y dyffryn.

6

Ar ôl croesi’r trac sy’n rhedeg dros Ros Saith Maen, dilynwch y llwybr i waelod Y Gamriw. Mae’n gallu bod yn wlyb dan draed yma am ran helaeth o’r flwyddyn felly dewiswch eich llwybr yn ofalus. Dilynwch y trac sy’n arwain tuag i fyny i adfeilion adeilad ar y brig.

7

Oddi yma, trowch i’r dde ac ewch ar y llwybr i’r copa sy’n mynd o ochr chwith yr adfeilion. Byddwch yn cyrraedd carnedd y copa cyn y piler triongli, sy’n nodi pwynt uchaf y daith gerdded hon yn 1969tr (600m).

8

O’r piler triongli ar Y Gamriw, dilynwch y grib i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain tuag at Lanwrthwl. Fe ewch heibio sawl carnedd hynafol ar hyd y grib, sy’n dangos rhywfaint o’r hanes sydd i’w weld yn yr ardal hon.

9

Wrth i chi gyrraedd pen draw’r grib bydd angen i chi ddilyn y llwybr igam-ogam sy’n mynd i lawr at, a thrwy goedwig uwchben Fferm Dol Iago. Ar y fferm, dilynwch yr arwyddion saethau glas sy’n mynd â chi rhwng adeiladau’r fferm ac i lawr y trac fferm sy’n arwain i’r ffordd. Ar y ffordd trowch i’r chwith a pharhau nes i chi gyrraedd y gyffordd T, trowch i’r dde yma, a dilynwch y ffordd yn ôl trwy’r pentref i’r eglwys.

Diwedd:

Eglwys Llanwrthwl, cyf grid: SN977638

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr pedol Llanwrthwl

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr pedol Llanwrthwl

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Llanwrthwl, Powys
Ar drên

Llandrindod, 8 milltir

Ar y ffordd

6 milltir (9.5km) i’r de o Raeadr ar yr A470

Ar fws

Gwasanaeth X47 Celtic Travel, Llandrindod i Bont Llanwrthwl, A470

Llwybr pedol Llanwrthwl

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio – does dim meysydd parcio swyddogol ar gael. Mae un neu ddau o leoedd parcio yn Llanwrthwl (nid eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Toiledau – mae’r toiledau agosaf yng nghanolfan ymwelwyr Cwm Elan neu yn Rhaeadr (nid eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Caffis – Rhaeadr Gwy, canolfan ymwelwyr Cwm Elan a Chanolfan Beiciau Mynydd Coed Trallwm
  • Tafarndai – yn Beulah, Llanafan Fawr, Llanwrthwl, Pontnewydd a Rhaeadr