100,000 o bobl yn ymweld â Gerddi Dyffryn

Gerddi Dyffryn yn dathlu 100,000 o ymwelwyr yn 2016

Ar Noswyl Nadolig, rhoddodd tîm Dyffryn eu gwaith i’r naill ochr i ddathlu achlysur arbennig a chroesawu ymwelwyr arbennig iawn.

Dymuniad Nadolig

Daeth un o’n dymuniadau Nadolig yn wir ar Noswyl Nadolig wrth i ni greu hanes a chroesawu ein 100,000fed ymwelydd yn 2016.

Rhoddodd y staff a’r gwirfoddolwyr eu gwaith i’r naill ochr ac ymgasglu o gwmpas Derbynfa’r Ymwelwyr i groesawu Mr a Mrs O’Riordan i ddathlu’r garreg filltir nodedig hon ag ychydig o siampên a danteithion Nadoligaidd. Teg dweud bod y ddau wedi synnu o gael y fath groeso!
 

Hudolus

Roedd y cwpl, sy’n byw yn Sussex, yn ymweld â’n tŷ rhestredig Gradd II a’n gardd Edwardaidd restredig Gradd I gyda’u perthnasau Anne ac Isla Sharp. Roeddent yn arbennig o awyddus i weld taith Deuddeg Diwrnod y Nadolig.

Dywedodd Christine O’Riordan: “Dyma’r tro cyntaf i ni fod yng Nghymru dros y Nadolig felly mae hyn yn drît bach arbennig iawn i ni.”

“Mae fy merch yn byw yng Nghaerdydd ac yn ymweld â’r gerddi’n rheolaidd, felly hi argymhellodd i ni ddod yma. Mae’n hudolus bod hyn wedi digwydd ar Noswyl Nadolig.”
 

Hanes

Gweledigaeth y diwydiannwr John Cory a’i fab Reginald oedd y gerddi, a hynny ar ddechrau’r 20fed ganrif. Cawsant eu dylunio gan y pensaer tirlunio enwog Thomas Mawson.

O 1996 defnyddiwyd yr eiddo fel canolfan gynadledda gan gyngor Bro Morgannwg, a chafodd ei adfer yn helaeth diolch i fwy na £6 miliwn o gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Yn 2013 cafodd y trysor hwn, a oedd wedi’i esgeuluso rywfaint, ei roi yn nwylo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel rhan o brydles 50 mlynedd gan gyngor Bro Morgannwg.

Yn dilyn blynyddoedd o ofal, datblygiad a chydnabyddiaeth fel lleoliad mwyaf poblogaidd Cymru yng nghystadleuaeth Lleoedd Arbennig Wales Online, a hynny am ddwy flynedd yn olynol, mae ein hatyniad wedi gallu tyfu a rhagori ar ddisgwyliadau ymwelwyr.

Ym mis Tachwedd, helpodd Mr a Mrs Davies ni i gyrraedd carreg filltir arbennig - 90,000 o ymwelwyr
Mr a Mrs Davies yn helpu Gerddi Dyffryn i gyrraedd carreg filltir arbennig - 90,000 o ymwelwyr
Ym mis Tachwedd, helpodd Mr a Mrs Davies ni i gyrraedd carreg filltir arbennig - 90,000 o ymwelwyr

Mae cyrraedd carreg filltir o 100,000 o ymwelwyr yn gyflawniad gwych i bawb yma yng Ngerddi Dyffryn.

" Yn 2013 fe groesawon ni dros 66,000 o ymwelwyr ac roedden ni’n gobeithio cyrraedd tua 100,000 yn 2017. Gyda help ein tîm o staff a gwirfoddolwyr bendigedig yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, rydyn ni wedi rhagori ar ein targed. Alla i ddim diolch i’r tîm ddigon am eu holl waith caled."
- Geraldine Donovan, Rheolwr Cyffredinol Gerddi Dyffryn

Yn wir, mae 2016 wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn i ni – gwnaethom ddathlu ein 110 mlwyddiant eleni.

" Mae gennym ni gynlluniau cyffrous iawn ar gyfer dyfodol Gerddi Dyffryn, gan gynnwys prosiect adfer parhaus ar gyfer ein gardd goed a fydd yn gwneud ein hatyniad a’r profiad i ymwelwyr yn well fyth o 2017 ymlaen."
- Geraldine Donovan, Rheolwr Cyffredinol Gerddi Dyffryn

Beth i gadw llygad allan amdano yn 2017

  • Y Prosiect Treescapes a fydd yn adeiladu ardal chwarae naturiol i’w defnyddio drwy gydol y flwyddyn. Bydd cyfle i bawb gymryd rhan.
  • Adfer yr Ardd Goed sy’n rhan o brosiect parhaus i wella’r profiad i ymwelwyr a thyfu gardd well fyth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  • Yn 2017 bydd Gerddi Dyffryn yn trawsnewid i mewn i ymateb Garddwr i’r Rhyfel Byd Cyntaf, gyda’r gwelyau a’r borderi dan eu sang â llysiau i adlewyrchu’r ymdrech ryfel ym 1917.
  • Bydd 10,000 lili wen fach yn gael eu plannu fel rhan o ymdrech gymunedol i godi arian i adfer pwll dŵr y ffynnon.
  • Bydd digon ymlaen dros y gwyliau Pasg. Dilynwch arwyddion cyntaf y gwanwyn i gael y gorau ar y Gwningen a hawlio eich gwobr.